Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 29/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 24.3.2021 klo 14.02—14.58

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 34/2021 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Ministeri Henriksson, olkaa hyvä, var så god.  

Keskustelu
14.16 
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies, värderade talman! Ulosottokaaren säännöksiä, joissa säädetään ulosottomenettelyn keventämistä, rajoittamista ja täytäntöönpanon lykkäämistä koskevista edellytyksistä, muutettiin viime vuoden toukokuun alusta väliaikaisesti lailla. Tämä väliaikainen laki oli ensin voimassa 31.10.2020 saakka, minkä jälkeen säännösten voimassaoloa jatkettiin uudella väliaikaisella lailla 30.4.2021 saakka. Nyt annettavalla esityksellä väliaikaisen lain voimassaoloa jatkettaisiin kahdeksalla kuukaudella elikkä tämän vuoden loppuun asti. 

Bestämmelserna i utsökningsbalken, i vilka det föreskrivs om förutsättningarna för lindring, begränsning och uppskov med verkställigheten av utsökningsförfarande, ändrades genom en temporär lag från och med början av maj 2020. Denna temporära lag gällde till 31.10.2020, varefter bestämmelsernas giltighetstid förlängdes genom en ny temporär lag till 30.4.2021. Genom denna proposition som nu överlämnas förlängs giltighetstiden för den temporära lagen med åtta månader till 31.12.2021. 

Talouden ilmiöt heijastuvat ulosottomenettelyyn viiveellä. Koronaviruspandemia on kurittanut yhteiskuntaamme monin tavoin. Joillekin pandemia on valitettavasti tarkoittanut lomautuksia tai jopa työpaikan menettämistä. Nämä ovat yksilölle hyvin raskaita kokemuksia. Näin ollen on tärkeää, että hallitus tekee toimia, joilla parannetaan kansalaisten ja myös yritysten edellytyksiä selviytyä tästä kriisistä. Väliaikaisen lain voimassaolon jatkaminen on tällainen toimi. Väliaikaisen lain soveltaminen on sujunut varsin hyvin. Esimerkiksi vapaakuukausipäätöksiä on vuonna 2020 tehty 18,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Väliaikainen laki tai koronavirusepidemian tuomat muut haasteet eivät ole merkittävästi heikentäneet ulosottomenettelyn toimivuutta. 

Tillämpningen av den temporära lagen har gått rätt bra. Till exempel har det år 2020 fattats klart fler beslut om fria månader än året innan. Den temporära lagen eller de övriga utmaningar som koronavirusepidemin medför har inte i någon betydande grad försämrat utsökningsförfarandets funktion. 

Arvoisa puhemies! Koronavirusepidemia ja sen tuomat talouden vaikeudet jatkuvat valitettavasti edelleen. Ulosottokaaren lievennystä ja rajoittamista koskevien säännösten voimassaolon jatkaminen kahdeksalla kuukaudella on tarpeen, koska lain säätämisen aikaisten olosuhteiden arvioidaan jatkuvan ulosottomenettelyssä vielä tulevaisuudessakin. 

Tyvärr fortsätter koronavirusepidemin och de ekonomiska svårigheter epidemin har medfört. Det är nödvändigt att förlänga giltighetstiden för bestämmelserna om lindring och begränsning av utsökningsbalken med åtta månader eftersom de omständigheter som rådde då lagen stiftades uppskattas fortsätta i utsökningsförfarandet ännu en tid framöver. 

Arvoisa puhemies! Väliaikaisen lain ehdotetaan tulevan voimaan 1. toukokuuta 2021, ja laki olisi voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ja edustaja Ovaska. 

14.20 
Jouni Ovaska kesk :

Arvoisa herra puhemies! Kiitos oikeusministerille, että tämä on nopeasti tullut, ja mekin osaltamme pyrimme tämän nopeasti lakivaliokunnassa puheenjohtaja Meren johdolla saamaan läpi. 

