Viimeksi julkaistu 5.6.2021 18.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 153/2018 vp Täysistunto Tiistai 5.2.2019 klo 14.04—15.28

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta

Hallituksen esitysHE 256/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 30/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 30/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
15.19 
Arto Pirttilahti kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Käsittelyn alla meillä on laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta. Laki perustuu Euroopan direktiiviin, jota laitetaan kansallisesti tässä toteen.  

Hankintayksiköt velvoitetaan ottamaan vastaan ja käsittelemään sähköisiä laskuja hankintalainsäädännön soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa. Uutta lakia ei kuitenkaan sovellettaisi, jos laskun käyttö voisi paljastaa salassa pidettäviä tietoja tai vaarantaa valtion keskeisiä turvallisuusetuja. Ehdotetulla lailla pyritään edistämään julkisten hankintojen digitalisaatiota ja vauhdittamaan taloushallinnon sähköistymistä myös yksityisellä sektorilla luomalla tähän kannustava säädösviitekehys.  

Tietenkin tässä on ollut muutamia puutteitakin. On ollut aikaisemmin esimerkiksi tietosisällön puutteita ja järjestelmän yhteensopimattomuutta, joita tässä laissa yritetään myös parantaa.  

Lain vaikutuksista. Meillä oli keskusteluja valiokunnassa ja asiantuntijakuulemisessa siitä, millaiset pienten toimijoiden mahdollisuudet ovat lähteä näihin hankintakilpailutuksiin mukaan. Valiokunnassa todettiin ja selvityksen perusteella todettiin, että markkinoilla on yhä enenevässä määrin myös mikroyrityksille tarjottavia ja skaalattavia palveluita, joten valiokunnan sääntelyä puoltavaan kantaan on osaltaan vaikuttanut myös käsitys, että prosessien sähköistyminen tuonee myös tehokkuushyötyjä suhteessa eniten juuri pienille yrityksille ja toimijoille, joiden hallinnossa ei ole helposti saavutettavissa skaalaetuja esimerkiksi paperilaskujen käsittelyn ulkoistuksilla.  

Talousvaliokunta pitää erittäin tärkeänä, että uuden sääntelyn vaikutusta seurataan ja näiden havaintojen pohjalta arvioidaan, tulisiko soveltamisalaa tai velvoittavuuden astetta muuttaa nyt ehdotetun mukaisesta. Eli otimme myös huomioon tämän pienten yritysten huolen, mikä tuli vahvasti valiokunnassa esille, mutta toteamme sen todellakin, että palveluja on saatavissa eikä tämä tule estämään pienyrityksiä lähtemästä julkisiin hankintoihin mukaan. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 256/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.