Viimeksi julkaistu 20.5.2022 13.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 21/2022 vp Täysistunto Tiistai 8.3.2022 klo 14.05—19.07

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 2/2022 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 2/2022 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Avaan yleiskeskustelun. Edustaja Laiho, olkaa hyvä. 

Keskustelu
16.30 
Mia Laiho kok :

Arvoisa puhemies! Kyseessä on siis käsittelyssä oleva tupakkalain muuttaminen. Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan tupakkalakiin useita muutoksia, joiden tavoitteena on muun muassa vähentää tupakkatuotteiden houkuttelevuutta sekä suojata väestöä, etenkin pieniä lapsia, passiivisen tupakoinnin haitoilta. 

Tässä hallituksen esityksessä on monia hyviä tupakoinnin vähentämistä edistäviä asioita, kuten esimerkiksi pakkausten ulkoasun yhdenmukaistaminen ja tosiaan houkuttelevuuden vähentäminen ulkoisin keinoin. Ne ovat hyviä askeleita tupakoinnin vähentämisen suuntaan, kuten myös yleiset tupakointikiellot: tupakointi kielletään leikkikentillä, lastensuojelulain tai mielenterveyslain nojalla hoitoa antavien laitosten ulkoalueilla, jotka on tarkoitettu alle 18-vuotiaille, sekä yleisillä uimarannoilla. Uimarantojen osalta tämä tupakointikielto rajautuu kesäaikaan. 

Valiokunnassa käytiin paljon keskustelua ikärajan nostosta. Moni asiantuntijaa sitä puolsi. Erityisesti terveysjärjestöt, syöpäjärjestöt ovat ikärajan noston kannalla olleet. Suomessahan on tavoitteena päästä tupakasta kokonaan eroon vuoteen 2030 mennessä tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän esityksen mukaisesti. 

Kokoomus jätti tähän esitykseen vastalauseen sen takia, että tässä ei ole huomioitu riittävällä tavalla tupakoinnin vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja hallituksen esityksellä yksin ei tulla pääsemään siihen vuoden 2030 tavoitteeseen, että Suomi olisi silloin savuton. [Petri Huru: Ei kai se koskaan ole, kun ihmiset polttaa hasista!] 

Kokoomus pitää perusteltuna, että ikäraja myynnissä, maahantuonnissa ja hallussapidossa nostettaisiin tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotuksen mukaisesti 20 ikävuoteen. Pidämme myös välttämättömänä, että lakiin kirjataan tupakointikielto bussipysäkeillä ja junalaitureilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden välittömässä läheisyydessä. Täysi tupakointikielto on perusteltua olla myös perhepäivähoitoon käytettävissä tiloissa. Nyt tämän hallituksen esityksen mukaanhan perhepäivähoito jää edelleen tämän lain ulkopuolelle. 

Kokoomus pitää myös välttämättömänä, että hallitus tuo eduskuntaan esityksen asunto-osakeyhtiöiden tupakointikieltojen määräämisen mahdollistamiseksi enemmistöpäätöksellä. Parveketupakointi aiheuttaa jatkuvaa ongelmaa taloyhtiöissä, ja sen kieltäminen on käytännössä hyvin haastavaa. Jos esimerkiksi vauvaa nukuttaa parvekkeella ja vieressä ja ylä- tai alapuolella on tupakoiva ihminen, käytännössä poissuljetaan silloin vauvan nukuttaminen ulkona. 

Näihin muutoksiin valiokunta ei ollut valmis tulemaan vastaan, vaikkakin tosiaan monet asiantuntijalausunnot olivat näille myötämielisiä. Olemmekin tehneet vastalauseen ja sen mukaiset ehdotukset näitten kohtien muuttamiseksi. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Viljanen, olkaa hyvä. 