Tässähän on tärkeää nyt se, että tämä sääntely jatkuu katkeamatta tällä hetkellä voimassa olevan lain päättymisen jälkeen. Silloinhan meillä tulee kokonaiskestoksi, taitaa olla, vuosi ja kahdeksan kuukautta, kun tämä sitten olisi kokonaisuudessaan. Se on tietysti pitkä aika, mutta kriisin pitkittymistä me emme ole voineet ennustaa, ja kaikki toimet tietysti tehdään, että myöskin velallisen on mahdollista poikkeusoloista riippumatta jatkaa elinkeinotoimintaa tai muuta toimintaa tämän tilanteen liikaa vaikeuttamatta. 

Tässä on hyviä nostoja, niin kuin aikaisemmassa lainsäädännössä, juuri tähän maksuaikaan, sitten niihin vapaakuukausiin ja muutenkin maksuvaikeuksien huomioon ottamiseen tässä heikentyneessä maksukyvyssä.  

Joten kiitos ripeydestä. Tiedän, että oikeusministeriössä ovat normaalistikin resurssit lainvalmisteluun hyvinkin niukat, mutta tässä on edetty hyvinkin vauhdilla. — Kiitos.  

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Honkonen.  

14.21 
Petri Honkonen kesk :

Arvoisa herra puhemies! On todellakin tärkeää, että ulosottokaaren muutokset ja nämä muut ulosottotoiminnan helpotukset, joita nyt on tehty koronakriisin aiheuttaman tilanteen vuoksi, saavat jatkoa, kuten edustaja Ovaska tuossa edellä totesi, ja hyvä näin. Nyt tarvitaan kaikki ne tarpeelliset toimenpiteet, joita velallisten ja erilaisissa taloudellisissa vaikeuksissa olevien tilanteen helpottamiseksi suinkin vain voidaan tehdä. Se on nyt välttämätöntä. 

Käytän tilaisuutta hyväksi ja kysyisin oikeusministeriltä, kuinka jaksaa tämä positiivisen luottotietorekisterin valmistelu. Pidän sitä tietysti tässä kriisitilanteessa mutta laajemminkin erittäin tärkeänä. Mehän keskustassa olemme esittäneet, että tämä maksuhäiriömerkintä voisi poistua luottotietorekisteristä jo puoli vuotta velan suorittamisen jälkeen, mutta se olisi syytä kuitenkin kytkeä tähän positiivisen luottorekisterin uudistukseen. Kysynkin tätä: Kuinka se uudistus etenee? Voitaisiinko sitä kiirehtiä nyt näissä oloissa, kun todella moni yrittäjä ja palkansaaja, muutenkin moni kansalainen, on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin? 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Essayah. 

14.23 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Tässä on tosiaan kysymys väliaikaisen lain voimassaolon jatkosta vielä kahdeksalla kuukaudella lisää, ja se on sinällänsä tarpeellinen. Ehkä tässä yhteydessä voisin oikeusministeriltä kysyä sitä, onko nyt käyty läpi meillä tätä lainsäädäntöä, joka on tällä tavalla, voisiko sanoa, aina pätkittäin uusittu ja laitettu eteenpäin. Kuinka paljon on nyt esimerkiksi nähtävissä jo tässä vaiheessa lainsäädännön väliaikaisen voimassaolon jatkamistarpeita? Tämäntyyppistä lainsäädäntöä on useammalla hallinnonalalla ollut, mutta onko oikeusministeriöllä ehkä paras mahdollinen kokonaiskäsitys siitä, minkä verran meillä on tämäntyyppistä lainsäädäntöä, joka nyt olisi ikään kuin liian aikaisin loppumassa tähän epidemiatilanteeseen nähden? 

Tosiaankin pidän tärkeänä sitä, että tässä ollaan nyt huomioimassa tämän korona-ajan jo muutenkin kurittamien velallisten ja myöskin maksuvaikeuksissa olevien asemaa. Erityisesti tärkeää on tällä huomioida vapaakuukausia ja esimerkiksi maksuajan pidennyksiä. Nämä ovat varmasti sinällänsä tarpeellisia ja toivon mukaan helpottavat ihmisten tilannetta. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Turtiainen — edustaja Turtiainen poissa. Edustaja Koponen, Ari. 

