Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 35/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 7.4.2021 klo 14.01—15.57

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 23/2021 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Ministeri Vanhanen. 

Keskustelu
15.03 
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, jolla täydennetään vastaavaa EU-asetusta. Samalla kumottaisiin laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta. Lisäksi muutettaisiin rikoslain maahantuontiin ja maastavientiin liittyviä rikoksia koskevaa lukua ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annettua lakia. 

EU-asetuksen mukaan vähintään 10 000 euron käteisvaroista tulee antaa toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksessa säädetyt tiedot sisältävä ilmoitus. Uusi laki olisi EU-asetusta täydentävä ja täsmentävä, ja sitä sovellettaisiin rinnakkain asetuksen kanssa. Kansalliset säännökset täydentävät asetusta muun muassa kansallisten viranomaisten toimivaltuuksia, tiedonluovuttamista ja ilmoitusvelvollisuuden täyttämättä jättämisen seuraamuksia koskevilla säännöksillä. 

Uusi EU-asetus seuraa pääpiirteittäin nykyistä asetusta, joten vastaavasti myös ehdotettava uusi kansallinen laki seuraisi pitkälle nykyistä lakia. Henkilöllä olisi jatkossakin velvollisuus tehdä ilmoitus, jos hän kuljettaa mukanaan vähintään 10 000 euroa asetuksen määritelmässä tarkoitettuja käteisvaroja. Valvontaa kuitenkin laajennettaisiin uudenlaisiin kuljetustapoihin ja myös käteisrahojen määritelmää laajennettaisiin. Lisäksi eri viranomaisten ja jäsenmaiden välistä tietojenvaihtoa tehostetaan. Rikoslain tulliselvitysrikoksia koskevaan pykälään ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annettuun lakiin tehtäisiin uudesta sääntelystä johtuvat tekniset muutokset. 

Nämä lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 3. kesäkuuta tänä vuonna  

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Kiitoksia. — Edustaja Kiljunen. 

15.05 
Kimmo Kiljunen sd :

Arvoisa puhemies! Tämäkään puheenvuoro ei tainnut olla valtiovarainministerin omasta päästä suoraan. Ei ollut kritiikki, vaan olen luultavasti sitä mieltä, niin kuin ministerikin, että myöskin tämä asia kannatti esitellä tuon sisältönsä osalta, eli se on arvokasta — itse asiassa se on hyvin merkittävää.  

Tässä näkyy nyt Euroopan unionin vaikutus Suomeen positiivisella tavalla siten, että me tätä rahan liikettä valvomme nyt tarkemmin erityisesti tässä vaiheessa, kun me tiedämme, että meillä on erittäin paljon niin sanottua likaista rahaa. Harmaan talouden alueella liikkuu käteisvaroja myöskin, ja tässä tarvitaan nyt selkeästi valvontaa. Nyt tämä kansallinen lainsäädäntö, niin kuin ministeri tuossa äsken esitteli, tulee myöskin tältä osin tehostumaan. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Honkonen.  

15.06 
Petri Honkonen kesk :

Arvoisa puhemies! Tosiaankin tämä käteisvarojen kuljettaminen, rahanpesu liittyy poikkeuksetta järjestäytyneeseen rikollisuuteen, huumausainerikollisuuteen ja terrorismiin, ja sitä tällä on tarkoitus ehkäistä, ja hyvä niin. Niin kuin tässä edellä edustaja Kiljunen totesi, hyvä niin, että EU toimii niissä asioissa, joissa sen kuuluukin toimia, eli rajat ylittävää rikollisuutta torjuu tältä osin. Toki aina näissä kohdin kannan huolta siitä, lisääntyykö hallinnollinen taakka. Otaksun, että tässä tietysti Tulli on se keskeinen toimija, mutta varmaan on perusteellisesti tässä hallituksen esityksessä harkittu, miten se mahdollisimman mutkattomasti ja jouhevasti hoidetaan. Kannatettava esitys kaikin puolin. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.