16.34 
Heidi Viljanen sd :

Arvoisa puhemies! Suomalaisten tupakointi on vähentynyt merkittävästi kaikissa ikäryhmissä, erityisesti se on vähentynyt miehillä. Vertailun vuoksi: 80-luvulla vielä joka kolmas mies poltti päivittäin, ja vuonna 2020 luku oli enää 14 prosenttia. Vuosikymmenten kehitys on ollut varsin myönteistä, ja sama koskee myös tupakkatuotteiden kokonaiskäyttöä. Erityisen ilahduttava on nuorten tilanne. Valtaosa suomalaisnuorista ei polta, ja muutos vuosituhannen alkuun verrattuna on suuri. Vuosituhannen vaihteessa päivittäin poltti vielä 25 prosenttia 14—18-vuotiaista, nyt vastaava luku on 7 prosenttia. Nämä kaikki muutokset huomioiden nykyään valtaosa suomalaisista kodeista on savuttomia. Nykypäivän kodeissa ei tupakoida sisätiloissa ja onneksi ei myöskään muissa sisätiloissa. Tästä varmasti olemme kaikki ihan tyytyväisiä. Nämä kaikki muutokset ovat varsin oleellisia, kun pitkän aikavälin tavoitteena on tupakasta ja nikotiinituotteista eroon pääseminen. Työ on tuottanut tulosta ja toivottavasti tuottaa sitä jatkossakin. 

Hallitus on sitoutunut toimenpiteisiin, joilla vähennetään riippuvuuksia ja jatketaan määrätietoista työtä tupakoinnin vähentämiseksi. Myös nyt tupakkalakiin esitetyt muutokset tukevat tätä tärkeää tavoitetta. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta piti hallituksen muutosesityksiä tupakkalakiin kansanterveyden näkökulmasta kannatettavina mutta samalla muistutti, että nyt tehtävät muutokset ovat riittämättömiä ja lisää toimia tarvitaan.  

Tässä hallituksen esityksessä keskeisin muutos on niin sanottu plain packaging ja sen käyttöönotto 1.1.23 alkaen. Jatkossa vähittäismyyntipakkaukset ovat yhdenmukaisia, ilman muun muassa bränditunnuksia ja logoja. Näin vähennetään tuotteiden houkuttelevuutta eikä ulkoasua voi käyttää markkinoinnin välineenä. Tupakkalain muutoksessa täydennetään myös tupakoinnin kieltoja sellaisilla alueilla, joilla oleskelee erityisesti alaikäisiä lapsia. 

Arvoisa puhemies! On tärkeää, että tupakoinnin vähentämiseen ja savuttomuuteen tähtääviä toimia jatketaan määrätietoisesti. Asiantuntijakuulemisissa esitettiin varsin laajasti tuki sille, että tupakkatuotteiden ostoikäraja ja hallussapidon ikäraja nostettaisiin nykyisestä 18 vuodesta 20 vuoteen. Tähän hallituksen esitykseen ei ikärajan nosto kuitenkaan sisältynyt, ja noin kuukausi sitten on asetettu uusi työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää tupakka- ja nikotiinituotteiden ikärajan nostamista. Valiokunta halusi mietinnössään kiirehtiä tämän työryhmän selvitystä liittyen erityisesti ikärajakysymykseen sekä asuntoyhteisöjen savuttomuuden parantamiseen.  

Pelkkä lainsäädäntö ei kuitenkaan yksin riitä muutoksen toteuttamiseen ja hyvän kehityssuunnan jatkumiseen. Tarvitaan myös muita toimia, erityisesti kattavasti ja yhdenvertaisesti saatavilla olevaa tukea tupakoinnin lopettamiseen. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Koulumies, olkaa hyvä. 

16.37 
Terhi Koulumies kok :

Arvoisa puhemies! Tupakointi ei ole hyödyllistä kenellekään, vaan siitä on päinvastoin haittaa. Erityisesti nuoria pitäisikin suojella siltä, että he edes aloittaisivat ikinä tupakointia. Asiantuntijat olivat valiokunnassa hyvinkin yksimielisiä siitä, että tupakan ostamisen ikärajaa pitäisi korottaa, ja kun vielä Suomen tavoite on päästä eroon tupakoinnista kokonaan, niin tuntuu ihan hassulta, että esityksessä ei jo nyt ole ryhdytty tehokkaampiin toimiin. Niinpä ehdotan — jos tämä edustaja Laihon esitys ei vielä ollut tarpeeksi ehdotusmuodossa, niin toistan varmuuden vuoksi sen — että käsittelyn pohjaksi otetaan mietintöön sisältyvän vastalauseen mukainen ehdotus. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Kauma poissa. — Edustaja Zyskowicz, olkaa hyvä. 

