Pöytäkirjan asiakohta
PTK
23
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 26.6.2019 klo 14.02—16.08
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
Lisälistalta pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 27.6.2019 pidettävään täysistuntoon.  
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvion ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 
Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 27.6.2019 kello 10. 
Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja 1 tai 2 minuutin mittaisina.  
Äänestykset toimitetaan perjantaina 28.6.2019 klo 10 pidettävässä täysistunnossa. Siinä käydään yksityiskohtainen käsittely. Äänestyksen pohjana on edustajille jaettava äänestysvihko, johon on koottu ja numeroitu kaikki määräaikaan mennessä jätetyt muutosehdotukset. Puhemies myöntää puheenvuoron ehdotuksen tekemistä varten ja kannatuspuheenvuoro käytetään välittömästi ehdotuksen tekemisen jälkeen. Edustaja voi tehdä kerralla kaikki ehdotuksensa. Ehdotusta tehdessä pelkkä muutosehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Puheenvuoropainiketta ei ole tarpeen käyttää. Kun kaikki ehdotukset ja kannatukset on tehty, ehdotuksista äänestetään äänestysvihkon mukaisessa järjestyksessä. 
Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.  
Menettelytapa hyväksyttiin. 
Mietintö pantiin pöydälle 27.6.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 26.6.2019 17:03