Pöytäkirjan asiakohta
PTK
50
2020 vp
Täysistunto
Maanantai 6.4.2020 klo 16.36—20.46
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 6/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
20.02
Sari
Essayah
kd
Arvoisa puhemies! Tuntuu, että ei täällä eduskunnassa juurikaan mitään muuta enää käsitellä kuin koronavirukseen liittyviä asioita, ja niin pitää ollakin, mutta täällä on sitten kuitenkin talousvaliokunnasta valmistunut mietintö asiasta, joka on aiemmin sinne toimitettu.  
Tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on nimenomaan tuoda suomalaiseen lainsäädäntöön kaksi EU-asetusta, jotka ovat sinällänsä tekstiä, mikä siirtyy suoraan meidän lakikirjaamme, mutta sitten tässä yhteydessä, kun tätä EMIR-asetusta muuttavaa EMIR Refit ‑asetusta ja keskusvastapuolien valvontaa koskevaa asetusta laitetaan kansallisesti täytäntöön, ehdotetaan myöskin, että Suomessa otettaisiin näitä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, MARin, kohtia käyttöön. Lisäksi maksulaitoslakiin tehtäisiin teknisluontoinen muutos. Tämä MAR-kohta koskee juuri näitä sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvontaa koskevan parlamentin ja neuvoston direktiivin täsmentäviä säännöksiä suoria toimeksiantoja koskevasta hinnanmuutosvälistä. 
Valiokunta on kiinnittänyt huomiota tähän sisäpiirikohtaan. Sisäpiiriluetteloissa tulisi ottaa esille ne henkilöt, joilla on pääsy sisäpiiritietoon, joka koskee siis näitä pk-yritysten kasvumarkkinoilla olevia liikkeellelaskuja eli emissioita, ja jotka työskentelevät yrityksille työsopimuksen perusteella tai muuten suoritettavissa tehtävissä, joiden kautta heillä on pääsy näihin sisäpiiritietoihin. Valiokunta on ottanut kantaa siihen, että tämä hankekohtainen luettelo olisi parempi kuin tämmöinen niin sanottu pysyvä luettelo, koska tästä hankekohtaisesta luettelosta pystytään varmistamaan, onko tällä henkilöllä ollut mahdollisesti juuri siihen liikkeellelaskuun liittyviä sisäpiiritietoja, kun taas sitten tämmöinen pysyvä luettelo olisi sen verran yleisluontoinen, että olisi oikeusturvan kannalta kenties ongelmallista joutua tämmöiseen pysyvään luetteloon, kun kuitenkin tällä henkilöllä voisi olla tilanne, että hänellä ei olisi mitään tekemistä tämän kyseisen emission mahdollisten sisäpiiritietojen kanssa. 
Tosiaankin pääasiallisesti tässä laitetaan nämä EU-asetukset täytäntöön, ja sinällänsä tämä on hyvä ja tarpeellinen viedä eteenpäin. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 7/2020 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 6.5.2020 15.51