16.38 
Ben Zyskowicz kok :

Arvoisa herra puhemies! Arvoisat kollegat! Ensinnäkin haluan kiittää hallitusta siitä, että tämä tupakkalain muutosesitys aikanaan eduskunnalle annettiin. Kuten täällä edellä sanottiin, niin keskeinen merkitys juuri tällä esityksellä on siinä, että tupakkaa ei enää voida brändätä, siis tupakkatuotteet tulevat brändittömiksi ja näin ollen sellainen keskeinen houkutuskeino, jolla nuoria houkutellaan tupakoimaan, eli se, että jokin tietty brändi on niin sanotusti cool tai muodikasta, jää tämän hallituksen esityksen ja valiokunnan mietinnön ja eduskunnan hyväksynnän kautta pois. Tämä on hyvä asia. 

Tietystikään emme olisi Suomessa, ellei perustuslakivaliokunta olisi tässäkin kohtaa nähnyt perustuslainvastaisuutta. Hallituksen esitys, tämäkin esitys, oli siis vastoin Suomen perustuslakia. Minä sitä hämmästelen ja toivon, että yhä useampi kansanedustaja hämmästelisi sitä, että tänne tulee jatkuvasti perustuslain vastaisia lakiesityksiä — tältä hallitukselta, edelliseltä hallitukselta, sitä edelliseltä hallitukselta ja, hyvät ystävät, myös seuraavalta hallitukselta. Ja se ei johdu siitä, että hallitukset olisivat täysin piittaamattomia Suomen perustuslaista tai virkamiehet täysin onnettomia perustuslain tulkitsijoita, vaan se johtuu siitä, että meillä perustuslain tulkintalinja on liian tiukka. Eli tämä brändittömyyskysymyskin oli siis ehdotettu säädettäväksi tavalla, joka olisi ollut vastoin Suomen perustuslakia, ja nyt sosiaali- ja terveysvaliokunta on tämän kohdan tältä osin korjannut, mikä meidän järjestelmämme mukaista tietysti on. 

Tämä ei kuitenkaan tällä kertaa, herra puhemies, ollut varsinainen asiani. Asiani on se, että lähetekeskustelussa kiinnitettiin mielestäni perustellusti huomiota siihen, että tästä sinänsä hyvästä hallituksen esityksestä puuttui asioita. Puuttui sellaisia asioita, jotka olisivat olleet välttämättömiä, jotta tämä tupakoinnin vähentämiseen tähtäävä politiikka Suomessa voisi saavuttaa tavoitteensa eli sen, että jo vajaan kymmenen vuoden kuluttua Suomi voisi olla niin sanotusti savuton maa. Lähetekeskustelussa kiinnitettiin erityistä huomiota tähän tupakkatuotteiden ikärajaan, siihen alaikärajaan, millä tuotteita voisi ostaa. 

Toinen, mihin kiinnitettiin huomiota, ja mihin itsekin kiinnitin huomiota, oli parveketupakoinnin kieltäminen taloyhtiöissä, mikä tänä päivänä on äärettömän byrokraattinen prosessi. Taloyhtiössä vaaditaan ennen yhtiökokousta tieto kaikille osakkeenomistajille, vaikkeivät asuisi siellä, ja kaikille vuokralaisille. Yhtiökokouksessa vaaditaan enemmistöpäätös ja sen jälkeen vaaditaan sitä, että kuntien viranomaisille toimitetaan taloyhtiöstä ja niiden parvekkeista erilaisia dokumentteja, pohjapiirroksia sun muita, minkä jälkeen kuntien viranomaiset pyytävät lisäselvityksiä taloyhtiöiltä, ja kaiken tämän jälkeen kunnan viranomainen voi päättää parveketupakointikiellosta siinä asuinyhteisössä. Kaikki tämä tietysti maksaa: siis taloyhtiön, asuinyhteisön tulee kunnalle maksaa näistä palveluista. Lähetekeskustelussa minä itse olin ja moni muukin oli sillä kannalla, että eikö riittäisi, että taloyhtiössä enemmistöllä päätetään, asuinyhteisössä enemmistöllä päätetään, että meidän asuinyhteisössämme parvekkeilla ei tupakoida. 

