Pöytäkirjan asiakohta
PTK
2
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.2.2018 klo 14.05—15.55
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Keskustelu
15.51
Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko
Mattila
Arvoisa herra puhemies! Esityksen taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset henkilönsuojaimista ja köysiratalaitteistosta, jotka korvaavat aiemmat direktiivit. Voimassa olevasta kansallisesta lainsäädännöstä on tarkoitus kumota sellaiset tarpeettomat säännökset, jotka kyseiset EU:n asetukset kattavat. Edelleen säädettäisiin ohjeiden, tietojen ja merkintöjen kielestä — pitää olla suomi ja ruotsi —, markkinavalvontaviranomaisista, eli työsuojeluviranomainen ja Tukes, sekä seuraamuksista. Eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetusta laista poistettaisiin tarpeettomat maininnat henkilönsuojaimista ja siihen lisättäisiin viittaukset EU:n henkilönsuojain- ja köysiratalaitteistoasetuksiin. Olennaisessa määrin työssä käytettäväksi tarkoitettuihin henkilönsuojaimiin ja köysiratalaitteistoihin tulisi sovellettavaksi laitelain kieliä, valvontaa ja rangaistusta koskevat säännökset. 
Kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista säädettäisiin erillislaki, jossa viitattaisiin henkilönsuojaimille asetettavien vaatimusten osalta henkilönsuojainasetukseen sekä säädettäisiin kielivaatimuksista, sääntelyn noudattamisen valvonnasta sekä seuraamuksista. Kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten markkinavalvontaan sovellettaisiin eräiden tuotteitten markkinavalvonnasta annettua lakia. Sinänsä henkilönsuojaimia koskevat EU-asetuksesta tulevat vaatimukset ovat samat riippumatta, onko kyse työssä käytettäväksi tarkoitetusta tai kuluttajakäyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista. 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Tarkoituksena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa tuotteita koskevaa rikoslakitasoista sääntelyä. Valmistajan tai muun luovuttajan toiminta voisi tulla rangaistavaksi terveysrikoksena riippumatta siitä, onko kyse työssä käytettäväksi tarkoitetusta teknisestä laitteesta vai yksityiseen kulutukseen tarkoitetusta suojaimesta tai koneesta. Tällä hetkellä laitelain kattamien tuotteiden osalta valmistajan tai muun luovuttajan toiminta on voinut tulla rangaistavaksi työturvallisuusrikoksena. 
Esitys on suurelta luonteeltaan lainsäädäntötekninen, eikä sillä tehdä muutoksia henkilönsuojainten tai köysiratalaitteistojen teknisiin tai turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin taikka vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin, joista säädetään suoraan asetuksissa. Esityksellä ei ole siten merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia, ei myöskään merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan. Suurin muutos verrattuna nykytilaan liittyy rangaistussääntelyn yhdenmukaistamiseen ja selkeyttämiseen työssä käytettävien ja kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden osalta. 
Esitystä on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Esitys on ollut lausuntokierroksella. Esitys on käsitelty ja hyväksytty kolmikantaisessa työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 15.2.2018 16.33