Viimeksi julkaistu 18.5.2022 15.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 14/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 23.2.2022 klo 13.59—21.12

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 234/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2022 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 4/2022 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Yleiskeskustelu, edustaja Grahn-Laasonen. 

Keskustelu
19.07 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kiitän arvoisaa puhemiestä! Talousvaliokunta on käsitellyt hallituksen esityksen 234/2021 eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan, ettei Kilpailu- ja kuluttajavirasto määräisi eikä perisi maksuvelvollisilta valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2021. Esityksen tavoitteena on helpottaa niiden matkanjärjestäjien tilannetta, joiden liiketoiminta on kärsinyt covid-19-pandemian vuoksi annetuista matkustusrajoituksista. Maksun perimättä jättäminen koskisi matkanjärjestäjiä, jotka ovat velvollisia asettamaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vakuuden matkustajien suorittamien etukäteismaksujen ja paluukuljetuskustannusten suojaksi sekä maksamaan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksun. 

Jollei maksun perimättä jättämisestä säädettäisi, olisi tilanne matkanjärjestäjien kannalta haasteellinen siksi, että vuoden 2021 valvontamaksu määräytyisi vuoden 2020 korkeimman vakuusmäärän perusteella. 

Valtiolta jäisi saamatta tämän esityksen perusteella nyt verotuloja noin 580 000 euroa. 

Pandemiatilanteen pitkittymisen vuoksi myös matkailualan vaikeutunut tilanne on jatkunut. Matkatoimistoalan vuoden 2021 kokonaismyynti on talousvaliokunnan saaman selvityksen perusteella pudonnut jopa 85 prosenttia verrattuna pandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019. Vuosi 2021 on ollut monilta osin myös heikompi kuin ensimmäinen koronapandemiavuosi 2020. Esimerkiksi lentäen tehtyjen matkapakettien kokonaismyynti jäi vuonna 2021 lähes kolmanneksen vuotta 2020 heikommaksi, ja se vuosi oli siis jo korona-aikaa pitkälti. 

Nyt esitettyä vastaava valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksun määräämättä ja perimättä jättämistä koskeva väliaikainen lainmuutos toteutettiin jo aiemmin vuoden 2020 osalta. Talousvaliokunta piti tuossa yhteydessä muutosta perusteltuna ja arvioi, että tarvetta maksun perimisen lykkäämiseen ja maksusta luopumiseen tulisi arvioida myös vuoden 2021 osalta. Talousvaliokunta katsoi, että tässä harkinnassa tulee kiinnittää huomiota alan toimintaympäristön, yritysten liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehitykseen sekä arvioida maksusta luopumisen suhdetta muihin tukimuotoihin. 

Hallituksen esityksessä on tarkasteltu myös nyt ehdotetun maksusta luopumisen suhdetta kustannustukijärjestelmään ja arvioitu, ettei kustannustukijärjestelmä soveltuisi kattavalla tavalla nyt käsiteltävien maksujen hyvittämiseen. Maksun määräämisestä ja perimisestä luopumista on pidetty kohtuullisena ja tarkoituksenmukaisimpana keinona helpottaa toiminnanharjoittajien tilannetta. 

Talousvaliokunta pitää siis näin ollen hallituksen esitystä tarkoituksenmukaisena ja perusteltuna ja yksimielisesti puoltaa siihen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Näin ollen siis yksimielinen esityksemme on, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen 234/2021 sisältyvän lakiehdotuksen. — Kiitos, puhemies. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 234/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.