Viimeksi julkaistu 4.3.2022 11.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 138/2021 vp Täysistunto Tiistai 23.11.2021 klo 14.02—20.17

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 30/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 16. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 30/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Yleiskeskustelu, edustaja Viljanen. 

Keskustelu
19.51 
Heidi Viljanen sd :

Arvoisa rouva puhemies! Muutaman sanan ajattelin sanoa tästä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä koskien lääkelain muutoksia. Tässä lääkelain muutosesityksessähän tavoitteena on lisätä apteekkien määrää ja apteekkitarjontaa sekä edistää kilpailua ja parantaa apteekkipalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta piti tärkeänä, että apteekkien lupajärjestelmän joustavuutta lisätään ja helpotetaan uusien apteekkien perustamista. Myös muutoksenhakumenettelyn sääntelyä täsmennetään ja sujuvoitetaan. Ehdotettu valitusprosessin muutos nopeuttaa apteekkien perustamista, mutta sosiaali- ja terveysvaliokunta huomioi, että hallinto-oikeuden pitkät käsittelyajat voivat kuitenkin hidastaa markkinoille tuloa edelleen merkittävästi. 

Lääkkeiden hinnoittelun osalta ehdotetaan itsehoitolääkkeiden vähittäishintojen sääntelyyn muutoksia, joilla mahdollistetaan hintakilpailu vähittäishintatasolla. Apteekki voisi siis myydä itsehoitolääkkeen enimmäishintaa halvemmalla hinnalla kaventamalla omaa myyntikatettaan. Valiokunta kuitenkin näki tässä kohtaa tarpeellisena, että hintakilpailun ulkopuolelle suljetaan sellaiset lisäneuvontaa edellyttävät itsehoitolääkkeet, joiden käyttöön saattaa liittyä erityisiä riskejä. Tässä valiokunta halusi korostaa erityisesti lääketurvallisuutta. 

No, yksi keskeinen asia ovat myöskin sosiaalihuollon palveluasumisen yksiköiden rajatut lääkevarastot, ja sosiaalihuollon palveluasumisen yksiköiden rajattuja, yhteiskäyttöön tarkoitettuja lääkevarastoja koskevilla lakimuutoksilla vähennetään hoidon viivästymistä ennakoimattomissa ja äkillisissä lääkitystarvetilanteissa myös öisin ja viikonloppuisin. Tämän muutoksen myötä vähennetään asukkaiden tarpeettomia siirtoja terveydenhuollon päivystykseen, kun lääkehoidosta suurempi osa voidaan toteuttaa palveluyksikössä paikan päällä. Tässä yhteydessä valiokunta painotti riittävän lääkeosaamisen varmistamista näissä toimintayksiköissä. 

Monissa asiantuntijakuulemisissa esitettiin sekä hinnanalennusten että rajattuja lääkevarastoja koskevien säännösten soveltamisen siirtämistä myöhemmäksi, ja näin ollen valiokunta ehdottaakin, että lain voimaantuloa myöhennettäisiin niin, että voimaantulo siirtyisi alkamaan 1.4.2022. Valiokunta myöskin edellyttää valtioneuvoston seurantaa hallituksen esityksen vaikutuksista apteekkiverkoston toimintaan ja niiden huomioon ottamista lainsäädännön jatkokehityksen yhteydessä. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 107/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.