14.24 
Ari Koponen ps :

Arvoisa puhemies! Poikkeusolojen vuoksi myös poikkeusoloista aiheutuvat taloudelliset vaikeudet täytyy ottaa normaalia paremmin huomioon ulosottomenettelyssä. Vallitseva koronavirustilanne aiheuttaa mittavia vaikeuksia monen velallisen taloudelliseen tilanteeseen. Epidemiasta johtuvat vaikutukset kansalaisten ja yritysten taloudelliseen tilanteeseen jatkuvat ja tulevat jatkumaan pitkään myös epidemian jälkeen. Tästä syystä valtion tulee auttaa epidemian takia velkaantuneita mahdollisimman paljon muun muassa juuri ulosottomenettelyn kevennysten, rajoitusten ja lykkäysten muodossa. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Kivisaari. 

14.25 
Pasi Kivisaari kesk :

Arvoisa puhemies! Korona on paitsi terveys- myös talouskriisi. Olemme menneet, kuten pitääkin, ihmisten terveys edellä, ja näin toimiessamme olemme samalla rajoittaneet elinkeinovapautta ja puuttuneet siihen. Kansalaisten ja yritysten talous on joutunut monienkin mullistusten kouriin, kun ihmisten kulutustottumukset ovat muuttuneet radikaalisti ja kun toimintaedellytyksiin on puututtu monin eri rajoituksin. 

Yli vuoden olemme vähän niin kuin arvuutelleet, koska korona on ohi. Valonpilkahduksia on nähty pitkin matkaa, mutta tulevaisuus on yhä hämärän peitossa. Korona on pitkittyessään johtanut tilanteeseen, jossa niin kansalaiset kuin yrityksetkin ovat käyttäneet taloudellisen puskurinsa. Terveyden lisäksi on huolehdittava myös ihmisten taloudellisesta selviämisestä. Ei voi käydä niin, että kun korona on voitettu, niin taloutemme on niin huonossa jamassa, ettemme kykene astumaan uuteen nousuun. 

Puhemies! Osana ihmisten taloudellista selviytymistä eduskunta sääti jo viime keväänä lain, jolla muutettiin väliaikaisesti ulosottokaaren säännöstöä. Vallitsevan tilanteen takia väliaikaisen säännöstön voimassaoloa on yhä syytä jatkaa. Hallituksen esitys jatkaa siis väliaikaisen säännöstön voimassaoloa tämän vuoden loppuun. Tavoitteena on taata ulosottomiehille mahdollisuus myöntää joustoja, jotka huomioisivat koronan aiheuttaman poikkeuksellisen taloustilanteen. 

Puhemies! Ulosottomenettelyn joustot siis helpottavat velallisen tilannetta ja parantavat myös mahdollisuuksia velkojen maksuun. Koronan jälkeinen aika on uusi mahdollisuus myös monelle ulosottomenettelyssä olevalle. Toipuminen koronan aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta on sekä velkojan että velallisen etu.  

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Mäkisalo-Ropponen. 

14.27 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd :

Arvoisa puhemies! Tällä esityksellä ulosottokaaren ja ulosottolainsäädännön muutoksia jatkettaisiin edelleen tämän vuoden loppuun saakka. Keskellä koronapandemiaa ja sen myötä ihmisten kokemaa taloudellista ja sosiaalista ahdinkoa esitys on oikein hyvä ja kannatettava. Esityksessä jatkettaisiin ulosottokaaren väliaikaisia muutoksia, joissa ulosottomenettelyä rajoitettaisiin ja täytäntöönpanoa lykättäisiin, jotta koronaepidemiasta aiheutuvat poikkeusolot sekä näistä aiheutuvat vaikeudet voidaan ottaa paremmin huomioon menettelyssä ja kohtuuttomilta tilanteilta vältyttäisiin. 

