Pöytäkirjan asiakohta
PTK
139
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 21.12.2016 klo 9.59—16.35
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioesityksen (HE 134/2016 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp. 
Asian käsittely keskeytettiin 20.12.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 134 ja 249/2016 vp sisältyvän ehdotuksen valtion talousarvioksi vuodelle 2017 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Eduskunta hyväksyi talousarvioaloitteet TAA 120, 381, 453/2016 vp. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen talousarvioaloitteiden TAA 1—119, 121—380, 382—452, 454—462/2016 vp hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden TPA 34 ja 53/2016 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta.  
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi päätetään epäluottamusehdotuksista. 
Kari
Uotila
vas
Arvoisa rouva puhemies! Kun hallituksen epäoikeudenmukainen budjettiesitys ei ole muuttunut piiruakaan oikeudenmukaisempaan suuntaan näissä äänestyksissä, joudun tekemään vastalauseen 3 mukaisesti seuraavan epäluottamuslause-ehdotuksen: 
"Hallitus on epäonnistunut työllisyys- ja talouspolitiikassaan, heikentänyt lyhytnäköisillä leikkauksillaan Suomen osaamisperustaa ja tulevaisuuden menestyksen edellytyksiä, kasvattanut suomalaisten eriarvoisuutta, väistellyt globaalia vastuutaan, sivuuttanut asiantuntijatiedon ja osoittanut kyvyttömyyttä perusteelliseen poliittiseen valmisteluun. Eduskunta katsoo, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta."  
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Uotilan tekemää ehdotusta. 
Puhemies Maria Lohela
Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuovstolle. 
Lisäksi talousarvioehdotuksen käsittelyssä on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle: 
Krista Kiuru sd Sanna Marinin sd kannattamana: "Eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan. Hallitus on jatkuvasti laiminlyönyt työllisyyden ja talouskasvun edistämisen, mikä on johtanut eriarvoisuuden kasvuun. Näin ollen eduskunta vaatii, että hallitus tuo välittömästi eduskunnan käsiteltäväksi uusia korjaavia toimia maamme taloudellisen tilan parantamiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Eduskunta katsoo, että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta."  
Ozan Yanar vihr Krista Mikkosen vihr kannattamana: "Hallituksen mittavat leikkaukset koulutukseen syövät osaamisperustaamme ja vievät pohjaa pois tulevaisuuden kasvulta. Hallituksen kohtuuttomat leikkaukset sosiaaliturvaan heikentävät pienituloisten asemaa samaan aikaan, kun hyväosaisille suunnataan uusia veronkevennyksiä. Hallituksen kyvyttömyys uudistaa taloutta ja karsia ympäristölle haitallisia tukia heikentää mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutosta sekä hyötyä energiamurroksen synnyttämistä kasvun mahdollisuuksista. Myös kehitysyhteistyöstä ja luonnonsuojelusta leikkaaminen on lyhytnäköistä politiikkaa, jolla ei rakenneta parempaa tulevaisuutta. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." 
Mats Nylund r Mats Löfströmin r kannattamana: "Sipilän hallitus esittää massiivisia koulutukseen kohdistuvia leikkauksia. Koulutusleikkaukset muodostavat todellisen uhan opetuksen ja tutkimuksen laadulle, koulutuksen tasa-arvolle ja maamme kilpailukyvylle. Hallitus ei myöskään kiistattomasta tarpeesta huolimatta ole valmis uudistamaan perhevapaita, kotihoidon tukea ja varhaiskasvatusta. Hallitus leikkaa lisäksi valtavasti kehitysavusta. Leikkausten seurauksena kehitysapu on vain noin 0,40 prosenttiin BKT:sta, ja leikkaukset kohdistuvat suoraan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Kehitysapuleikkaukset vaarantavat myös Suomen maineen vastuullisena ja luotettavana kansainvälisenä toimijana. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." 
Peter Östman kd Antero Laukkasen kd kannattamana: "Itsenäisessä Suomessa on vaalittava kansakunnan yhtenäisyyttä sekä kansalaisten mahdollisuutta hankkia itselleen ja perheelleen riittävä elanto ja elintaso. Velkaantuminen rajoittaa niin kansakuntamme, kuntiemme kuin kansalaisten itsenäisyyttä. Velkaa ei pidä kerryttää nuorempien sukupolvien maksettavaksi. Hallitus ei ole saanut velkaantumiskehitystä käännettyä, mutta silti se on kohdistanut rajuja leikkauksia pääosin heikoimmassa asemassa oleviin. Tiukan taloustilanteen maksumiehiksi ei pidä laittaa heitä, jotka muutenkin sinnittelevät toimeentulon rajamailla. On pidettävä huolta siitä, että kaikki pysyvät yhteiskunnassamme mukana ja kokevat kuuluvansa joukkoon. Suomen menestys perustuu mahdollisuuksien tasa-arvoon sekä väestön hyvään koulutustasoon ja korkeaan osaamiseen. Hallituksen kohdistamat rajut leikkaustoimet koulutukseen ja osaamiseen heikentävät maamme mahdollisuuksia menestyä. Köyhimpään kansanosaan kohdistetut toistuvat leikkaustoimet lisäävät tyytymättömyyttä ja epäluottamusta koko demokraattista järjestelmää kohtaan ja siten heikentävät yhteiskuntarauhaa. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut keskeisissä tavoitteissaan eikä nauti eduskunnan luottamusta." 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin äänestetään Krista Kiurun ehdotuksesta Ozan Yanarin ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Kari Uotilan ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Mats Nylundin ehdotusta vastaan ja tässä äänestykessä voittaneesta Peter Östmanin ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.  
Menettelytapa hyväksyttiin. 
1) Ozan Yanarin ehdotus "jaa", Krista Kiurun ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 41; poissa 29
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ozan Yanarin ehdotuksen.  
2) Kari Uotilan ehdotus "jaa", Ozan Yanarin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 124, ei 44; poissa 31
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksen.  
3) Mats Nylundin ehdotus "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 55; poissa 29
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Mats Nylundin ehdotuksen.  
4) Peter Östmanin ehdotus "jaa", Mats Nylundin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 63; poissa 31
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Peter Östmanin ehdotuksen.  
5) Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 67; poissa 30
 
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 29.12.2016 13:12