Pöytäkirjan asiakohta
PTK
40
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 24.4.2018 klo 14.00—16.07
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan. 
Lähetekeskusteluun varataan 45 minuuttia maksimissaan. Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan, 6. asiakohtaan. 
 
Keskustelu
15.24
Päivi
Räsänen
kd
Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan siis muutettavaksi valtion virkamieslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä poliisin hallinnosta annettua lakia. Lausunnonantajat ovat pitäneet virkamieslakiin esitettyjä muutoksia lähtökohtaisesti kannatettavina. Nostan tässä nyt esille muutamia näkökohtia tähän lainsäädäntöön. 
Valtion virkamieslakia on lähihistoriassa muutettu useilla erillisillä lakimuutoksilla, jotka vaikuttavat virkamiesten oikeudelliseen asemaan. Tällaisia ovat esimerkiksi kaksoiskansalaisuutta koskeva sääntely, esitys muutoksenhakuoikeudesta virkaa ja virkasuhdetta koskevaan nimittämispäätökseen sekä tämä nyt käsittelyssä oleva virkamiehen asemaan muutoksia tuova esitys. On huomattava, että kun laki‑ ja asetustason muutoksia tehdään toisistaan erillisinä, voi virkoihin ja virkamiesten oikeudelliseen asemaan liittyvän kokonaissääntelyn hahmottaminen muodostua hankalaksi. 
Poliisin hallinnosta annetun lain säännökseen poliisin eroamisiästä lisättäisiin tämän esityksen myötä mahdollisuus jatkaa poliisin virkasuhdetta eroamisiän täyttymisen jälkeen enintään kahdella vuodella poliisimiehen suostumuksella. Poliisimiehen eroamisiäksihän on säädetty 68 vuotta poliisin hallinnosta annetussa laissa. Lisäksi tietyille poliisimiesryhmille on säädetty erityiset 60 ja 63 vuoden eroamisiät. Viimeksi mainittujen ryhmien osalta siirtymäsäännöksessä todetaan jo nykyisin, että poliisimies ei ole velvollinen eroamaan tuossa säädetyssä eroamisiässä. 
Poliisimiehillä tulee olla mahdollisuus todellakin jatkaa niin halutessaan virkasuhdetta eroamisiän täyttymisen jälkeen kuten muilla valtion virkamiehillä. Tämä on perusteltua virkamiesten yhdenvertaisuuden näkökulmasta, ja siihenhän koko tämä lakiesitys filosofialtaan perustuukin. 
Tämän esityksen myötä lain säännöstä virkasiirroista muutettaisiin keventämällä virkasiirtoihin liittyvää menettelyä, eli hallinnonalalta toiselle tehtävästä virkasiirrosta päättäisi valtiovarainministeriön sijasta se ministeriö, jonka hallinnonalalta virka siirretään toiselle. Tätäkin muutosta pidän kannatettavana. Koska virkasiirto edellyttäisi jatkossakin sekä luovuttavan että vastaanottavan hallinnonalan ministeriön ja luovuttavan ja vastaanottavan viraston yhteisymmärrystä ja virkamiehen suostumusta, olisi byrokraattista edellyttää lisäksi valtiovarainministeriön päätöstä. Esimerkiksi valtion pääsopijajärjestöt ovat yhteisessä lausunnossaan ilmaisseet tukensa tälle prosessille. 
Puhemies! Vielä ihan lopuksi totean, että pidän myös kannatettavana 35 §:ään ehdotettua muutosta, jolla mahdollistettaisiin virkamiehen suostumuksella virkasuhteen jatkaminen kahdella vuodella eroamisiän täyttymisen jälkeen. Tällä muutoksella mahdollistetaan se, että virkamiehen kokemusta ja asiantuntemusta voidaan käyttää vielä hänen saavutettuaan eroamisiän näin hänen halutessaan. Tämähän on tietenkin myönteinen asia, kun toivotaan, että työuria voitaisiin pidentää ja ihmisten työelämässä saavutettua osaamista ja kapasiteettia myös käyttää yhteiseksi hyväksi pidempään. Säännöksen käyttö käytännössä edellyttäisi kyseessä olevan viraston tosiasiallista tarvetta virkamiehen ammattitaidolle ja ennen kaikkea tietenkin hänen omaa halukkuuttaan työskennellä. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
40
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 24.4.2018 klo 14.00—16.07
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan. 
