Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 172/2018 vp Täysistunto Torstai 7.3.2019 klo 16.02—20.58

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi rajoitetusti  verovelvollisen  tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 282/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 38/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 38/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
20.15 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Nyt ensimmäisessä käsittelyssä olevan hallituksen esityksen keskeinen asia on julkisesti noteeratun osakeyhtiön hallintarekisteröidystä osakkeesta saadun osingon lähdeverotus. Osingonsaajan loppusaajatiedot olisi esityksen mukaan aina toimitettava Verohallinnolle, joka näin voisi varmistua siitä, että verosopimuksen osinkoa koskevia määräyksiä on sovellettu oikein ja että osingonsaajalla on oikeus verosopimuksen mukaiseen alempaan verokantaan. Osinkojen lähdevero olisi 35 prosenttia, jos loppusaajatietoja ei anneta. Täten kannustin loppusaajatietojen antamiseen on merkittävän suuri, kun alimmillaan verosopimuksen mukainen lähdevero voi olla jopa nolla. 

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana. Säännöstö tulisi voimaan kuitenkin vasta 1.1.2021, kuten jo hallituksen esityksessä on todettu. Elinkeinoelämän, muun muassa Finanssialan, edustajat ovat asiantuntijakuulemisissa kritisoineet hallituksen esitystä vahvasti. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa seuraavaa eduskunnan lausumaa: 

”Eduskunta edellyttää, että hallitus tarkastelee vielä muutosten vaikutuksia ja arvioi niiden pohjalta mahdollisia muutostarpeita ennen soveltamisajan alkua.” Siis ennen 1.1.2021. 

Valiokunnan mietintöön sisältyy yksi vastalause. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 282/2018 vp sisältyvien 1.—5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.