Pöytäkirjan asiakohta
PTK
160
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 15.2.2019 klo 13.04—13.33
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö LaVM 17/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 14.2.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotuksen 4 § 
Eva
Biaudet
r
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin, mutta 1. lakiehdotuksen 4 § muutetaan seuraavasti. Lisätään 2 momentti: ”Avioliitto voidaan hakemuksesta mitätöidä, mikäli puoliso, joka vihkimisen hetkellä oli alle kahdeksantoistavuotias, jättää hakemuksen ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut vihkimisestä.” Ja 3 momentti: ”Aviomies on lapsen isä isyyslain 2 §:n mukaisesti siitä huolimatta, että avioliitto todetaan mitättömäksi.” 
Mikaela
Nylander
r
Arvoisa puhemies! Kannatan. Understöder. 
Puhemies Paula Risikko
Eva Biaudet on Mikaela Nylanderin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 160, ei 10; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 211/2018 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 8/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.2.2019 15:06