Lähetekeskusteluun varataan 45 minuuttia maksimissaan. Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan, 6. asiakohtaan. 
 
Keskustelu
15.24
Päivi
Räsänen
kd
Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan siis muutettavaksi valtion virkamieslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä poliisin hallinnosta annettua lakia. Lausunnonantajat ovat pitäneet virkamieslakiin esitettyjä muutoksia lähtökohtaisesti kannatettavina. Nostan tässä nyt esille muutamia näkökohtia tähän lainsäädäntöön. 
Valtion virkamieslakia on lähihistoriassa muutettu useilla erillisillä lakimuutoksilla, jotka vaikuttavat virkamiesten oikeudelliseen asemaan. Tällaisia ovat esimerkiksi kaksoiskansalaisuutta koskeva sääntely, esitys muutoksenhakuoikeudesta virkaa ja virkasuhdetta koskevaan nimittämispäätökseen sekä tämä nyt käsittelyssä oleva virkamiehen asemaan muutoksia tuova esitys. On huomattava, että kun laki‑ ja asetustason muutoksia tehdään toisistaan erillisinä, voi virkoihin ja virkamiesten oikeudelliseen asemaan liittyvän kokonaissääntelyn hahmottaminen muodostua hankalaksi. 
Poliisin hallinnosta annetun lain säännökseen poliisin eroamisiästä lisättäisiin tämän esityksen myötä mahdollisuus jatkaa poliisin virkasuhdetta eroamisiän täyttymisen jälkeen enintään kahdella vuodella poliisimiehen suostumuksella. Poliisimiehen eroamisiäksihän on säädetty 68 vuotta poliisin hallinnosta annetussa laissa. Lisäksi tietyille poliisimiesryhmille on säädetty erityiset 60 ja 63 vuoden eroamisiät. Viimeksi mainittujen ryhmien osalta siirtymäsäännöksessä todetaan jo nykyisin, että poliisimies ei ole velvollinen eroamaan tuossa säädetyssä eroamisiässä. 
Poliisimiehillä tulee olla mahdollisuus todellakin jatkaa niin halutessaan virkasuhdetta eroamisiän täyttymisen jälkeen kuten muilla valtion virkamiehillä. Tämä on perusteltua virkamiesten yhdenvertaisuuden näkökulmasta, ja siihenhän koko tämä lakiesitys filosofialtaan perustuukin. 
Tämän esityksen myötä lain säännöstä virkasiirroista muutettaisiin keventämällä virkasiirtoihin liittyvää menettelyä, eli hallinnonalalta toiselle tehtävästä virkasiirrosta päättäisi valtiovarainministeriön sijasta se ministeriö, jonka hallinnonalalta virka siirretään toiselle. Tätäkin muutosta pidän kannatettavana. Koska virkasiirto edellyttäisi jatkossakin sekä luovuttavan että vastaanottavan hallinnonalan ministeriön ja luovuttavan ja vastaanottavan viraston yhteisymmärrystä ja virkamiehen suostumusta, olisi byrokraattista edellyttää lisäksi valtiovarainministeriön päätöstä. Esimerkiksi valtion pääsopijajärjestöt ovat yhteisessä lausunnossaan ilmaisseet tukensa tälle prosessille. 
Puhemies! Vielä ihan lopuksi totean, että pidän myös kannatettavana 35 §:ään ehdotettua muutosta, jolla mahdollistettaisiin virkamiehen suostumuksella virkasuhteen jatkaminen kahdella vuodella eroamisiän täyttymisen jälkeen. Tällä muutoksella mahdollistetaan se, että virkamiehen kokemusta ja asiantuntemusta voidaan käyttää vielä hänen saavutettuaan eroamisiän näin hänen halutessaan. Tämähän on tietenkin myönteinen asia, kun toivotaan, että työuria voitaisiin pidentää ja ihmisten työelämässä saavutettua osaamista ja kapasiteettia myös käyttää yhteiseksi hyväksi pidempään. Säännöksen käyttö käytännössä edellyttäisi kyseessä olevan viraston tosiasiallista tarvetta virkamiehen ammattitaidolle ja ennen kaikkea tietenkin hänen omaa halukkuuttaan työskennellä. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 18.9.2019 11:27