Viimeksi julkaistu 6.6.2021 11.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 152/2020 vp Täysistunto Torstai 26.11.2020 klo 16.00—20.40

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 172/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 21/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 21/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.  

Yleiskeskustelu, valiokunnan puheenjohtaja, edustaja Purra. 

Keskustelu
18.23 
Riikka Purra ps 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Esittelen lyhyesti valiokunnan mietinnön. 

Tällä käsiteltävänä olevalla lakiehdotuksella täydennetään kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämisestä ja tuonnista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta. Tällä sääntelyllä pyritään ehkäisemään kulttuuriesineiden laitonta kauppaa ja ylipäätänsä terrorismin rahoittamista. 

EU-asetuksella luodaan kolmansista maista Euroopan unioniin tapahtuvalle asetuksessa määriteltyjen kulttuuriesineiden maahantuonnille valvontajärjestelmä. Asetuksessa edellytetään, että jäsenvaltiot vahvistavat asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteuttavat tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

Tällä hetkellä Suomessa on säännelty lähinnä vain kulttuuriesineiden maastavientiä, mutta Suomi on laittomasti alkuperämaastaan vietyjen esineiden osalta kauttakulkumaan lisäksi myös kohdemaa. Eli viime aikoina on havaittu, että taustaltaan epäilyttäviä kulttuuriesineitä on tuotu Suomeen vailla kauttakulkutarkoitusta. 

Kieltoa siirtää EU:n tullialueelle lainsäädännön vastaisesti vietyjä asetuksen tarkoittamia kulttuuriesineitä sekä kieltoa koskevaa sanktiointivelvoitetta aletaan soveltaa jo vuoden lopussa, jolloin nyt ehdotettujen muutosten on määrä tulla voimaan. 

Arvoisa puhemies! Hallintovaliokunta pitää tätä esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä voimaantulosäännökseen tehtävin pienin teknisin muutoksin. — Kiitoksia. 

Yleiskeskustelu päättyi.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 172/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.