Pöytäkirjan asiakohta
PTK
137
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 8.1.2019 klo 14.00—18.02
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 26/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
16.48
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Tulorekisteri otettiin käyttöön tämän vuoden alusta. Tulotietojärjestelmän ytimen muodostaa tulorekisteri, johon annetut tiedot tallennetaan välitettäväksi edelleen laissa nimetyille viranomaisille. Tulorekisterin tiedot ovat muutoin salassa pidettäviä. Rekisterin pitäjänä toimii Verohallintoon perustettu tulorekisteriyksikkö. 
Vuoden 2019 alusta lähtien työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhdellä ilmoituksella tulorekisteriin, kuitenkin siten, että jokaisen palkansaajan kaikki maksutapahtumat ilmoitetaan erikseen. Uudistuksen tarkoituksena on vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla palkkatietojen ilmoittamista viranomaisille. Aiemmin työnantajat joutuivat ilmoittamaan palkkatietoja vaihtelevissa muodoissa useille tahoille. 
Vuoden 2020 alusta tulorekisteriin tulevat eläke- ja etuustulot, joita koskevat säännökset nyt lisätään lakiin. Uudistuksen ensimmäisessä säätämisvaiheessa runsas vuosi sitten lakiin sisällytettiin vain tarvittavat säännökset palkkatuloja ja muita työnantajien ilmoittamia suorituksia koskevista tiedoista. 
Arvoisa puhemies! Vuoden 2019 alusta tulorekisterin tietoja käyttävät Verohallinto, eläkelaitokset, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos ja Työttömyysvakuutusrahasto. Vuonna 2020 käyttäjiksi tulevat työttömyyskassat, työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamista harjoittavat vakuutusyhtiöt, Koulutusrahasto, kunnat, Tilastokeskus, palkkaturvan ja palkkatuen toiminnot sekä työsuojeluviranomaiset. Esimerkiksi työttömyyskassa saa tulotiedot suoraan rekisteristä, eikä työttömyysetuuden hakijan tarvitse enää toimittaa työttömyyskassalle erillistä palkkatodistusta. 
Valiokunnan mietintö on yksimielinen. 
16.51
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Esitetty tulotietojärjestelmä ja sen käyttö selkeyttää ja yksinkertaistaa vähintäänkin keskipitkällä aikajänteellä työnantajien menettelyitä ja on sillä tavoin myöskin yrittäjyyttä ja työn teettämistä edistävä työkalu. Se on samalla myöskin sekä tulonsaajan että etuuden saajan verotusta selkeyttävä ja helpommin läpinäkyväksi tekevä työkalu. 
Tältä tulorekisteriltä odotetaan tietenkin jatkossa paljon enemmän, ja odotukset ovat korkealla. Oletetaan, että kun saadaan mahdollisimman reaaliaikainen tieto siitä, mitkä ovat kunkin henkilön saamat tulot, niin voidaan päästä siihen aivan välttämättömään sosiaaliturvan uudistukseen, yksinkertaistamiseen ja tilanteeseen, jossa jokaisessa ihmisen elämänvaiheessa sosiaaliturva olisi oikein mitoitettu ja saatavilla, kuitenkin oikeudenmukainen ja sillä tavalla kannustava. 
Tulorekisteri, tulotietojärjestelmä, on hienoja julkisen hallinnon saavutuksia ja parhaimmillaan takaa Suomelle eturivin paikan myös kansainvälisesti. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 244/2018 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 8.2.2019 12:27