Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.30

Pöytäkirjan asiakohta PTK 147/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 8.12.2021 klo 14.03—17.47

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 222/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 39/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 39/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Avaan yleiskeskustelun. Esittelypuheenvuoro, edustaja Grahn-Laasonen, olkaa hyvä. 

Keskustelu
17.02 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kiitos, arvoisa puhemies! Kiitos mahdollisuudesta esitellä talousvaliokunnan mietintö 39/2021. Tämä ehdotettu sääntely on hyvin tekninen, itse asiassa virheen korjaaminen. Ehdotetulla sääntelyllä on tarkoitus korjata hallituksen esityksen HE 126/2021 teknisluontoinen puute: pykäläosiosta on jäänyt puuttumaan muualla esityksessä ilmenevä poikkeus sääntelyn soveltamisen alkamisen pääsäännöstä.  

EU:n joukkorahoitusasetus ja rahoitusvälineiden markkinat II ‑direktiivin muutos tulivat voimaan marraskuussa 2020, ja niitä on ryhdytty soveltamaan 10.11.2021 alkaen. Määräaika kansallisille täytäntöönpanotoimille EU:n joukkorahoitusasetukseen liittyvän direktiivin osalta oli 10.5.2021.  

Joukkorahoitusasetukseen liittyvä direktiivi poistaa rahoitusvälineiden markkinat II ‑direktiivin soveltamisalasta sellaisen toiminnan, joka täyttää sijoituspalvelun tunnusmerkistön mutta jota harjoitetaan joukkorahoitusasetuksessa tarkoitetulla tavalla ja sen mukaisella toimiluvalla. Näin vältetään tilanne, jossa samaan toimintaan sovelletaan useita toimilupia. 

Toimilupamenettelyn mahdollistamiseksi ja joukkorahoitusasetuksen ja sijoituspalvelulain keskinäisen suhteen selkiyttämiseksi rahoitusvälineiden markkinat II ‑direktiivin muutoksen täytäntöönpanon on oltava samanaikainen joukkorahoitusasetuksen soveltamisen alkamisen kanssa.  

Edellä kuvatuin perustein talousvaliokunta pitää ehdotettua muutosta perusteltuna, huomauttaen kuitenkin, ettei ehdotettu säännöksen muotoilu vastaa tavanomaista.  

Yksityiskohtaisissa perusteluissa esitämme, että voimaantulosäännöstä tulee muuttaa siten, että se vastaa lainsäädännölle asetettuja yleisiä vaatimuksia eli niin, että säännöksestä poistetaan epätavanomainen ilmaisu ”tai mahdollisimman pian sen jälkeen” ja täsmennetään sitä.  

Valiokunnan päätösehdotus on siis, että eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen 222/2021 sisältyvän lakiehdotuksen, ja tämä oli luonnollisesti yksimielinen. — Kiitos. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Pauli Kiuru, olkaa hyvä. 

17.05 
Pauli Kiuru kok :

Arvoisa herra puhemies! Tässä käsittelyssä on teknisluonteinen korjaus, ja samalla tietysti kun sijoittamisesta puhutaan, niin toivoisin pidemmällä aikavälillä, eikä niinkään pitkälläkään aikavälillä, että myös tehtäisiin teknisluonteisia korjauksia osakesäästötiliin. Se on hyvä järjestelmä, joka kannustaa kansankapitalismiin, mutta siinä on melkoisia rajoitteita vielä sen käytössä. — Kiitos. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 222/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.