Pöytäkirjan asiakohta
PTK
19
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 4.3.2016 klo 13.00—13.09
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 1/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 3.3.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotuksen 7 § 
Antero
Laukkanen
kd
Arvoisa puhemies! Esitän, että 7 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1. 
Sari
Essayah
kd
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Antero Laukkanen on Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Antero Laukkasen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 56; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 145/2015 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 4.3.2016 14.38