Pöytäkirjan asiakohta
PTK
17
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 3.3.2017 klo 13.00—13.27
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 257/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
13.07
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa herra puhemies! Tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja. Tarkoituksena on poistaa eräitä lomauttamiseen ja irtisanomiseen liittyviä työnantajan ilmoitusvelvollisuuksia. Esityksessä ehdotetaan, että eri palvelussuhdelaeissa säädetystä työnantajan ilmoittamis- ja selvittämisvelvollisuudesta luovutaan. 
Tämä esitys on osaksi seurausta muutosturvan toimintamalliin vuonna 2012 tehdyistä muutoksista. Muutosturvan työvoimapoliittisena tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun tai lomautetun työntekijän sijoittumista uuteen työhön. 
Tämän nyt käsittelyssä olevan esityksen on tarkoitus keventää erityisesti niiden työnantajien hallinnollista taakkaa, jotka työllistävät säännöllisesti alle 20 työntekijää, ja tämä on erittäin hyvä asia, sillä se yksinkertaistaa työnantajan sääntely-ympäristöä. Yrityksen hallinnolliseen taakkaan kuuluu yleensä se, mitkä työnantajan velvollisuudet ovat. Yksittäiset ja moninaiset velvoitteet ovat saattaneet muodostaa työnantajalle vaikeasti hahmotettavan kokonaisuuden. Esitykseen sisältyvät ehdotukset ovat askel oikeaan suuntaan sääntelyn yksinkertaistamiseksi ja yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi. 
Kyseessä on myös yksi hallituksen kärkihankkeista. Sillä pyritään parempaan sääntelyyn sekä normien sujuvoittamiseen. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 257/2016 vp sisältyvät 1.—7. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 29.4.2019 11:30