On äärimmäisen tärkeää, että vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien ihmisten tilanne ei käy koronaepidemian vuoksi kestämättömäksi ja esimerkiksi emme lisää asunnottomuutta tai huono-osaisuutta ahdinkoon joutuneiden ihmisryhmien parissa, jotka ilman omaa syytään ja epidemian tuomien taloudellisten mullistusten vuoksi ovat esimerkiksi menettäneet työnsä, yrityksensä tai muutoin toimeentulonsa. Ihmisten ei tule joutua sellaisten olosuhteiden uhriksi, mihin he eivät itse ole millään tavalla voineet vaikuttaa. 

Arvoisa puhemies! Ulosottomäärien kasvaminen on eräänlainen talouden kuumemittari, joka yleensä kohoaa hieman viiveellä talouden suhdanteiden kääntyessä laskuun. Monilla yrityksillä ja kotitalouksilla on taloudellista puskuria, joten vaikutukset eivät näy ulosottoluvuissa välittömästi, mutta viiveellä kyllä, ja silloin vaarana on myös tahdin voimistuminen. Monet talousviisaat ovat painottaneet, että kotimaisen kysynnän vahvistaminen ja kotimarkkinoittemme toiminnan turvaaminen ovat edellytyksiä kasvun käynnistymiselle, kun epidemian helpottuminen ja rajoitustoimenpiteiden purkaminen alkavat. Tällöin tarvitaan ihmisten ostovoiman tukemista, ei missään nimessä kurjistamista, ja siinä mielessä tämä esitys on myös viisas taloustoimi. 

Arvoisa puhemies! Kuten lakiesityksen perusteluissa mainitaan ja ministerikin toi täällä puheenvuorossaan esille, väliaikaisen lain mahdollistamia lievennyksiä on ulosottomenettelyssä käytetty ja kansalaiset ovat saaneet tietoa mahdollisuuksista hakea helpotuksia. Erityisesti vapaakuukausi- ja huojennushakemukset ovat kasvaneet verrattuna edellisvuoteen. Vuonna 2020 vapaakuukausipäätöksiä tehtiin 18,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. 

Tilastoissa ei ole eroteltavissa, miten suuri osuus vapaakuukausipäätösten määrän kasvusta selittyy covid-19-epidemialla, sillä vapaakuukausipäätösten määrät ovat jo useiden vuosien ajan olleet kasvussa. Tämä kuitenkin kertoo vahvasti viime vuoden tuomasta tarpeesta ulosottomenettelyn kohtuullistamiseen, johon hallitus myös onneksi rivakasti tarttui ja antoi viime keväänä esityksensä ulosottolainsäädännön väliaikaisesta kohtuullistamisesta, ja tätä olemme nyt jatkamassa. Samalla se kuitenkin kertoo ihmisten laajemmasta hädästä, jota koronaepidemia on kasvattanut. Ja kun epidemia on tulevaisuudessa voitettu, on meidän palattava tähän ja pystyttävä luomaan ihmisille vahvemmin mahdollisuus työhön, toimeentuloon, yrittäjyyteen ja tätä kautta oman elämänsä rakentamiseen. 

Arvoisa puhemies! Ulosottoviranomaisilla on mahdollisuus edelleen muuttaa tai rajata väliaikaisen lain perusteella annettuja lisäaikoja ja helpotuksia. Heillä on siis suuri valta ja vastuu tehdä tätä harkintaa. Olen saanut palautetta siitä, että eri puolilla Suomea nämä pelisäännöt ovat kovin erilaisia harkinnan tekemisessä, ja toivonkin, että lainsäätäjän tahtotila välittyisi nyt samanlaisena ulosottoviranomaisille. Ja kun ministeri on paikalla, niin kysynkin: miten tämä asia varmistetaan? 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Meri. 

