Viimeksi julkaistu 4.3.2022 11.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 138/2021 vp Täysistunto Tiistai 23.11.2021 klo 14.02—20.17

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 200/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 32/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 18. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 32/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Yleiskeskustelu, edustaja Viljanen. 

Keskustelu
19.55 
Heidi Viljanen sd :

Arvoisa rouva puhemies! Muutama sana sotilasavustuslain muutoksesta. Sotilasavustuksen tarkoituksena on turvata palveluksessa olevan asevelvollisen tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen ja heidän omaistensa toimeentulo palveluksen aikana. Tässä esityksessä tavoitteena on parantaa sotilasavustusta saavan henkilön työnteon kannusteita varusmies- tai siviilipalveluksen tai vapaaehtoisen asepalveluksen aikana. Ja tähän lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös niin sanotusta suojaosasta siten, että palveluksessa olevan henkilön palkka- ja yrittäjätuloista otetaan huomioon 200 euron suojaosan ylittävä osa avustuksen suuruutta määriteltäessä. 

Valiokunta piti tätä hallituksen esitystä ja muutosta tämän suojaosan kohdalla erittäin kannatettavana, ja esityksen tavoite parantaa sotilasavustusta saavan henkilön työnteon kannusteita palveluksen aikana sai koko valiokunnan kannatuksen. Näin ollen valiokunta ehdottaakin, että työnteon kannusteiden ja palvelukseen osallistuvan toimeentulon parantamiseksi tätä ehdotettua 200 euron suojaosaa nostettaisiin kuitenkin vielä 100 eurolla 300 euroon, jolloin se on lähempänä työttömyysturvassa ja yleisessä asumistuessa sovellettavaa 300 euron suojaosaa. 

On kuitenkin todettava, etteivät etuuksien suojausosat korotuksesta huolimatta vastaa toisiaan etuuksien tulokäsitteiden erojen vuoksi. Tässä esityksessä on arvioitu, että noin 300 palveluksessa olevaa hyötyisi tämän avustuksen suurenemisesta hyötyisi. Ja valiokunnan ehdottama suojaosan korotus 300 euroon lisää sotilasavustuksen menoja arviolta 100 000 eurolla, jolloin muutoksen kokonaisvaikutus olisi 300 000 euroa vuodessa. 

Asiantuntijakuulemisissa nostettiin esille myös muita sotilasavustuksen kehittämistarpeita. Sotilasavustusta koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa vuodesta 1994, eikä siihen ole merkittäviä muutoksia tehty. Ja tältä osin valiokunta pitääkin tärkeänä, että sotilasavustuksen toimivuutta vastata nykyisin palveluksessa olevien nuorten taloudellisen avustuksen tarpeita selvitetään. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 200/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.