Pöytäkirjan asiakohta
PTK
46
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.10.2015 klo 14.00—18.06
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 48 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. 
Keskustelu
18.01
Oikeus- ja työministeri
Jari
Lindström
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa herra puhemies! Kyseessä on luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännösten tarkistaminen. Tällä esityksellä ehdotetaan tarkistettavaksi tosiaan luonnonsuojeluympäristörikoksia koskevia rangaistussäännöksiä.  
Ensinnäkin esityksessä ehdotetaan, että rikoslakiin lisättäisiin uusi, törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva rangaistussäännös. Luonnonsuojelurikos voitaisiin arvioida törkeäksi, jos se on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja siinä aiheutetaan vakavaa vaaraa tai vahinkoa eliölajin, luonnonalueen tai muun luontoon kuuluvan kohteen säilymiselle, siinä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Rangaistusasteikko olisi vankeutta vähintään neljä kuukautta, enintään neljä vuotta. Nykyisin luonnonsuojelurikokselle ei ole säädetty törkeää tekomuotoa ja enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta.  
Esityksen toinen keskeinen ehdotus koskee törkeää ympäristön turmelemista. Sitä koskevaan rangaistussäännökseen lisättäisiin kaksi ankaroittamisperustetta. Ympäristön turmeleminen voitaisiin arvioida törkeäksi, jos siinä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Tarkoituksena on korostaa rikoksen luonnetta talousrikoksena.  
Esityksen tarpeesta vallitsee laaja yhteisymmärrys. Esitykseen suhtauduttiin lausuntopalautteessa erittäin myönteisesti. Kaikki lausujat pitivät uudistusta yleisesti kannatettavana, tarpeellisena tai perusteltuna. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 20.11.2018 18.12