Viimeksi julkaistu 6.6.2021 11.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 151/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 25.11.2020 klo 14.00—22.01

5. Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 195/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 23/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 23/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Esittelypuheenvuoro, edustaja Koskinen. 

Keskustelu
15.47 
Johannes Koskinen sd 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Valtiovarainvaliokunta puoltaa tämän esityksen hyväksymistä teknisellä muutoksella, ja se muutos kohdistuu voimassa olevan tuloverolain viittaussäännöksen täsmennykseen.  

Asiantuntijakuulemisessa tätä itse hallituksen esitystä kannatettiin hyvinkin laajasti. Siinä muutetaan yritysverotuksessa, maatilatalouden tuloverotuksessa sekä metsätaloudessa sovellettavien poistojen eurorajoja. Niitä ei ole korotettu vuoden 2002 jälkeen, siis 18 vuoteen, joten valiokunta pitää korotuksia tarpeellisina ja korotuksen määriä maltillisina.  

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisen irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnaksi luettavan hankinnan yläraja nostetaan tämän ehdotuksen mukaan 1 200 euroon, pienhankintojen verovuosikohtaisen vähennyksen yhteismääräraja nostetaan 3 600 euroon 2 500:sta ja elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin sekä maatilatalouden tuloverolakiin lisätään uusi säännös enintään 1 200 euron menojäännöksen kertapoistosta, ja tämä on uusi säännös, mutta hyvin perusteltu verotusta yksinkertaistavana. Lisäksi ehdotetaan tuloverolaissa tarkoitetun metsätalouden pienen hankinnan tai menojäännöksen kertapoiston rajan nostamista 600 euroon.  

Nämä muutokset poistosäännöksiin lisäävät verovelvollisten mahdollisuuksia jaksottaa käyttöomaisuuden hankintamenot tarkoituksenmukaisella tavalla ja ehkäisevät poistoerojen muodostumista kirjanpidon ja verotuksen poistamattomien hankintamenojen välille. Näin esitys vähentää verovelvollisten ja Verohallinnon hallinnollista taakkaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Valiokunta pitää muutoskokonaisuutta kannatettavana.  

Tämä lakitekninen muutos kohdistuu tuloverolain 115 §:n viittaussäännöksen täsmennykseen, ja esityksessä maatilatalouden tuloverolain 8 §:ään lisätään uusi 8 momentti, jonka mukaan maatilatalouden tuloverotuksessa enintään 1 200 euron suuruinen menojäännös saadaan poistaa kerralla. Tätä säännöstä ei tule soveltaa metsätalouden kertapoistoon. Tämän johdosta tuloverolain 115 §:n 2 momentin viittaussäännöksestä poistetaan viittaus esitettyyn uuteen 8 §:n 8 momenttiin. Metsätalouden kertapoiston raja esitetään puolestaan korotettavaksi 200 eurosta 600 euroon, joka vastaa tätä samaa linjaa kuin muiden poistosäännösten osalta. — Kiitoksia. 

15.50 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä olevan esityksen merkitys on siinä, että se hiukan yksinkertaistaa yritysten tuloverotusta. On sekä hallinnon että verovelvollisen kannalta järkevää, että pienen menon tai menojäännöksen kertapoistona vähentämisen rajaa korotetaan tai että ylipäänsä tuollainen raja asetetaan. Tässähän on kokonaan uusikin raja. On myös eleganttia, että tämä tehdään avoimesti lakia muuttamalla eikä asiaa jätetä verotuskäytännön varaan. Meillä on todennäköisesti tälläkin hetkellä näissä asioissa kirjavaa verotuskäytäntöä. Kysymyshän on kuitenkin joka tapauksessa vain vähennyskelpoisten menojen jaksottamisesta.  

Tärkeää on huomata, että sellaisten koneiden, kaluston ja laitteiden, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, hankintameno saadaan kertavähennysrajoista riippumatta edelleen vähentää kokonaan sinä vuonna, jona maksu on suoritettu. 

15.51 
Raimo Piirainen sd :

Arvoisa puhemies! Valiokunnan puheenjohtaja ja jäsen esittelivät tämän hyvin kattavasti, niin että en lähde sitä toistamaan. Niin kuin täällä on todettu, niin valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muutettuna ja asiantuntijakuulemisissa esitystä on kannatettu hyvinkin laajasti. 

Muutokset poistosäännöksiin lisäävät verovelvollisten mahdollisuuksia jaksottaa käyttöomaisuuden hankintamenot tarkoituksenmukaisella tavalla ja ehkäisevät poistoerojen muodostumista kirjanpidon ja verotuksen poistamattomien hankintamenojen välille. Täten esitys vähentää verovelvollisten ja Verohallinnon hallinnollista taakkaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Valiokunta pitää tätä muutosta kannatettavana. 

Lakitekninen muutos kohdistuu tuloverolain 115 §:n viittaussäännöksen muutokseen, ja esityksessä maatilatalouden tuloverolain 8 §:ään lisätään 8 momentti. Sen mukaan maatilatalouden tuloverotuksessa enintään 1 200 euron suuruinen menojäännös saadaan poistaa kerralla. Tätä säännöstä ei tule kuitenkaan soveltaa metsätalouden kertapoistoon. Tämän johdosta tuloverolain 115 §:n 2 momentin viittaussäännöksestä poistetaan viittaus esitettyyn tuloverolain 8 §:n 8 momenttiin. 

Metsätalouden kertapoiston alarajaa esitetään puolestaan korotettavaksi 200 eurosta 600 euroon, elikkä tämä mahdollistaa nyt sitten kertapoistot. Tuohon nyt voisi sanoa sen, että esimerkiksi moottorisahan kertapoisto on mahdollinen sitten kolmen vuoden sisällä. — Kiitoksia. 

15.53 
Markku Eestilä kok :

Arvoisa puheenjohtaja! Oppositio ei varmaan aina ole eri mieltä hallituksen kanssa. Minusta tämä on erinomainen esitys, ja kuten edustaja Kiviranta sanoi, kun tämä on nimenomaan laissa, niin ei tule mitään tulkintaongelmia missään päin Suomea, kun se vedetään lakiin. Silloin kun näitä rajoja korotetaan ja tehdään tämä yksinkertaisemmaksi, niin minun mielestäni tällä linjalla pitäisi edetä ehkä enemmänkin, jotta näitä tulkintaristiriitoja ei tule. Oppositio tukee täysin rinnoin. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 195/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.