Pöytäkirjan asiakohta
PTK
138
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 20.12.2016 klo 10.06—22.18
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 29 §:n, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n, oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
22.11
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Koulukuraattori tekee tärkeää työtä osana oppilashuoltoa, ja kuraattori on oppilashuoltoryhmässä erityisesti sosiaalihuollon asiantuntija. Nyt tässä käsittelyssä olevassa lakiesityksessä ollaan heikentämässä kuraattorin pätevyysvaatimuksia. Oppilaiden perusoikeuksiin kuuluu kuitenkin saada laillistetun sosiaalialan ammattihenkilön palveluja ja tietoa sosiaalipalveluista oppilaitoksissa. Kuraattorin työssä tarvitaan soveltuvien korkeakouluopintojen ohella myös riittävästi sosiaalityön ammattiopintoja. 
Siksi esitänkin, että nämä lakiehdotukset hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisesti, paitsi että 4. lakiehdotuksen 7 § poistetaan ja että lausumaehdotus hylätään. 
22.12
Ville
Skinnari
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Mäkisalo-Ropposen esitystä. 
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Viimeksi julkaistu 10.4.2019 19.12