14.32 
Leena Meri ps :

Kiitos, arvoisa puhemies! Kun on aika kiittää ministeriä ja ministeriötä, niin teen sen nyt: tämä on erittäin tarpeellinen ja hyvä esitys. Ja kiitän myös lakivaliokuntaa ja meidän asiantuntijoita ja neuvoksia tässä samassa yhteydessä. Me olemme tehneet useampia muutoksia ulosottokaareen ja konkurssilakiin ja lakiin saatavien perinnästä, ja olemme toimineet todella nopealla aikataululla. Nyt tämäkin esitys on jo lakivaliokunnassa ennakkokäsittelyssä, ja varmasti saamme kyllä tämän aikataulussa tänne eduskunnan käsittelyyn. Muutamia ajatuksia toisin esille: 

Kuten edellisessä puheenvuorossa ja muissakin mainittiin, tämä on tosiaan nyt kolmas esitys. Lakivaliokunta teki siihen ensimmäiseen esitykseen viime vuoden huhtikuussa vielä pieniä viilauksia asiantuntijakuulemisten perusteella, niin että siinä mahdollisimman hyvin voidaan ottaa se pidemmän aikavälin tilanne huomioon nimenomaan tästä koronapandemiasta johtuvista syistä. Kuten tuli esille, nämä tulevat viiveellä, kuten hallituksen esityksessäkin todetaan, ja on hyvä, että on mahdollista vielä jatkaa tätä esitystä. Katsoin tuolta hallituksen esityksestä, että vapaakuukausipäätöksiä on tehty lähes 20 prosenttia enemmän vuonna 2020 kuin 2019 — kertonee siitä, että tätä on sovellettu ja otettu huomioon. 

Lakivaliokunta on lausunnoissaan ja mietinnöissään pohtinut myös näitä säädösvaikutusten yhteisiä vaikutusarviointeja ja yhteisiä vaikutuksia. Esimerkiksi maaliskuussa annoimme lausunnon tarkastusvaliokunnalle koskien säädösvaikutusten vaikutusarviointeja — toivottavasti ministerillä on ollut aikaa siihen perehtyä. Siellä toimme esille esimerkiksi tämän, että kun on tullut ulosottoon, konkursseihin ja saatavien perintään liittyviä useita lainsäädäntöhankkeita, niin on hyvä seurata jatkossa sitä niitten yhteisvaikutusta ja ottaa sieltä hyviä esimerkkejä, mitä seurauksia on ollut ja mitä hyvää, mitä huonoa ehkä. Tämmöisiä havaintoja tähän lakikokonaisuuteen liittyen olemme tuoneet esille. Ja siinä lakivaliokunnan lausunnossa tarkastusvaliokunnalle on paljon muutakin, se kannattaa lukea. Toimme siihen liittyviä ajatuksia ministeriölle ja lainvalmisteluun. 

Kun katsoo hallituksen esityksen lausuntopalautteita, niin täällä ollaan hyvin yksituumaisia: lausunnonantajat joko ovat kannattaneet tai eivät ole ainakaan vastustaneet ulosottokaaren väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamista. Oli pieniä kysymyksiä, mitä valiokunta tietysti sitten ottaa huomioon ja selvittää. 

Henkilökohtaisena ajatuksena heräsi — tiedän, että oikeusministeriössä maksukyvyttömyyslainsäädäntöä pohditaan, ja se puhuttaa täällä aina, miten sitä voisi parantaa ja muuta — ehkä ministeriölle tällainen ajatus pohdittavaksi, olisiko tämäntyyppisissä ulosottokaaren ja ulosottolainsäädännön pykälien muutoksissa jonkinlaista työkalupakkia sinne välimaastoon velkajärjestelyn oheen. En tiedä, en ole tätä sen enempää selvitellyt, mutta tuli vain mieleen, että jos tämä on ollut hyvin käytössä ja hyvää palautetta saanut, niin olisiko tämä yksi semmoinen keino, ettei tarvitsisi sitten aina mennä siihen raskaaseen velkajärjestelyyn, eli voisiko näitä pykäliä sitten jollain tavalla osittain tai muuten jatkossakin ehkä käyttää — ihan tämmöistä ajattelua. 

