Viimeksi julkaistu 23.5.2022 13.54

Pöytäkirjan asiakohta PTK 2/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 2.2.2022 klo 15.03—18.42

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 234/2021 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 

Tässäkin lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta ennalta sovittuja menettelytapoja. — Ministeri Haatainen, olkaa hyvä.  

Keskustelu
16.52 
Työministeri Tuula Haatainen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Esityksessä esitetään muutettavaksi väliaikaisesti matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta‑ ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annettua lakia lisäämällä lakiin uusi 5 a §, jonka mukaan vuoden 21 valvonta‑ ja maksukyvyttömyyssuojamaksua ei määrättäisi eikä perittäisi. Esityksen tavoitteena on helpottaa niiden matkanjärjestäjien tilannetta, joiden liiketoiminta on kärsinyt covid-pandemian vuoksi annetuista matkustusrajoituksista. Muutos tulisi voimaan mahdollisimman pian ja olisi voimassa vuoden 22 loppuun. Esitys liittyy koronapandemian vaikutuksiin. 

Vastaavanlainen väliaikainen laki vuoden 20 maksuista vapauttamisesta on tullut voimaan 1. päivä marraskuuta 21 ja oli voimassa vuoden 21 loppuun. Asiaa eduskunnassa käsiteltäessä talousvaliokunta piti perusteltuna arvioida tarvetta maksun perimisen lykkäämiseen ja maksusta luopumiseen myös vuoden 21 maksun osalta. 

Koronapandemian leviämisen ehkäisemiseksi toteutetut toimenpiteet, erityisesti matkustusrajoitukset, pysäyttivät matkailualan käytännössä kokonaan maaliskuussa 20 hallituksen linjausten toteuduttua. Pandemiatilanteen pitkittyessä on myös matkailualan vaikea taloudellinen tilanne jatkunut. Esitystä valmisteltaessa on arvioitu, että vaikka matkailualan tilanne on jonkin verran parantunut vuoden 20 maaliskuun tilanteesta, vuoden 21 valvonta‑ ja maksukyvyttömyysmaksun perimättä jättämiselle on olemassa edelleen perusteet. Matkailualan toiminta on edelleen kaukana pandemiaa edeltävän ajan tilanteesta. 

Maksun perimättä jättäminen koskisi matkanjärjestäjiä, jotka ovat velvollisia asettamaan vakuuden matkustajien suorittamien etukäteismaksujen ja paluukuljetuskustannusten suojaksi sekä maksamaan valvonta‑ ja maksukyvyttömyysmaksun. Maksun perimättä jättämisellä ei olisi vaikutusta kuluttajansuojaan, koska matkanjärjestäjien velvollisuus asettaa kattava vakuus olisi edelleen voimassa. Maksun poistaminen ei olisi ristiriidassa EU-velvoitteiden kanssa, koska matkapakettidirektiivin velvoite riittävän kattavasta vakuusjärjestelmästä täyttyisi edelleen. Matkanjärjestäjien maksun poistosta saama mediaanihyöty olisi arvoltaan noin 955 euroa. Valtiolta jäisi saamatta verotuloina noin 580 000 euroa. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.