Pöytäkirjan asiakohta
PTK
38
2016 vp
Täysistunto
Torstai 14.4.2016 klo 15.59—18.39
5
Hallituksen esitys eduskunnalle liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 4/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
18.30
Outi
Mäkelä
kok
Arvoisa rouva puhemies! Tässähän on kyse siis liikennevakuutuslaista, joka valiokunnan käsittelyssä sai muutamia muutoksia. Asiantuntijakuulemisissa oli muutama epäkohta. 
Ensimmäinen oli tämä, joka koski pyörätuoleja ja vastaavia kevytrakenteisia vammaisten liikkumisvälineitä. Niille siis ei ole vuoden 2016 alusta lukien voinut ottaa liikennevakuutusta, ja valiokunta on siis ehdottanut yksityiskohtaisissa perusteluissa, että "nämä monien vammaisten jokapäiväisen liikkumisen kannalta välttämättömät apuvälineet saadaan liikennevakuutusjärjestelmän piiriin", ja ehdottanut, että "kyseiset ajoneuvot vapautetaan selkeästi liikennevakuutuksen ottamisvelvollisuudesta ja niiden mahdollisesti aiheuttamat vahingot korvataan Liikennevakuutuskeskuksen toimesta". Tämä oli tärkeä seikka, joka kuulemisissa tuli esiin. 
Lisäksi oli seikka, joka liittyi ajoneuvokilpailuihin. Aikaisemmin siis on ollut tämmöinen ajoneuvokilpailujen kuljettajanpaikkasuoja, joka valiokunnan mukaan tulisi säilyttää myös jatkossa — syystä, että kyseinen suoja on katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Ilman sitä moottoriurheilun harrastajien vakuutusturva heikkenisi olennaisesti ja kilpailutoiminnan kustannukset nousisivat vapaaehtoisten vakuutusten korkeampien vakuutusmaksujen myötä. 
Täällä oli yhtenä asiana nostettu myös tämä tilastointi esiin. Asiantuntijakuulemisissa tuli esiin tavoite ajoneuvoluokkakohtaisten tilastotietojen saatavillaolosta. Valiokunnan näkemys oli, että pidettiin tärkeänä, että "asetuksella säädetään tarkemmin vuosittaiseen tilastoselvitykseen sisällytettävien tietojen sisällöstä siten, että selvitys on riittävän kattava ja yksityiskohtainen viranomaisten ja sidosryhmien tilastotietoja koskevien tarpeiden täyttämiseksi". 
Näillä muutamilla muutoksilla, lisäyksillä ja täydennyksillä valiokunta tätä tuki. Mielestämme tämä oli oikein hyvä ja kannatettava esitys. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 123/2015 vp sisältyvien 1.—11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 10.1.2017 10.56