Käsittelemme tämän ripakasti valiokunnassa. — Kiitos. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Kiitos. — Ja edustaja Kurvinen. 

14.36 
Antti Kurvinen kesk :

Herra puhemies! Tällä esityksellä jatketaan covid-19-pandemiaan liittyviä ulosoton erilaisia huojennuksia. Me kaikki tiedämme, että tämä korona-, covid-kriisi on muutakin kuin terveydellinen kriisi. Se on myös sivistyksellinen, sosiaalinen kriisi, ja se on taloudellinen kriisi. Sitä se on monelle yrittäjälle, sitä se on monelle työntekijälle, joka jää työttömäksi. Tästä väistämättä seuraa myös velkaongelmien pahentumista ja syventymistä. Ja sikäli kiitos oikeusministerille ja hallitukselle, että tämä helpotus jatkuu ja tätä esitystä viedään eteenpäin. 

Herra puhemies! Yhdyn edustaja Petri Honkosen kommenttiin ja kysymykseen siitä, että olisi mukava kuulla, milloin tästä maksuhäiriömerkintöjen vanhenemisesta saataisiin se muutos aikaan, jota eduskunnassa on vaadittu useasti yli puoluerajojen ja yli hallitus—oppositio-rajojen. Tuntuuhan se häpeärangaistukselta ja jonkunlaiselta jalkapuussa olemiselta, että kun ihminen on ne velkansa suorittanut, niin vielä pitkään se maksuhäiriömerkintä siellä sitten roikkuu ja vaikeuttaa normaalia elämää ja elämässä eteenpäin menemistä. Jos muistan oikein, niin ainakin kaksi kertaa tässä talossa on kerätty yli sadan kansanedustajan nimi lakialoitteeseen yli kaikkien poliittisten rajojen, että tämä maksuhäiriömerkintöjen vanheneminen tapahtuisi nopeammin, ja se kyllä vähän jo koettelee meidän edustajienkin tämmöistä uskoa tähän tekemiseen, että tätä muutosta ei saada aikaan. Tämä olisi aika helppo, pistemäinen muutos, helpottaisi monen ihmisen pääsyä elämässä eteenpäin. 

Arvoisa puhemies! Keväällä 2019 punamultahallitus kävi hallitusneuvottelunsa ja kirjoitti hallitusohjelmansa, ja siellä on kunnianhimoisia kirjauksia siitä, että meidän velkaantumislainsäädäntö, insolvenssilainsäädäntö, menisi inhimillisempään suuntaan, tulisi mahdollisuus uuteen alkuun ja tulisi mahdollisuus tällaiseen henkilökohtaisen konkurssin tyyppiseen menettelyyn, mitä tuolta maailmalta me tiedämme. Tässä edustaja Meri, lakivaliokunnan puheenjohtaja, hyvin totesikin, että meillä on tarpeita kehittää tätä koko velkaantumislainsäädäntöä, sanotaan nyt näin. Ja kysyisinkin nyt oikeusministeriltä, missä näissä hankkeissa mennään, joihin täällä lakivaliokunnan puheenjohtaja viittasi. Minkä tyyppisiä muutoksia voimme odottaa pidemmällä aikavälillä konkurssilakiin, lakiin yksityishenkilön velkajärjestelystä, yrityssaneerauslakiin, jotta pääsisimme siihen, että ihminen ei jää velkakuormansa alle loputtomiin? 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Näin. — Ja nyt ministeri Henriksson.  

14.39 
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson :

Kiitos, arvoisa puhemies! Ja kiitoksia edustajille näistä erittäin hyvistä kommenteista, ja kiitos siitä, että tälle esitykselle löytyy vahva tuki. 

