Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 157/2018 vp Täysistunto Tiistai 12.2.2019 klo 14.04—18.03

6. Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi hallintolain muuttamisesta,  julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 239/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 29/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 29/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
15.52 
Kari Kulmala sin :

Arvoisa rouva puhemies! Esityksessä ehdotetaan ajantasaistettavaksi yleistiedoksiantomenettelyä koskeva hallintolain sääntely. Yleistiedoksiannossa luovuttaisiin Virallisen lehden ensisijaisuudesta, enkä pidä sitä ollenkaan huonona asiana. Jatkossa asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten tiedon saavan. Kuitenkin niissä tapauksissa, joissa asiakirjan nähtäville asettamista koskevaa ilmoitusta ei ole voitu julkaista viranomaisen verkkosivuilla, Virallisen lehden asema yleistiedoksiannon tiedoksisaantiajankohdan määräävänä ilmoittamistapana säilytetään.  

Esityksen tavoitteena on tiedonvälityksen ja yleistiedoksiantoantomenettelyn tehostaminen. Tavoite sääntelyn ajanmukaistamisesta ja menettelyn tehostamisesta on kannatettava, kuten myös ehdotettu sääntelyperustelu, koska sääntelyssä on hyvin huomioitu myös tilanteet, joissa tiedoksianto yleisessä tietoverkossa ei ole riittävää. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 239/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.