Viimeksi julkaistu 6.6.2021 1.50

Pöytäkirjan asiakohta PTK 29/2020 vp Täysistunto Torstai 19.3.2020 klo 17.22—21.01

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 9/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 3/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
20.36 
Hannu Hoskonen kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Ympäristövaliokunta käsitteli tämän hallituksen esityksen ja laati siitä mielestäni hyvän mietinnön. Mietinnössä se toteaa, että tämä laki on tarpeellinen. Sitä varten kuultiin asiantuntijoita, ja mietintö on sitä paitsi yksimielinen, niin että mielestäni pääsimme valiokunnassa hyvään tulokseen. Kiitän valiokunnan kaikkia mukana olleita jäseniä hyvästä yhteistyöstä ja erikoisesti asiantuntijoita, joita kuulimme. 

Joka tapauksessa tämä koskee merenhoidon suunnitelmaa, ja ympäristöstä tehtävien näytteenoton tiimoilta tehdään tähän käsittelyssä olevaan lakiin muutokset, jotka täyttävät perustuslain 80 §:n kirjaimen ja hengen, elikkä kun vesiä hoidetaan ja merta hoidetaan, niin sielläkin tulee tiettyjä toimenpiteitä lain mukaan tehdä, ja koska perustuslain 80 § sanoo aivan selvällä suomen kielellä, että kaikki kansalaisille määrättävät velvollisuudet ja oikeudet on aina otettava lakiin, niitä ei voi asetuksella säätää, niin nyt nämä vaatimukset viedään suoraan tähän kyseiseen lakiin niin, että ne täyttävät tuon perustuslain 80 §:n vaatimuksen. Sitten kun monesti näitä erilaisia näytteitä otetaan tuolta merestä ja vesialueilta, niin siinähän yleensä liikutaan yksityisen omaisuuden piirissä elikkä rannoilla ja jonkun tontin lähellä, joten nyt otetaan lakiin selvät määräykset, miten täällä tulee toimia, jotta viranomaisella on selkeä ohje, miten toimitaan, ettei tarvitse säveltää eikä jouduta sitten ristiriitoihin paikallisten ihmisten kanssa. 

Arvoisa puhemies! Kiinnitän vielä yhteen asiaan huomion. Tässä toteutuu voimassa olevan perustuslain henki, jonka mukaan kansalaiselle määrättävät oikeudet ja velvollisuudet on otettava aina lakiin. Nyt ovat Suomessa käsittelyssä tällä hetkellä merkittävät luonnonsuojelulakien muutokset, joilla puututaan erittäin rankasti metsästysoikeuksiin. Tämä lakiesitys, mikä tässä nyt on ensimmäisessä käsittelyssä, olkoon hyvänä esimerkkinä siitä, että hyvinkin vähäiset asiat, mitkä vaikuttavat kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin, on otettava lakiin. Viittaan niihin tulossa oleviin asetuksiin, jotka yritetään ympäristöministeriössä viedä läpi. Kyllä sellaiset muutokset, joilla puututaan kansalaisten oikeuksiin rajusti, pitää ottaa nimenomaan perustuslain mukaisesti lakiin suoraan. Sen tautta otan tämän rinnastuksen, vaikka se varsinaiseen asiaan ei kuulukaan.  

Mutta tämä lakiesitys on nyt saanut hyvän mietinnön, ja sitä valiokunta yksimielisesti kannattaa. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 9/2020 vp sisältyvien 1. ja 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.