Pöytäkirjan asiakohta
PTK
2
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 7.2.2017 kl. 14.04—17.46
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 258/2016 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Maria Lohela
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. 
Keskustelu
15.45
Oikeus- ja työministeri
Jari
Lindström
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Rikosoikeudellinen vastuu on perinteisesti koskenut yksilöitä eli luonnollisia henkilöitä ja heidän moitittavia tekojaan. Vuonna 1995 tätä vastuuta täydentämään otettiin käyttöön yhteisöihin eli oikeushenkilöihin kohdistuva rangaistusvastuu muutamissa vakavissa rikostyypeissä. Oikeushenkilön rangaistusvastuuta on sen jälkeen laajennettu koskemaan muita rikoksia. 
Tällä hallituksen esityksellä oikeushenkilön rangaistusvastuu ehdotetaan ulotettavaksi törkeään kirjanpitorikokseen. Rangaistusvastuun kohdistumista törkeässä kirjanpitorikoksessa myös oikeushenkilöön voidaan pitää oikeudenmukaisena. Törkeä kirjanpitorikos on jo itsessään vakava ja usein myös suunnitelmallinen rikos, ja sitä voidaan hyödyntää muiden rikosten kuten taloudellisten rikosten, verorikosten ja lahjusrikosten peittelemiseen. Tämä esitys tehostaa näin ollen tällaisen rikollisuuden torjuntaa. Se myös osaltaan edistää oikeudenmukaista kilpailua. Samalla esityksellä toteutetaan OECD:n lahjonnanvastaisen työryhmän Suomea koskevassa maaraportissaan esittämää suositusta. 
Ehdotuksella on sen valmistelun yhteydessä ollut hyvin laaja kannatus. 
15.47
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Täytyy kiittää hallitusta johdonmukaisesta ja periksiantamattomasta työstä paremman Suomen puolesta, vaikka päinvastaisia puheenvuorojakin on välillä esitetty. Tällä esityksellä oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotetaan myös törkeään kirjanpitorikokseen. On selvää, että tämä osaltaan kitkee korruptiota, vaikka tosin Suomessahan tutkimusten mukaan ei korruptiota juuri olekaan vaan sitä kutsutaan meillä maan tavaksi. Tätäkin esitystä lukiessa tulee mieleen se kestokysymys, jonka olen esittänyt monesti aiemminkin: Kuinka tätä esitystä ei ole tehnyt jo joku aiempi hallitus? Miksi sen täytyi odottaa tänne asti? Lakia esitetään tulevaksi voimaan mahdollisimman pian, mutta miksei se esimerkiksi tullut voimaan vuonna 2010, kun asia ensimmäistä kertaa tuli esille ja siihen kiinnitettiin huomiota hallituksen esityksessä mainituin perustein? 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 1.12.2017 14.24