Pöytäkirjan asiakohta
PTK
26
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 21.3.2018 klo 14.09—15.54
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusten tarjoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 2/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
15.52
Hannu
Hoskonen
kesk
Arvoisa herra puhemies! Talousvaliokunta mietinnössään korostaa sitä, että tämä lakiesityshän koskee ja tässä hallituksen esityksessä on kysymys nimenomaan vakuutusten tarjoamisesta, niistä henkilöistä, jotka tekevät vakuutuksista tar-jouksia ja edustavat näin ollen vakuutuksenantajia. On syytä muistaa se, että lain uudistaminen ja parantaminen ovat lähteneet siitä, että vakuutustoiminta on erittäin kansainvälistä toimintaa ja siellä toimii erilaisia vakuutusmeklareita, ja tällä uudella lainsäädännöllä on nimenomaan luotu ne toimintaehdot, millä vakuutuksen antamista eri välittäjien kautta hoidetaan. 
Tavallaan tämä muistuttaa kiinteistönvälittäjistä annettua lakia. Sielläkin vaaditaan asianomaiselta toimijalta erinomaista huolellisuutta ja ennen kaikkea ammattitaitoa. Vakuudeksi ammattitaidon kannalta nämä vakuutusedustajat ja sivutoimiset vakuutusedustajat on rekisteröitävä Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutuksenantajarekisteriin. Tässä rekisteröinnin edellytyksenä on muun muassa se, että on riittävä ammattipätevyys ja ennen kaikkea hyvä maine. Elikkä tällä rekisteröintimenettelyllä varmistetaan se, että vakuutuksenantajat ja vakuutusmeklarit ovat ammattimaisesti [Puhemies koputtaa] työtään tekeviä, hyvämaineisia ammattilaisia, aivan kuten kiinteistönvälittäjätkin omalla toimialallaan ovat. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 172/2017 vp sisältyvien 1.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 13. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.9.2019 11.03