Viimeksi julkaistu 10.6.2022 13.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 146/2020 vp Täysistunto Tiistai 17.11.2020 klo 14.00—19.00

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi  huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n, asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n ja  huoneistotietojärjestelmää  koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 219/2020 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa‑ ja metsätalousvaliokuntaan. 

Lähetekeskustelua varten varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

Keskustelu
16.27 
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
(esittelypuheenvuoro)
:

Herra puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan siis muutettavaksi huoneistotietojärjestelmästä annettua lakia, asunto-osakeyhtiölakia ja huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön toimeenpanosta annettua lakia. 

Ennen huoneistotietojärjestelmästä annetun lain voimaantuloa perustetun asunto-osakeyhtiön tulee määräajassa siirtää osakeluettelon ylläpito Maanmittauslaitokselle. Esityksessä ehdotetaan edellä mainittua määräaikaa pidennettäväksi vuodella, päättymään nyt siis vuoden 2023 lopussa. Ennen huoneistotietojärjestelmästä annetun lain voimaantuloa perustettuihin keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin sovellettavia huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön toimeenpanosta annetun lain siirtymäsäännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi. Asunto-osakeyhtiölaissa ehdotetaan lisäksi selvennettäväksi, miltä osin huoneistotietojärjestelmään kuuluvan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan poiketa asunto-osakeyhtiölain soveltamisesta. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, jotta kaikilla on myöskin tietoisuus siitä, että tuota aikaa vuodella jatketaan. — Kiitos. 

 

16.29 
Petri Honkonen kesk :

Arvoisa herra puhemies! Tosiaan tässä hallituksen esityksessä ei sinänsä tähän lain sisältöön olla puuttumassa. 

Tosiaankin tämä sähköinen asunto-osakerekisteri oli Sipilän hallituksen yksi tärkeä uudistus, jonka tarkoituksena oli näitä meidän asuntomarkkinoitamme ja niiden toimintaa, asuntokauppaa, vauhdittaa, ja se on todellakin tullut tarpeeseen. Muistelen, että jo silloin kun tätä käsittelimme, otaksuttiin, että tämä määräaika ensi vuoden loppuun mennessä tulisi liian pian, ja nyt sitä ollaan sitten asiallisista syistä jatkamassa. 

Tosiaankin tämä sähköinen huoneistotietojärjestelmä on tärkeä. Itse kukin, joka on joskus asunto-osakekauppaa tehnyt, on ostanut asunnon, tietää, että se osakekirjan kanssa pelaaminen ei ole kovin käytännöllistä, ja ne paperiset osakekirjat saattavat hukkuakin ja niitä on sitten aika-ajoin jouduttu uusia tekemään, kun niitä pankit tosiaan sitten kiinnityksen yhteydessä viimeistään vaativat. 

Tämä esityshän liittyy myös siihen, että myös finanssiala on voimakkaasti toivonut tätä uudistusta, koska tämä helpottaa pankin työtä. Ja kun pankeilla on ollut voimakas halu ja tahto kehittää lainakäsittelyä, rahoituskäsittelyä sähköiseen muotoon, niin tämä sähköinen osakekirja on yksi osa sitä. Vaikka pankkisektoria paljon kritisoidaankin siitä, että se ei enää kansalaisia palvele, niin itse tällaisena nuorena kansalaisena kyllä pidän hyvänä, mitä harvemmin siellä pankissa tarvitsee itse asioida, ja tämä, toki harvoin, kun asuntokauppaa tehdään, silloin sitä asioimistilannetta sitten omalta osaltaan helpottaa. Toki pitää aina muistaa se, kun näistä pankkiasioista puhutaan, että ikääntyneet kansalaiset monesti ovat vaikeuksissa, kun näitä sinänsä yhteiskunnan kannalta välttämättömiä peruspalveluita eli pankkipalveluita ei tahdo enää saada muuta kuin sähköisessä muodossa. Siihenkin tulisi kiinnittää tässä talossa, eduskunnassa, entistä enemmän huomiota. 

Mutta sinänsä tämä itse esitys on hyvin tarpeellinen, ja saadaan tämä uudistus vietyä hallitusti loppuun asti. 

16.32 
Anne Kalmari kesk :

Arvoisa herra puhemies! Puuttuisin juuri tuohon ikääntyneiden ihmisten osaamiseen sähköisessä verkossa. Muistan, että silloin kun valiokunnastamme vietiin tämä läpi, niin jos ei nyt pontena, niin ainakin siellä mietintötekstissä juuri tätä asiaa haluttiin huomioida ja siitä vaadittiin vähän seurantaakin. Onko niin, että tämä tavallaan lisäaika antaa myös mahdollisuuksia siihen, että tätä sähköistystä ehditään tehdä ja viedä näitä panttikirjoja sitten sinne sähköiseen muotoon ja myöskin käytännön opastusta ehditään tehdä ja tätä rataa, vai miten tätä asiaa on huomioitu? 

16.33 
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tällä on myöskin tuo merkitys, minkä edustaja Kalmari, valiokunnan puheenjohtaja, esille otti. Tämä antaa nyt hiukan lisää aikaa sille, että kaikki sitten ehtivät tähän mukaan. 

Mutta muutoin tämä sähköinen järjestelmä asunto-osakeyhtiöjärjestelmässä on kyllä äärimmäisen hyvä. Edustaja Honkonen hyvin sen kuvasi, miksi se on tärkeää. Se on myös taloudellisesti, talouspoliittisesti valtavan tärkeä asia, että ne ovat ajan tasalla ja kaikki ovat tietoisia siitä. Tällä asialla on isoja, isoja merkityksiä. Ja tällä nyt annetaan sitten hieman lisäaikaa muuttaa nuo paperiset sähköisiksi. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin maa‑ ja metsätalousvaliokuntaan.