Viimeksi julkaistu 24.5.2022 10.12

Pöytäkirjan asiakohta PTK 150/2021 vp Täysistunto Maanantai 13.12.2021 klo 14.00—15.26

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

Hallituksen esitysHE 215/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 26/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu. — Edustaja Lundén.  

Keskustelu
15.18 
Mikko Lundén ps :

Kiitos, arvoisa rouva puhemies! Nyt käsittelyssä olevassa esityksessä täyssähköautojen hankintatuen ehdot ovat lähes samat kuin nykyisessä, vuosina 18—21 sovellettavassa laissa. Täyssähköautojen hankintatuki on jatkossa siis 2 000 euroa täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten. Hankintatuen hintaraja säilyy täten niin ikään samana kuin nykyisessä laissa, jossa auton enimmäishinta saa olla 50 000 euroa. Täyssähköauton hankintatukea voisivat hakea ainoastaan yksityishenkilöt. 

Arvoisa rouva puhemies! Tämä edellä mainittu kohta on juuri se kohta, josta on keskusteltu runsaasti. Tämän johdosta henkilökohtaisesti olisin toivonut, että tuki oltaisiin avattu kotitalouksien henkilöautohankintojen lisäksi taksikäyttöön tulevien autojen hankintaan, kun taksikannan sähköistyminen on vasta alkamassa ja sähköautojen kysyntä on kasvussa myös taksikannassa. Myös julkisten hankintojen asettamat päästövaatimukset edellyttävät taksikannan sähköistymistä. 

Arvoisa rouva puhemies! Samoiten tulee muistaa, että taksiyrittäjien mahdollisuudet investoida uuteen, kalliimpaan teknologiaan ovat kuitenkin rajalliset, sillä koronapandemian jäljiltä, joka jatkuu edelleen, markkina on pienentynyt selvästi, ja taksialan kannattavuus on vallitsevassa markkinatilanteessa poikkeuksellisen heikko. 

Arvoisa puhemies! Lopuksi todettakoon selvyyden vuoksi, että perussuomalaiset esittivät yhdessä kokoomuksen kanssa, että hankintatuki olisi tullut myös takseille. Tasapuolisuus olisi täten voitu hoitaa siten, että taksit olisi lisätty hankintatuen saajiin. Vastalause kuului näin: ”Hallituksen esittämä lakiehdotus on yleispiirteiltään kannatettava. Kokoomuksen ja perussuomalaisten valiokuntaryhmät eivät kuitenkaan näe päästövähennysten kannalta perusteltuna sitä, että taksiala jätetään pois täyssähköautojen hankintatuen piiristä. Päinvastoin taksikannan mahdollisimman nopea sähköistyminen johtaisi tieliikenteen päästöjen mahdollisimman nopeaan vähentymiseen, ja siksi on perusteltua, että taksit tulisivat hankintatuen piiriin.” — Kiitos. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Soinikoski. 

15.20 
Mirka Soinikoski vihr :

Arvoisa rouva puhemies! Suomi on muuhun Eurooppaan verrattuna harvaan asuttu maa, jossa tarvitaan omaa autoa. Ilmastonmuutos ei kuitenkaan pysähdy rajoillemme, vaan sen vaikutukset ulottuvat kaikkialle maailmaan. Tämän takia meidän on muutettava myös autoiluamme ympäristölle kestävämmäksi. 

Keskeisintä on tehdä tämä muutos reilusti. Tämän takia hallitus ehdottaa jatkavansa ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukea, jonka tarkoituksena on lisätä fossiilittomilla käyttövoimilla kulkevien ajoneuvojen houkuttelevuutta ja kysyntää. Tuella varmistamme, että jokaisella olisi mahdollisuus ja varaa liikkua ympäristölle kestävästi. 

Hankinta- ja muuntotuen suuruudeksi on esitetty 2 000 euroa, mikä takaa tuen jakamisen useammalle suomalaiselle yksityishenkilölle. Jos tukisumma olisi suurempi, vaarana olisi, että tuki hyödyttäisi vain pientä osaa kansalaisista. Esitetty tukisumma varmistaa, että jokaisella tukea haluavalla yksityishenkilöllä on mahdollisuus sitä hakea. 

Arvoisa rouva puhemies! Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Liikenne muodostaa noin viidenneksen Suomen päästöistä, ja ylivoimaisesti suurimman osan päästöistä aiheuttaa tieliikenne. Tämän takia on ratkaisevaa, että tieliikenteen päästöjä saadaan alennettua ja autokantaamme uusittua fossiilittomaksi. Muuntotuki mahdollistaa vanhojen ja käytettyjen bensiiniautojen muuttamisen esimerkiksi etanoli- tai biokaasuautoiksi, joiden polttoaineen hinta on täysin kilpailukykyinen bensiinin kanssa. Muuntotuki varmistaa sen, että vaarin vanha Toyotakin on mahdollista muuttaa nollapäästöiseksi. 

Toisin kuin usein kuulee väitettävän, ei fossiiliton liikenne tarkoita vaihtoehtojen tai vapaan liikkumisen kurjistamista vaan päinvastoin. Fossiiliton liikenne lisää yksilön valinnanvaraa ja vapautta, kun pääsemme eroon ulkomaalaisesta fossiiliriippuvaisuudesta. Autoilun tulevaisuus on kotimaisessa sähkössä, biokaasussa, etanolissa ja muissa vaihtoehtoisissa käyttövoimissa. 

Arvoisa puhemies! Pelkkä muunto- tai hankintatuki ei riitä fossiilittoman liikenteen edistämiseen. Tukien ohella tarvitaan vaihtoehtoisten käyttövoimien lataus- ja jakeluinfrastruktuurin kattavuuden ja toimivuuden lisäämistä. Näin varmistetaan, että vaihtoehtoisista käyttövoimista tulee aidosti kannattava vaihtoehto. Tämän takia on tärkeää, että lataus- ja jakeluinfrastruktuuria tuetaan julkisin varoin alueilla, joille latauspisteitä ei muuten syntyisi. 

Tulevaisuudessa on tärkeää selvittää entistä kattavammin mahdollisuuksia laajentaa tukiohjelmaa kehittyvien teknologioiden osalta. Erityisen tärkeää on etsiä keinoja tukea vety- ja biokaasuautoilun kehittämistä. Vaihtoehtoisten käyttövoimien nopea kehittyminen edellyttää myös sitä, että nyt säädettävän lain toteutusta ja toimivuutta seurataan. 

Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanon yhteydessä meidän pitää jatkossakin kartoittaa kaikki mahdolliset keinot, joilla liikenteen päästöjä voidaan vähentää. [Puhemies koputtaa] Kaikkien toimien on tähdättävä siihen, että ekologinen vaihtoehto on aina saastuttavampaa edullisempi. 

Keskustelu päättyi.  

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 215/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.