Pöytäkirjan asiakohta
PTK
142
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 10.11.2020 klo 13.59—18.29
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Puhemies Anu Vehviläinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja.  
Keskustelu
16.15
Työministeri
Tuula
Haatainen
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut esityksen laiksi kilpailulain muuttamisesta. Kilpailulakiin tehtäisiin pääasiassa kansallisten kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovaltuuksia koskevan EU-direktiivin vaatimat muutokset. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi kansalliseen tarpeeseen perustuvia seuraamusmaksujen määrän arviointeja koskevia muutoksia. Tämä esitys tehostaa kilpailun rajoitusten valvontaa ja turvaa siten osaltaan markkinoiden kilpailullisuutta. Lisäksi direktiivin täytäntöönpano jäsenmaissa yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten valmiuksia panna EU:n kilpailusäännöt täytäntöön. 
Direktiivin perusteella tehtävät muutokset vahvistavat kilpailun rajoitusten tutkinta-, päätöksenteko- ja sanktiointivaltuuksia. Direktiivin täytäntöönpano lisää Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia ja laajentaa viraston tuomioistuinten seuraamusmaksuihin ja uhkasakkoihin liittyviä toimivaltuuksia. Muutokset koskisivat myös esimerkiksi seuraamusmaksuista vapauttamista ja seuraamusmaksun alentamista koskevia säännöksiä ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedonsaantia koskevia sääntöjä. Lisäksi EU:n kansallisten kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö tiivistyisi. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan direktiivin edellyttämällä tavalla 4. päivä helmikuuta 2021. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 15.1.2021 13.49