Nyt kun luen valiokunnan mietinnön, niin on pakko olla vähän hämmästynyt. Täällä sivulla viisi, sivun viisi ylälaidassa kerrotaan, että useat asiantuntijat, useat lausunnonantajat kiinnittävät näihin kahteen asiaan huomiota ja vaativat siis ikärajaa 18:sta 20:een ja vaativat parveketupakoinnin kiellon mahdollistamista jo taloyhtiön yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Tämän jälkeen toisessa kappaleessa valiokunta toteaa, että tätä ikärajojen korottamista ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä. Ja sitten tulee suora sitaatti: ”Asia vaatii ministeriön mukaan jatkoselvittelyä.” 

Herra puhemies! Täällä on varmaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseniä paikalla. Esitän suoran kysymyksen: mitä jatkoselvittelyä tämä ikärajan nostaminen sosiaali- ja terveysministeriön mielestä vaatii? Vastatkaa minulle, kun saatte puheenvuoron. 

Sen jälkeen,seuraavassa kappaleessa itse valiokunta katsoo, että tämän tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi ja väestön suojaamiseksi tarvitaan lisätoimia, ja pitää tärkeänä sitä, että noin kuukausi sitten on asetettu uusi työryhmä, jossa on kunnianhimoisempia tavoitteita tupakoinnin rajoittamiseksi. Valiokunta pitää tätä tärkeänä ja pitää ”tarpeellisena toteuttaa määrätietoisesti ja johdonmukaisesti jatkotoimia, joilla saavutetaan tavoite tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön loppumiseksi vuoteen 2030 mennessä”. Piste. Nyt kun valiokunta on kuullut asiantuntijoita ja monet asiantuntijat ovat esittäneet tätä ikärajakorjausta ja tätä taloyhtiökorjausta ja kun valiokunta selvästi mietinnöstä päätellen on samaa mieltä näiden asiantuntijoiden ilmeisesti valtavan enemmistön kanssa ja kun valiokunta kiirehtii näitä uudistuksia, on pakko kysyä, miksei valiokunta tehnyt näitä muutoksia. 

Eli toinen kysymys teille kaikille, jotka olette sosiaali- ja terveysvaliokunnassa: kun piditte näitä uudistuksia tarpeellisina, jopa kiireellisinä, ja kiirehditte niitä, niin miksi te ette tehneet niitä? Minä ymmärrän, että eduskunnassa ei korjata hallituksen esityksiä, jos niihin liittyy isot taloudelliset intressit, minä ymmärrän, ettei korjata, jos niihin liittyy isot ideologiset erot, ja jos hallituksella on hirveät kompromissit sovittu, niin nehän pitävät, mutta minä en ymmärrä, miksei tätä korjata. Vastatkaa minulle. — Kiitos. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Hoskonen, olkaa hyvä. 

16.46 
Hannu Hoskonen kesk :

Arvoisa herra puhemies! Hieman samaa itsekin ihmettelin, miksi tätä muutosta nyt ei tehty, kun tavoite ymmärtääkseni oli täysin selkeä ja kaikkien osapuolten yhteisesti hyväksymä. No, siitä saamme varmaan kohta kuulla hyvän vastauksen, miksi näin on. 

Yleisellä tasolla vain totean sen yhden asian, että tupakoinnin haitat tässä maassa aivan varmasti tiedetään — jokainen ihminen tietää henkilökohtaisesti, kaikki terveydenhuoltoalan ihmiset tietävät ne vielä paremmin. He joutuvat näiden tupakan haittavaikutusten kanssa työssään tekemisiin päivittäin erilaisina terveysongelmina ja pahimmillaan vakavina sairauksina, jotka vaativat kirurgista hoitoa nopeasti. Sitten on pahimmillaan vielä se, että tupakoitsija ei itse ole tietysti vain omaa terveyttään vaarantamassa, vaan siinä lähellä olevat ihmiset vaarantavat oman terveytensä saadessa näitä samoja kaasuja keuhkoihinsa. Elikkä tämän vahingon minimoiminen on aivan oikein, että saadaan ulkopuoliset ihmiset turvattua tupakansavun aiheuttamilta haitoilta. Totta kai pitää olla myös mahdollisuus antaa arvo heillekin, jotka tupakointia harrastavat, ja mahdollisuus tupakoida siellä, missä se on katsottu hyväksi. 

