Viimeksi julkaistu 1.6.2022 13.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 139/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 4.11.2020 klo 14.00—21.57

10. Hallituksen esitys  eduskunnalle  elinkeinotulon,  maatilatalouden  tulon ja metsätalouden pääomatulon  kertapoisto- ja menojäännösrajojen  korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 195/2020 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja.  

Keskustelu
20.46 
Valtiovarainministeri  Matti Vanhanen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Hallitus esittää, että elinkeinoverolain irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnan ylärajaa nostettaisiin 1 200 euroon ja pienhankintojen verovuosikohtaisen vähennyksen yhteismäärän raja nostettaisiin 3 600 euroon. Lisäksi hallitus esittää uutta säännöstä, joka mahdollistaa enintään 1 200 euron menojäännöksen kertapoiston yritystulosta. Esityksessä ehdotetaan myös tuloverolain mukaisen metsätalouden pienen hankinnan tai menojäännöksen kertapoistorajan nostamista 600 euroon. Esitys liittyy vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alussa. 

Edellisen kerran euromääriä muutettiin vuonna 2002. Se on oikeastaan pääperuste tälle ajanmukaistamiselle.  

20.47 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Arvostan suuresti valtiovarainministeri Vanhasta, joka on jaksanut täällä odottaa koko pitkän illan omien esitystensä esittelyaikaa.  

Mutta, arvoisa puhemies, tämä esitys on harvinaislaatuinen. Pitkään kokemukseeni ei sisälly tapausta, jossa hallitus olisi lähtenyt esityksensä käytännöllisesti katsoen ainoana sisältönä yksinkertaistamaan verotusta. Nyt hallitus esittää, että elinkeinotoiminnan ja maatalouden menon tai menojäännöksen kertapoistorajoja korotettaisiin irtaimen käyttöomaisuuden, toisin sanoen koneiden, kaluston ja laitteiden osalta. Metsätaloutta koskeva vastaava säännösmuutos koskee sekin käytännössä koneita, kalustoa ja laitteita.  

Hallituksen esitystä pitää periaatetasolla kiittää. Tosin noiden kertapoistorajojen korotukset olisivat ehkä voineet olla hieman anteliaampia näin nimenomaan verotuksen yksinkertaistamistavoitteen näkökulmasta. Eiväthän tällaiset pienet jaksotusmuutokset juurikaan verovelvollisen talouteen vaikuta. Kertapoistorajat ovat nimittäin joka tapauksessa sen verran matalia. Tämä on tilanne varsinkin, kun huomioon otetaan se, että sellaisten koneiden, kaluston ja laitteiden, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, hankintameno edelleen saadaan vähentää menon määrästä riippumatta kertamenona. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.