Viimeksi julkaistu 25.4.2022 12.42

Pöytäkirjan asiakohta PTK 136/2020 vp Täysistunto Torstai 22.10.2020 klo 16.00—18.45

7. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  kansanterveyslain  väliaikaisesta  muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 179/2020 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

Keskustelu
18.14 
Perhe- ja peruspalveluministeri  Krista Kiuru 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä on kyse niin kutsutun kotihoitokokeilun väliaikaisesti voimassa olevien säädösten voimassaolon jatkamisesta siihen asti, kunnes sote-uudistus tulee voimaan. 

Kansanterveyslakiin lisättiin määräaikaisesti voimassa olevat kotihoitokokeilua koskevat pykälät vuoden 2005 alusta lähtien. Säädökset ovat tällä hetkellä voimassa tämän vuoden loppuun asti. Väliaikaisten säädösten voimassaoloa on jatkettu jo useaan kertaan. 

Nykyisin säädöksistä merkityksellisiä ovat asiakas- ja potilastietojen käsittelyä koskevat säädökset. Kotihoitoa koskevat säädökset on tarpeen saattaa osaksi pysyvää lainsäädäntöä ja laajentaa koskemaan kaikkia kuntia. Tämä on tarkoitus toteuttaa osana sote-uudistusta ja siihen liittyviä sosiaali- ja terveydenhuollon erillislakien uudistuksia, jotka ovat tulossa tämän varsinaisen pääkokonaisuuden jälkeen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstörekistereitä koskevat kysymykset tullaan ratkaisemaan pysyvässä lainsäädännössä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan lainsäädännön kokonaisuudistuksella, jonka on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti sote-uudistuksen kanssa. Tässä vaiheessa ehdotetaan säädösten voimassaolon jatkamista vuoden 2022 loppuun asti. 

Arvoisa puhemies! Säädösten voimassaolon jatkaminen mahdollistaisi sen, ettei nykyisiä hyvin toimivia kotihoitojärjestelmiä tarvitsisi purkaa puutteellisen lainsäädännön vuoksi. Kunnille ei tästä laista syntyisi kustannuksia eikä myöskään uusia velvoitteita. Ainoastaan mahdollistettaisiin nykytilan säilyminen sote-uudistuksen voimaantuloon asti. 

18.16 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä kokeilulaki on siis säädetty jo vuonna 2004. Se on ollut vuodesta 2005 voimassa, ja täytyy sanoa, että kun tämä nyt sitten on vuoteen 2022 voimassa, niin on kokeilu ainakin riittävän pitkä. Kysyisinkin vielä ministeriltä, millaisia kokemuksia tästä kokeilusta tällä hetkellä on. Tämähän on aika monessa kunnassa ollut käytössä, ja niin kuin ministeri totesi, tarkoitus olisi, että tästä saataisiin sitten pysyvä järjestely, jos ja kun tämä sote-uudistus saadaan voimaan. Tässä vaiheessa tietenkin toivoa sopii, ettei tarvitse enää sitten jatkaa tätä kokeilua, jolloin päästäisiin yli 20 vuoden kokeilulakiin, vaan saataisiin vihdoin pysyvä lainsäädäntö. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ministeri Kiuru, minuutti. 

18.17 
Perhe- ja peruspalveluministeri  Krista Kiuru 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Kotihoidolla siis tarkoitetaan sosiaalihuollon, kotipalvelun ja terveydenhuollon kotisairaanhoidon yhdistämistä yhdeksi toiminnaksi. Koska sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin sovelletaan sosiaalihuollon asiakasrekistereitä koskevia säädöksiä ja terveydenhuollon potilasasiakirjoihin sovelletaan potilasrekistereitä koskevia säädöksiä ja koska nämä rekisterit ovat siis vielä erillisiä, on ollut tarpeen säätää kotihoidossa toimivalle sosiaalihuollon ja terveydenhuollon henkilöstölle oikeus yhdistää näitä tietoja ja käyttää niitä — sehän tässä on ollut nyt se pihvi.  

Kokeiluun otettiin siis vuonna 2005 noin 30 kuntaa, ja sen jälkeen ollaan tehty päätöksiä vuosina 2019—2020 seuraavien kuntien ja kuntayhtymien hyväksymisestä kokeiluun. Niitä ovat siis Vantaan kaupunki, Kerava, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, ja nämä kokemukset ovat olleet hyviä, eikä nykyistä kotihoitojärjestelmää, tätä kokeilua, haluta purkaa. Tämä ei koske siis isoa porukkaa, mutta on antanut [Puhemies koputtaa] mahdollisuuksia järjestää kotihoitoa vähän toisella tavalla. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.