Mutta siihen, mihin edustaja Zyskowicz äsken kiinnitti huomiota, mielenkiinnolla odotan vastausta. Totta kai meidän ei pidä vain tupakoitsijoita ainoastaan syyttää. Meillä itsellämme on jokaisella huonoja elämäntapoja, jotka vaikuttavat negatiivisesti meidän terveyteen. Vaikka tupakoinnin haitoista ollaan yhtä mieltä, voisin sanoa niin, että jokaisella meistä on myös näitä omia terveysongelmia. Tämmöinen hieman inhimillisempi katsomus: tupakointi on varmasti vahingollista ja kaikki toimenpiteet sen torjumiseksi pitää olla käytössä, mutta samalla voisimme myös omassa elämässämme jokainen hieman kiinnittää omaan terveyteen huomiota ja parantaa sillä puolella. Siitä olisi myös meille oman elämän kannalta suurta hyötyä ja myös yhteiskunnan kannalta suuri hyöty. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Laiho, olkaa hyvä. 

16.48 
Mia Laiho kok :

Arvoisa puhemies! Edustaja Koulumies teki esityksen, että käsittelyn pohjaksi otetaan mietintöön sisältyvän vastalauseen mukainen ehdotus, ja kannatan sitä. Eli kokoomus on tehnyt tästä asiasta vastalauseen. 

Haluan tässä vastata edustaja Zyskowiczin ja Hoskosen kysymyksiin siitä, miksi tätä ikärajaa ei nostettu. Ei tälle ikärajan nostolle olisi ollut estettä valiokunnassa. Ministeriön lausunnossa sanotaan, että se vaatii jatkoselvittelyjä, mutta suullisessa lausunnossa sanottiin, että ei tämä aiheuta mitään erityisempää ongelmaa, vaikka tämän ikärajan nostaisi, eli se on käytännössä helppo toteuttaa sekä lakiteknisesti että myöskin sitten käytännössä. Eli oli valiokunnan enemmistön kanta, että sitä ikärajaa ei haluttu nostaa. 

Tupakka on kiistatta syöpää aiheuttava aine. Se on karsinogeeni, josta meillä on todistettavasti näyttöä, että se aiheuttaa syöpää. Olen sitä mieltä, että me tullaan vielä myöhemmin tulevaisuudessa katsomaan aikaa taaksepäin ja ihmettelemään, että joskus on voitu tupakkaa yleensä polttaa. Nyt meillä ovat käytössä kaikki faktat, mitkä puoltaisivat ainakin sitä, että me suojeltaisiin meidän lapsiamme tupakan haitoilta. Ikärajan nosto olisi yksi hyvä lisäkeino siihen, koska mitä nuorempana tupakoinnin aloittaa, sitä vaikeampi siitä on päästä eroon. Useissa maissa ollaan ikärajaa nostettu tai ollaan nostamassa, eli tämä ei sinänsä olisi mitenkään poikkeuksellista. 

Meillä on myös väkevän alkoholin suhteen 20 vuoden ikäraja, koska katsotaan, että se on erityisen haitallista nuorille. Myöskin tässä kohtaa tätä ikärajaa olisi voitu hyvin nostaa, jos se olisi haluttu tehdä, mutta valiokunnan enemmistö ei tätä halunnut tehdä. Mutta huomenna me äänestämme tästä asiasta. Tässä on meillä tosiaan pykälämuutosehdotus, ja kaikki, jotka haluavat sen kannalla olla, toivottavasti äänestävät sen ikärajan noston puolesta. Tämähän ei ole niin sanottu poliittinen asia, vaan tämä on suoraan terveysasia. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Viljanen, olkaa hyvä. 

16.51 
Heidi Viljanen sd :

Arvoisa puhemies! Täällä kysyttiin vastauksia siihen, miksi näin, ja en tiedä, osaanko viisaita taikka oikeita vastauksia siihen antaa. Sanotaanko näin, että tupakointi, päihteet, kaikki riippuvuutta aiheuttavat tuotteet, aiheuttavat myöskin tunteita ja erilaisia näkemyksiä siitä, miten niitten kanssa pitäisi toimia ja lähdetäänkö niin sanotusti holhoamaan vai lähdetäänkö asettamaan näitä rajoituksia ja niin poispäin. Tähän liittyy varmasti monenlaisia ajatuksia. 

