Viimeksi julkaistu 14.9.2021 11.12

Pöytäkirjan asiakohta PTK 47/2020 vp Täysistunto Perjantai 3.4.2020 klo 15.59—17.35

3.  Hallituksen esitys  eduskunnalle laiksi  merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 3/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 3/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Valiokunnan puheenjohtaja, edustaja Vehviläinen. 

 

Keskustelu
16.05 
Anu Vehviläinen kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Esityksen tavoitteena on antaa merenkulun toimialalla taloudellisiin hankaluuksiin joutuneille varustamoille joustoa merimieseläkelain mukaisten eläkevakuutusmaksujen maksamiseen. Merimieseläkekassa voi ehdotuksen mukaan siirtää eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään kolmella kuukaudella varustamon pyynnöstä ja erityisen painavista syistä. 

Esityksen taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen 18.3.2020 tekemä esitys hallitukselle toimenpiteistä yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronavirusepidemian aiheuttamassa talouden kriisissä. Ehdotettu muutos koskee vain merenkulun toimialan lakisääteisten työeläkevakuutusmaksujen eräpäivän määräytymistä, mutta ehdotettua muutosta vastaavat muita yksityisten alojen työeläkelakeja koskevat muutokset toteutetaan näiden lakien mukaisia työeläkevakuutusmaksuja koskevilla lakia alemman asteisilla säännöksillä ja määräyksillä. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esityksen tavoitetta ja ehdotettua muutosta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä. Valiokunta ehdottaa kuitenkin teknistä korjausta lakiehdotuksen johtolauseeseen. Johtolauseeseen onkin lisätty täsmennykseksi väliaikaisesti-sana. Valiokunnan mietintö on yksimielinen. 

 

16.07 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Tämän esityksen tavoitteena on nyt tukea hankalassa taloudellisessa tilanteessa ja tärkeässä asemassa olevia varustamoja. Noin 90 prosenttia Suomen ulkomaankaupastahan kulkee meriteitse. Ja kun sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja tuntee tämän alan erittäin hyvin, niin kysyn: onko hallituksen sisällä ollut pohdintaa mahdollisesta väylämaksun poistosta? Sehän olisi yksi tämmöinen talouden elvyttämistoimenpide, jolla voitaisiin myös tätä alaa helpottaa. 

16.07 
Anu Vehviläinen kesk :

Arvoisa puhemies! Tässä mentiin kyllä sosiaali- ja terveysvaliokunnan alueen ulkopuolelle aika mittavasti, mutta totta on, mitä edustaja Räsänen sanoi, että se voisi olla yksi mahdollisuus. Ja se on tietysti hallituksen piirissä ratkaistava, halutaanko tällaista keinoa käyttää. Ja kuten tiedetään, niin asia on kyllä jo julkisuudessakin esitetty. Mutta sanon näin valiokunnan puheenjohtajana, että tämä ei kuulu minun toimialaani, mutta katsotaan, mitä siinä on. Uskon kyllä, että hallitus tämän asian tuntee ja he sen ratkaisevat. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 39/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.