Viimeksi julkaistu 25.4.2022 12.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 136/2020 vp Täysistunto Torstai 22.10.2020 klo 16.00—18.45

8. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  sairausvakuutuslain  4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 180/2020 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

Keskustelu
18.19 
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuksen matkakor-vauksia koskevaa sääntelyä. 

Esityksessä ehdotetaan ensinnäkin, että Kansaneläkelaitos korvaisi tämän vuoden jälkeenkin sairauden hoitoon liittyviä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n toimipisteisiin tehtyjä matkoja. Muutosehdotus liittyy jo aiemmin eduskunnassa hyväksyttyyn lainmuutokseen, jonka mukaan Kansaneläkelaitoksen YTHS:lle maksamista korvauksista säädetään 1.1.2021 lukien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetussa laissa. Nyt käsillä olevan matkakorvauksia koskevan ehdotuksen tavoitteena on turvata korkeakouluopiskelijoiden pääsy YTHS:n palveluihin. 

Toiseksi esityksessä ehdotetaan palvelusetelillä järjestettyyn hoitoon tehtyjen matkojen matkakustannusten korvaamista tosiasiallisen hoitopaikan sijasta lähimpään hoitopaikkaan. Lähimmällä hoitopaikalla tarkoitettaisiin paikkaa, jossa vakuutettu voi saada terveydentilansa vaarantumatta sairausvakuutuslaissa tarkoitettua tarpeellista tutkimusta ja hoitoa. Esityksen tavoitteena on palauttaa palvelusetelillä järjestettyyn hoitoon tehtyjen matkojen korvaamiskäytäntö sellaiseksi kuin se oli viime vuoden lopussa muutoksenhakuasteessa tehtyyn laintulkintamuutokseen saakka. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi sairausvakuutuksesta korvattavan taksinkäytön enimmäishintaa koskevaa väliaikaista sääntelyä vuoden 2024 loppuun asti. Väliaikaiset säännökset mahdollistaisivat sen, että valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin niin sanottujen Kela-taksien enimmäishinnoista. Säännösten jatkamisella olisi mahdollisesti hintojen nousua hillitsevä vaikutus Kansaneläkelaitoksen tulevissa taksimatkoja koskevissa hankinnoissa. Enimmäishinta toimisi Kansaneläkelaitoksen kilpailutusten ylärajana. 

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on kirjaus monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun aloittamisesta. Tämän valmistelun yhteydessä on tarkoitus käsitellä nykyisin sairausvakuutuksesta korvattavien matkojen tuleva järjestämis- ja rahoittamistapa, millä perusteella nykyisen määräaikaisen enimmäishintasääntelyn jatkamisen tarve voidaan edelleen arvioida määräaikaiseksi. 

18.22 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa rouva puhemies! Kun ministeri puheenvuorossaan nosti esiin tämän monikanavarahoituksen purkamisen, niin kysyisin nyt ihan sitä, onko odotettavissa, että vielä tällä vaalikaudella saadaan ihan tosiasiallisesti eduskunnan käsittelyyn sellainen esitys, jolla tätä monikanavarahoitusta voidaan purkaa, jos ajatellaan nyt vaikkapa myös näitä erilaisia maksukattoja. Tässä esityksessähän puhutaan nyt terveydenhuollon matkakorvauksista, ja kyllähän pitkäaikainen tavoite on ollut se, että pystyttäisiin nämä erilaiset maksukatot yhdistämään, mikä toisi sitten helpotusta monelle, joille tulee erilaisia terveydenhuollon kustannuksia.  

Tässä yhteydessä haluan kyllä antaa kiitoksen siitä, että ministeri on täällä melko tyhjälle salille esittelemässä tätä esitystä — siitä arvostukseni. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ministeri Pekonen, 1 minuutti. 

18.23 
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Edustaja Räsänen kysyi monikanavarahoituksen purkamisesta ja sen mahdollisesta etenemisestä tällä vaalikaudella. Tarkoitus todella on, että monikanavarahoitusta tarkastellaan tämän vaalikauden aikana, ja meillä on nyt sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistynyt työ ikään kuin kokoamaan monikanavarahoituksen aiempia selvityksiä. Tiedämme, että asiaa on selvitetty paljon ja selvitetty useammalla eri vaalikaudella, ja nyt käymme STM:ssä virkatyönä läpi nämä aiemmat selvitykset ja palaamme varmasti ensi kevään aikana tähän monikanavarahoitukseen. Mutta tässä tietysti pitää jo huomioida sosiaali- ja terveysuudistus ja sen eteneminen, jotta sitten on myöskin turvattuna rahoituspohja näille palveluille tulevaisuudessa, ennen kuin purkamista ryhdytään tekemään. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.