Kun sellaista ihan täyttä yhteisymmärrystä ei ole löytynyt, niin itse ajattelen 7.2. asetetusta työryhmästä niin, että olkoon se sitten sellainen tuplavarmistus sille, että kun 2018 tämä työryhmä esitti tätä ikärajan nostoa — olen sen kyllä ääneen sanonut, että en usko itsekään, että välttämättä toisenlaisiin lopputuloksiin tämäkään työryhmä tulee — niin sitten ainakin saamme varmasti ne loputkin esteet poistettua siltä ajatukselta, että tähän suuntaan on edettävä. Mutta vielä siihen ei tässä kyseisessä tupakkalain muutosesityksessä lähdetty. Sitä ei ollut tässä esityksessä, ja sitä ei nyt vielä sitten lähdetty myöskään muuttamaan, mutta toivottavasti suunta on tulevaisuudessa tämä. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Zyskowicz, olkaa hyvä. 

16.52 
Ben Zyskowicz kok :

Arvoisa herra puhemies! Haluan nostaa hattua edustaja Viljaselle sen vuoksi, että hän vastasi esittämiini kysymyksiin. En tiedä, onko täällä paikalla muita sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseniä — paitsi tietysti tiedän, että esimerkiksi edustaja Laiho on, mutta edustaja Laihohan vastasi, että hänen mielestään nämä kysymyksessäni esittämäni kysymykset olisi voitu tässä yhteydessä ratkaista. Eli arvostan ja kunnioitan edustaja Viljasta siitä, että hän vastasi, mutta on pakko sanoa, että vastausten sisältö jäi varmasti käytännön olosuhteista johtuen — miten sen kohteliaasti sanoisi — aika vaatimattomaksi. 

Kysyin, mikä on se asia, joka vaatii ministeriön mukaan jatkoselvittelyjä — siis luen nyt suoran sitaatin valiokunnan mietinnöstä: ”Asia vaatii ministeriön mukaan jatkoselvittelyjä.” Mikä asia vaatii jatkoselvittelyjä? No se, että tämä tupakan ostoikäraja korotettaisiin 18:sta 20 vuoteen. Ja kun kysyin, mitä ovat ne jatkoselvittelyt, mitä tämä asia oikein ministeriönkin mielestä vaatii, niin pitää sanoa, että en minä vieläkään tiedä. Jos edustaja Viljanen tietää, niin kertokaa meille muille. 

Toinen asia, mitä kysyin, oli se, että valiokunta ihan tästä mietinnöstä päätellen hyvin laajasti, yksimielisesti näyttää tukevan sitä, että mennään eteenpäin näissä asiantuntijoiden ehdottamissa kiristyksissä, joista yksi kiristys on juuri tämä, että taloyhtiöissä — taloyhteisöissä, pitää nyt sanoa näin — helpotetaan parveketupakoinnin kieltävän päätöksen tekemistä nykyisestä. Valiokunta on tätä mieltä, mutta valiokunta ei kuitenkaan asettunut tälle kannalle. Tässä edustaja Viljanen viittasi, että on asetettu kuukausi sitten uusi työryhmä, joka näitä asioita selvittää. Hyvä niin, ja minäkin uskon, että asioissa mennään eteenpäin — tupakkalaissa on koko ajan menty eteenpäin. Ja kun puhuttiin aikanaan siitä, että ravintoloissa tai työpaikoilla voisi kieltää tupakoinnin, niin sitä pidettiin ihan kauheana ajatuksena ja naureskeltiin, ja niin se vain on kielletty. Kyllä näissäkin mennään eteenpäin. Mutta se, miksi tässä yhteydessä ei menty, ei minulle ole kyllä selvinnyt. Harmittelen sitä ja toivon, että tämä työryhmä tekee ripeästi työnsä. Tunnen sen puheenjohtajan, Ilkka Oksalan, hyvin tehokkaaksi henkilöksi ja uskon, että se tekee hyviä esityksiä, ja toivon, että hallitus ehtii ne tälle eduskunnalle vielä tuomaan. 

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.