Pöytäkirjan asiakohta
PTK
159
2018 vp
Täysistunto
Torstai 14.2.2019 klo 16.05—22.05
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 21/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
18.21
Satu
Hassi
vihr
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kyseessä on ympäristövaliokunnan yksimielinen mietintö. Tässä tavallaan siirretään menettelyjä nykyaikaan, muutetaan paperisten asiakirjojen käsittelyä sähköiseksi. Ympäristönsuojelulakia ja vesilakia muutetaan siten, että viranomaisille toimitetaan asiakirjat ensi sijassa sähköisesti ja viranomaiset ja kunnat luopuvat fyysisistä ilmoitustauluistaan ja niistä ilmoituksista, jotka ovat aikaisemmin olleet paperilappuina ilmoitustauluilla, ja ne annettaisiin tiedoksi viranomaisen verkkosivuilla. Kuitenkin kansalaiset voisivat esimerkiksi mielipiteitä ja muistutuksia jatkossakin toimittaa viranomaisille myös paperisina. 
Ympäristövaliokunta korostaa sitä, että on asioita, joista on tarpeen edelleenkin kuuluttaa tai ilmoittaa sanomalehdissä, erityisesti kun on kyse laajavaikutteisista ympäristöasioista. Tässä asiassa kuitenkin viranomaisille tulee harkintaoikeutta. 
Kun asiakirja, jonkun prosessin alkaminen tai viranomaisen päätös, on verkkosivuilla julkaistu, katsotaan, että viikon kuluessa valitukseen oikeutetut ovat saaneet tästä päätöksestä tiedon. Ja sitten tästä seitsemännestä päivästä, kun asia on julkistettu verkkosivuilla, alkaa kulua valitusaika, mikä tarkoittaa sitä, että valitusaika käytännössä pitenee viikolla siitä, mitä se nykyisin on. Kansalaisten kannalta varmasti pääsääntöisesti kysymys on hyvästä uudistuksesta, koska kellonajasta ja sijaintipaikkakunnasta ja viikonpäivästä riippumatta voi verkkosivuilta tarkistaa näitä asiakirjoja. 
Arvoisa puhemies! Kuten jo alussa sanoin, valiokunnan mietintö on yksimielinen. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 268/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 22.3.2019 17.03