Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 155/2018 vp Täysistunto Torstai 7.2.2019 klo 16.01—20.03

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä,  verotusmenettelystä  annetun  lain  89 §:n 3—5 momentin kumoamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 308/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 32/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 32/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
18.59 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Tämäkin lyhyellä kaavalla. 

Tämän esityksen tarkoituksena on saattaa niin sanottu EU:n riitadirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä tehdään säätämällä uusi laki kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä. Se sisältää kattavat menettelytavat, joita noudatetaan direktiivin mukaisessa riidanratkaisumenettelyssä, ja uusi laki sisältää myös uudet, veroriidassa saavutetun ratkaisun täytäntöönpanoa koskevat säännökset. 

Nämä muutokset on direktiivin mukaan saatettava voimaan kansallisesti viimeistään ensi kesäkuun loppuun mennessä. Tämä valiokunnan mietintö on käytännössä yksimielinen, vaikkakin siinä on runsaasti pykälämuutoksia. Ne ovat kuitenkin varsin teknisluonteisia tai sen kaltaisia. Merkittävä osa niistä muutostarpeista on tullut valtiovarainministeriön vero-osastolta siitä johtuen, että esitys on ollut erittäin hankala valmistella. Vielä eduskuntakäsittelyn aikanakin on sitten esiintynyt tarpeita tehdä joitakin tarkennuksia. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 308/2018 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.