Viimeksi julkaistu 1.7.2022 17.36

Pöytäkirjan asiakohta PTK 44/2022 vp Täysistunto Tiistai 26.4.2022 klo 13.59—17.39

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2022 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Matti Vanhanen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Keskustelu, ministeri Henriksson.  

Keskustelu
16.11 
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tämän esityksen johdosta tulin nyt tänne saliin, ja tämä edellinen keskustelu oli maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän esitys, sanottakoon se nyt ääneen. Eri asia on se, että saamelaiskäräjälaki on valmistelussa oikeusministeriössä, ja toivon, että siinä löydämme myös hallituksen sisällä kohta yhteisymmärryksen siitä, miten sen kanssa edetään. — Mutta nyt tähän esitykseen. 

Arvoisa puhemies, värderade talman! Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston toimintaan eli niin sanottua EPPO-lakia. Esitys perustuu EU:n asetukseen, jolla EPPO on perustettu. 

I den här propositionen föreslås det att lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet, det vill säga den så kallade EPPO-lagen, ändras. Propositionen grundar sig på den EU-förordning genom vilken EPPO inrättats. 

EPPO käynnisti toimintansa viime vuoden kesäkuussa. Sen tehtävänä on tutkia EU:n budjettiin kohdistuvia rikoksia. EPPO toimii kahdella tasolla. Sen keskusvirasto sijaitsee Luxemburgissa. Keskustasolla toimivat pääsyyttäjän lisäksi kustakin EPPOon osallistuvasta jäsenvaltiosta nimetyt Euroopan syyttäjät, Suomesta Harri Tiesmaa. Jäsenvaltiotasolla toimivat valtuutetut Euroopan syyttäjät. Viime kesänä suomalaisena valtuutettuna syyttäjänä aloitti valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta. 

Esityksessä EPPO-lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä, että valtuutetun syyttäjän sosiaaliturvaetuudet, kuten esimerkiksi eläkekarttuma ja palkasta perittävät sosiaaliturvamaksut, täyttäisivät EPPOsta annetun asetuksen mukaiset vaatimukset ja vastaisivat kansallisen syyttäjän etuuksia ja maksuja.  

I den här propositionen föreslås att det till EPPO-lagen fogas en bestämmelse om att de socialförsäkringsförmåner, som till exempel intjänade pensioner och socialförsäkringsavgifter, som dras av från lönen uppfyller kraven i förordningen om EPPO och motsvarar förmånerna och avgifterna för nationella åklagare, det vill säga det är en mycket teknisk proposition. 

Esitys on valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, ja valmistelun aikana on kuultu muun muassa Kevaa ja Verohallintoa. Esitykselle on lausuntokierroksella saatu laaja tuki. Muun muassa Syyttäjäyhdistys kannattaa esitystä. 

Lopuksi totean, että myös EPPO-lakia käsitelleet valiokunnat, laki- ja hallintovaliokunta, ovat pitäneet tärkeänä arvioida erikseen sitä, miten valtuutettujen syyttäjien sosiaaliturva järjestetään. Myös tämän takia tämä lakiehdotus on tärkeä. — Kiitos, arvoisa puhemies.  

Puhemies Matti Vanhanen
:

Edustaja Essayah. 

16.14 
Sari Essayah kd :

Kiitos, arvoisa puhemies! Tosiaankin tämä EPPO työskentelee EU-budjettiin kohdistuvien rikosten tutkimisessa, ja siinä mielessä tietenkin tämä on varmaankin aivan perusteltua. Ajattelin vain, että kun meillä on olemassa kansallinen lainsäädäntö, millä tavalla sosiaaliturvaetuudet järjestetään, niin se jo itsessään olisi takaamassa sen, että niiden henkilöiden, jotka työskentelevät täällä, sosiaaliturvaetuuksien taso määritellään samalla tavalla, mutta ilmeisesti tässä on sitten kuitenkin tarpeellista ihan erillisellä lainsäädännöllä määritellä nimenomaisesti tämä, että heitä kohdellaan tässä asiassa yhdenvertaisesti, ja siinä mielessä tämä sitten varmasti on aivan tarpeellinen laki siltä osin. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.