Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 52/2019 vp Täysistunto Torstai 17.10.2019 klo 16.00—18.15

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta  Euroopan  unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 45/2019 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. 

 

Keskustelu
18.05 
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies, ärade talman! Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 14.11.2018 antaneet asetuksen Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta ja neuvoston päätöksen 2002/187/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta. Asetusta aletaan soveltaa 12.12.2019. 

Eurojustin tehtävänä on tukea kansallisten viranomaisten välistä oikeudellista koordinointia ja yhteistyötä, joilla torjutaan terrorismia ja vakavaa rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta. On tärkeää, että Eurojustille turvataan toimintaan riittävät resurssit. Lokakuun OSA-neuvostossa on hyväksytty Eurojustia koskevat päätelmät, joissa todetaan Eurojustin olevan keskeinen EU-tason toimija rikosprosessiketjussa. Eurojustissa on juuri otettu käyttöön terrorisminvastainen rekisteri, jonka tarkoituksena on tukea jäsenvaltioiden toimia terrorismin torjunnassa kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi. 

 

Värderade talman! Syftet med Eurojust-förordningen är att modernisera byråns rättsliga ramar och effektivisera dess verksamhet och struktur. Ett viktigt mål är att Eurojust ska kunna fokusera på operativ verksamhet och underlätta den administrativa bördan för Eurojusts nationella medlemmar. Syftet med propositionen är att göra de ändringar i lagstiftningen om Eurojust som Eurojust-förordningen kräver. 

 

Hallituksen esityksen tavoitteena on tehdä Eurojustia koskevaan lainsäädäntöön Eurojust-asetuksen edellyttämät muutokset. Selkeyden vuoksi Eurojust-asetuksesta aiheutuvat lainsäädäntömuutokset ehdotetaan tehtäväksi kumoamalla voimassa oleva Eurojust-laki ja säätämällä uusi Eurojust-asetusta täydentävä Eurojust-laki. Ehdotettu laki vastaisi sisällöltään monelta osin voimassa olevaa lakia. Asiallisesti Eurojustin toimintaan ei ole Eurojust-asetuksen myötä tulossa suuria muutoksia. Nykyisessä lainsäädännössä ei ole kansallisella tasolla ilmennyt mainittavia ongelmia. 

Strävan har varit att göra bestämmelserna om den nationella medlemmens befogenheter tydligare i förslaget, och i den föreslagna lagen görs dessutom rollen för riksåklagarens byrå tydligare när det gäller nationella beslut i anknytning till Eurojust. 

Ehdotettavassa laissa ei voimassa olevasta laista poiketen säädettäisi enää Suomen edustajasta Eurojustin yhteisessä valvontaelimessä, sillä Eurojust-asetuksen mukaan henkilötietojen käsittelyn valvonta siirtyisi valvontaelimeltä Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Euroopan tietosuojavaltuutettu tekisi asetuksen mukaan tiivistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu. Esitystä on pidetty lausuntopalautteessa kannatettavana ja hyvin perusteltuna. Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Muihin lakeihin tehtäisiin lähinnä teknistyyppisiä korjauksia. — Kiitos.  

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.