Viimeksi julkaistu 6.6.2021 11.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 154/2020 vp Täysistunto Maanantai 30.11.2020 klo 14.01—18.34

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 231/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 37/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali‑ ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 37/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
18.22 
Jari Myllykoski vas :

Arvoisa herra puhemies! On ilo olla kehumassa täällä hyvän hallituksen hyviä toimenpiteitä ja esityksiä, ja mietintö on myös valmistunut aivan sen mukaisesti kuin jo ollaan aiemmin näitä toimia koronan vuoksi säädetty. Ilolla voi todeta, että hallitus on edelleen linjannut, että jatkamme väliaikaisia muutoksia, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa eräissä tilanteissa työttömyysturvan säännöksiä ja näin keventää etuushakemuksien käsittelyä. 

On olennaista, että nyt sitten suojaosaa edelleen voidaan pitää sillä tasolla, mikä on, mutta nostaisin täältä yhden asian vielä esille: ”Valiokunta pitää edelleen tärkeänä, että tehtyjen väliaikaisten poikkeusten vaikutukset selvitetään.” Minä toivon, että tämä todellakin tehdään ja tähän syvennytään niin, että voimme sitten näiden kokemusten perusteella näiden osalta keventää myös koko työttömyysturvajärjestelmää: yksinkertaistaa, tehdä siitä selkeämpää ja erityisesti työttömälle työnhakijalle helpommin tehtävää ja niin, että työllistyminen myös lyhytkestoisiin töihin tulisi tämän suojaosan ja muiden menettelyjen kautta huomattavasti houkuttelevammaksi ja pystyisimme näitä niin sanottuja tuloloukkuja tälläkin sektorilla sitten kaventamaan. 

On hyvä myös nostaa esille se, että valiokunta pitää erityisen tärkeänä kiinnittää huomiota näiden poikkeussäännösten voimassaoloaikoihin ja niistä tiedottamiseen, jotta ne ovat työnantajilla, työttömyysturvaa hakevilla, lomautetuilla — ja nimenomaan lomautetuilla — tiedossa, kuinka nämä päivät ja päivämäärät sitten toimivat, eli jatko on kaikilla selvillä, niin että kukaan ei oleta vaan tietää, mitkä ovat nämä keston määräajat. 

18.24 
Mats Löfström :

Ärade herr talman! I det här lagförslaget föreslår regeringen att den temporära höjningen av utkomststödet för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin ska förlängas och ska kunna ges till slutet av mars 2021. Ersättningen är ett viktigt stöd för de personer och familjer som har det ekonomiskt sämst stället i samhället, och därför är det mycket välkommet att stödet nu förlängs. 

Då det ursprungliga lagförslaget kom till riksdagen hade Ålands synpunkter inte hunnit tas i beaktandet eftersom propositionen beretts enligt en mycket brådskade tidtabell. Det klargjordes och fick en lösning tack vare en bra konstruktiv dialog med social- och hälsovårdsministeriet.  

I detta lagförslag som gäller en förlängning av samma stöd nämndes inte Åland heller, men meningen från social- och hälsovårdsministeriet har ändå hela tiden varit att stödet ska gälla också på Åland fortsättningsvis. Enligt ministeriet hade det helt enkelt varit så bråttom att man inte hunnit höra Åland i utlåtanderundan för det här lagförslaget. Jag har därför varit i kontakt med ministeriet som slagit fast att det fortsatta stödet också ska gälla på Åland. Ministeriet har sagt att man gärna får notera den saken i social- och hälsovårdsutskottets betänkande, och det gör man nu i det betänkande som vi nu har här i första behandling. 

Tack till social- och hälsovårdsutskottet för det, och med ordförande Markus Lohi i spetsen samt utskottsråden för att man snabbt kunnat ta detta i beaktande då vi var i kontakt i ärendet. Jag vill också tacka min gruppkollega Veronica Rehn-Kivi som jag vet att har lyft upp saken — tack för det goda samarbetet i den här frågan trots att tidtabellen varit mycket skyndsam. 

Ärade talman! Det finns goda skäl varför den temporära ändringen skulle fortsätta gälla också på Åland. Stödet hänger ihop med det undantagstillstånd, de restriktioner som infördes av statsmakten också på Åland, och som stod ovanför självstyrelsens behörigheter också på de områden där Åland normalt har egen lagstiftningsbehörighet. 

Även det här är ett mycket beskrivande fall över hur viktig riksdagsbehandlingen alltid är för att granska lagförslagen, och vid behov snabbt kunna göra justeringar i dem. 

Arvoisa puhemies! Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain voimassaoloa siten, että se olisi voimassa viimeinen päivä maaliskuuta 2021 saakka. Esityksen tavoitteena on jatkaa työttömyysturvalainsäädäntöön väliaikaisesti sellaisia muutoksia, joiden avulla turvataan palkansaajien toimeentuloa tilanteissa, joissa työllistyminen päättyy väliaikaisesti tai kokonaan sekä tuetaan työn vastaanottamista ja työvoiman alueellista liikkuvuutta. Selvyyden vuoksi valiokunta toteaa, että jatkettavaksi ehdotetut työttömyysturvalain poikkeukset koskevat myös Ahvenanmaata. 

Kiitos valiokunnalle hyvästä työstä. Tämä esitys on tärkeä, ja olen iloinen, että se koskee myös Ahvenanmaata, [Puhemies koputtaa] missä taloudellinen tilanne on erittäin huono koronaviruksen vaikutusten takia. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 231/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.