Tässä on äärimmäisen tärkeätä nyt myös huomata se, että oikeusministeriö on tehnyt valtavasti töitä myös tämän asian saralla. Positiivinen uutinen on nyt se, mitä tulee tähän maksuhäiriömerkintöjen säilyttämisaikojen lyhentämiseen: Meillä on jo lausunnoilla esitys siitä, että maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja lyhennetään 30 päivään. Elikkä se on nyt tällä hetkellä lausunnoilla. Hallituksen esitys tulee sitten, kun lausuntokierros on päättynyt ja virkamiestyö on edennyt oikeusministeriössä, ja hallitus sitten sen perusteella tekee lopullisen esityksen tänne eduskuntaan. Elikkä tästä olen hyvin iloinen, että myös tässä asiassa oikeusministeriö ja ministeriön virkamiehet ovat toimineet ripeästi ja eduskuntaa kuunnellen. 

Myös tästä positiivisesta luottotietorekisteristä on hyviä uutisia, myös siinä valmistelu on käynnissä. Meillä on kohta sellainen tilanne, että sekin voi lähteä lausuntokierrokselle. Tarkoitus on, että laki saataisiin tänne eduskuntaan vielä tämän vuoden puolella, ja tarkoitus olisi myös, että se positiivinen luottotietorekisteri voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2024. Se, että lainsäädäntö tulee tällä hallituskaudella, on äärimmäisen tärkeätä. Sen toimeenpano riippuu siitä, että se rekisterin teknillinen tekeminen on niin vaativa toiminto, että se on asia, jota valtiovarainministeriön veropuolella rakennetaan, ja se vaatii sen verran aikaa, ja se on tehtävä huolellisesti, joten käytännön toimeenpano menee sitten seuraavan hallituskauden puolelle. Mutta valmistelu on erittäin, erittäin hyvällä tolalla tällä hetkellä, ja asia etenee. 

Tässä tuli myös hyvin paljon kysymyksiä muun muassa velkajärjestelystä. Siinäkin meillä on se tilanne, että velkajärjestelylakia tullaan tällä hallituskaudella uudistamaan, ja siihen saamme palata. Myös se on työryhmävaiheessa, mikäli nyt muistan oikein. Ylipäänsä oikeusministeriö on tehnyt erittäin paljon tämän hallituskauden aikana sen osalta, että ylivelkaantumista voitaisiin paremmin torjua kuin tähän mennessä. Meillä on ollut muun muassa yhdessä Suomen Pankin kanssa tärkeä hanke, jossa on tarkoituksena myös vahvistaa kansalaisten talousosaamista. Myös tämä hanke etenee, ja olen myös esittämässä tälle hankkeelle nyt seuraavissa kehysneuvotteluissa lisämäärärahaa. 

Arvoisa puhemies! Tässä edustaja Essayah kysyi myös siitä, paljonko on tällaisia väliaikaisia lainsäädäntöhankkeita tai väliaikaisia esityksiä vireillä. En osaa kertoa, mikä on koko tilanne koko hallituksen osalta, mutta tiedän, että oikeusministeriön hallinnonalalla puhutaan noin 6—7 väliaikaisesta lainsäädäntöasiasta, joista tämä ulosottokaaren asia, joka nyt tänään on täällä keskustelussa, on yksi. Mutta niitä tietenkin on, ja niitä tulee olemaan niin kauan kuin tämä pandemia nyt meitä rasittaa. Mutta tästä on sitten otettava opiksi, ja on tietenkin niin, että virkamiespuolella ja myös meidän poliitikkojen pitää oppia tästä, mitä ollaan tämän vaikean korona-ajan aikana opittu ja mitä tässä lainsäädännössä voisi olla siis sellaista, jota voisi ehkä pidentää, ja miten pidetään huolta siitä, että niiden asioiden, jotka ovat toimineet hyvin, annetaan jatkua, ja että sellaisia asioita, joita sitten ei enää tarvita, lopetetaan. Mutta tähän saamme palata. 

Olen, edustaja Meri, aivan vakuuttunut siitä, että oikeusministeriön virkamiehet myös lukevat erittäin tarkasti ne lakivaliokunnan mietinnöt ja lausunnot, ja näihin teidän esittämiinne kysymyksiin siitä, mitä on tarkastusvaliokunta myös lausunut, varmasti paneudutaan huolellisesti. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.