Viimeksi julkaistu 5.6.2021 9.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 2/2017 vp Täysistunto Tiistai 7.2.2017 klo 14.04—17.46

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 269/2016 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 13. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

Keskustelu
16.16 
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tämän esityksen tavoitteena on tehostaa liiketoimintakiellon käyttämistä. Sen ehdotukset perustuvat pääosin vuosien 2012—2015 harmaan talouden torjuntaohjelmaan. 

Esitys sisältää ehdotuksen liiketoimintakieltolain soveltamisalan laajentamisesta yksityisen elinkeinonharjoittajan ammattitoimintaan. Merkitystä ei olisi enää sillä, harjoittaako yksityinen elinkeinonharjoittaja liike- vai ammattitoimintaa. Ehdotus perustuu kirjanpitolain muutoksiin, jotka ovat tulleet voimaan vuoden 2016 alussa. Uudistetussa kirjanpitolaissa liike- ja ammattitoimintaa koskevat samat velvollisuudet eikä näiden kahden toiminnan luonnetta tarvitse enää erottaa toisistaan. Vastaavaa ratkaisua ehdotetaan liiketoimintakieltolakiin. 

Liiketoimintakiellon määräämisen edellytyksiä muutettaisiin siten, että liiketoimintakiellon määräämisen perusteena ei voisi olla lakisääteisten velvollisuuksien olennainen laiminlyöminen, jos laiminlyönti johtuu maksukyvyttömyydestä. Lakiin omaksuttaisiin periaate, jonka mukaan yksinomaan normaalin yrittäjäriskin toteutuminen ja yritystoiminnan muuttuminen kannattamattomaksi ei voi olla liiketoimintakiellon määräämisen perusteena. Myös muilta osin tarkennettaisiin liiketoimintakiellon määräämisen perusteita, kun kyse olisi lakisääteisten velvollisuuksien laiminlyönnistä: kyse ei olisi rikollisesta menettelystä, joka on toinen liiketoimintakiellon määräämisen peruste. 

Mainitut tarkennukset liittyvät siihen, että esityksen mukaan myös liiketoimintakieltolaissa tarkoitettu valvontaviranomainen, kuten veroviranomainen, saisi oikeuden pyytää liiketoimintakiellon edellytysten tutkintaa. Myös konkurssilaissa tarkoitettu pesänhoitaja voisi esittää tutkintaa koskevan pyynnön. Pyyntö voitaisiin esittää, kun kyse olisi lakisääteisten velvollisuuksien olennaisesta laiminlyönnistä mutta ei rikollisesta menettelystä. Voimassa olevan lain mukaan tällaisen pyynnön voi esittää vain syyttäjä. 

16.18 
Ilkka Kanerva kok :

Anteeksi, arvoisa herra puheenjohtaja, minä käyn täällä ikään kuin tämmöistä arvoisan oikeusministerin peruskurssia läpi kuullakseni avarasti tämän istunnon sisältöä, mutta tähän nimenomaiseen kohtaan, puhemies, minulla ei ole mitään omaperäistä lisättävää. [Naurua] 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.