Viimeksi julkaistu 20.9.2021 14.03

Pöytäkirjan asiakohta PTK 56/2020 vp Täysistunto Perjantai 17.4.2020 klo 13.02—16.18

8. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  väliaikaisesta  poikkeamisesta  osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,  yhdistyslaista  ja  eräistä  muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Hallituksen esitysHE 45/2020 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Matti Vanhanen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

 

Keskustelu
14.14 
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies, värderade talman! Monissa yrityksissä ja taloyhtiöissä on kevät perinteisesti ollut aktiivista aikaa eri kokousten muodossa. Tämä kevät on ollut meille kaikille hyvin poikkeuksellinen, ja näillä hallituksen esityksillä pyrimme helpottamaan eri toimijoiden edellytyksiä hoitaa asiat tämän kriisin aikana. 

Nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys koskee väliaikaista poikkeamista yhtiö- ja yhteisölaeista. Taustalla on tavoite rajoittaa koronaviruksen leviämistä ja helpottaa yritysten ja yhdistysten asioiden hoitamista näinä poikkeuksellisina aikoina. Muutos helpottaa osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten osakkeenomistajien ja jäsenten kokousten järjestämistä poikkeusoloissa. Samalla mahdollistetaan se, että toimijat voivat paremmin ottaa huomioon terveydensuojeluvaatimukset, yhteisöjen tarpeet ja osakkeenomistajien ja jäsenten oikeudet. Ehdotettu poikkeussääntely koskee myös eräitä rahoitus- ja vakuutusalan yhteisöjä ja säätiöitä. 

Våren brukar vanligtvis vara full av möten, bolagsstämmor, möten och sammanträden. Den här våren har varit exceptionell för oss alla på många sätt, och med den här regeringspropositionen vill regeringen underlätta olika aktörers verksamhet under dessa omständigheter. Därför föreslår regeringen avvikelser från bolags- och gemenskapslagar i syfte att begränsa spridningen av coronavirusepidemin. Det föreslås att bolagsstämma, andelsstämma och föreningsmöten och andra motsvarande möten kan ordnas senast den 30.9.2020, och förslagen underlättar aktiebolagslagen, bostadsaktiebolagslagen och andelslagens och föreningarnas möjligheter att ordna stämmor, möten och sammanträden för sina aktieägare och medlemmar under dessa exceptionella omständigheter. 

Nyt käsillä olevan hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa, että esityksellä mahdollistetaan joustoja tiettyihin määräaikoihin, vaikka laissa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrättäisiin tiukemmasta määräajasta. Näin yhteisöjen hallituksilla olisi riittävästi aikaa järjestää tarvittavat kokoukset. Hallitusten tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä. 

Ehdotuksella helpotetaan myös valtuutetun käyttöä ja muuta etäosallistumista osuuskunnan ja yhdistyksen kokoukseen. Ehdotuksen mukaan pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää pelkästään etäkokouksena yhtiön hallituksen päätöksellä. Tähän kokoukseen kaikki osakkeenomistajat osallistuvat ennakkoäänestäen tai muuten etäosallistuen henkilökohtaisesti tai edustajaa käyttäen. Pääosin vastaavia poikkeuksia ehdotetaan myös osuuspankkien, säästöpankkien, vakuutusyhdistyksen, vakuutuskassojen sekä työttömyyskassojen osalta. Tämän väliaikaisen lain ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian, ja laki olisi voimassa 30. päivään syyskuuta 2020 saakka. 

Vaikka elämme poikkeuksellisia aikoja, on kaikkien edun mukaista, että päätöksenteko turvataan. Nämä muutokset ovat tärkeitä ja tervetulleita paitsi yhteisen turvallisuutemme ja terveytemme kannalta myös yhtiöiden ja yhteisöjen, niiden osakkeenomistajien, jäsenten, sidosryhmien ja koko yhteiskunnan kannalta. 

14.18 
Rami Lehto ps :

Arvoisa herra puhemies! Edellisessä kohdassa ulosottoja lykättiin, ja nyt lykätään sitten kokouksia. Tämä on hyvä asia, varsinkin kun asunto-osakeyhtiössäkin ajatellaan, että monella on kiinni siinä koko omaisuus ja on tärkeätä, että he pääsevät edustamaan itseänsä ja omistamiansa osakkeita sinne kokouksiin. Siellä tehdään suuria päätöksiä, ja se voi olla, että kun sinä saat kotiin sen esityslistan ja siinä on sitten kaikennäköistä tietoa ja sinä et välttämättä ymmärrä niitä, niin se on parempi, että sinä pääset sinne kokoukseen kysymään ja sitten ymmärrät niitä päätöksiä, joita oikeasti tehdään, ettei tule sitten yllätyksenä ja osaat varautua näihin asioihin. Elikkä päätöksentekoon pitää päästä osallistumaan jokaisen, joka siihen on oikeutettu. 

Itsekin olen muutamissa rekisteröidyissäkin yhdistyksissä mukana, ja siellä on aika paljon iäkästäkin väkeä, ja heille on tuo etäkokouksien pitäminen huomattavasti vaikeampaa, varsinkin nyt nopeasti opettaa se, ja pitäisi olla tarvittavat välineet, millä se onnistuisi. Siksi on hyvä, että nyt näitä yhdistyksien kokouksiakin lykätään, ettei tule sitten jälkisanomisia, että mitä siellä on päätetty ja mitä ei ole päätetty — eli kaikki mukaan, ketkä vain ovat oikeutettuja. Eikä se ole aina hyvä, että sinne sitten valtuutetaan joku toinen hoitamaan asioita, eli se, että olisi itse paikalla, on kaikkein parasta. 

Mutta ihan kannatettava esityshän tämä on. 

14.19 
Jouni Ovaska kesk :

Arvoisa puhemies! Juuri näin, niin kuin edellinen puhuja totesi, että tämä on erittäin kannatettava ja erittäin tarpeellinen, ja jo silloin tässä nopeammassa lausuntopalautteessa, johon tässä esityksessä viitataan, kaikki kannattivat kiireellistä käsittelyä ja pitivät sitä tarpeellisena. Kyllä tämä auttaa monia yhdistyksiä. Tietysti osa viivästyttää kokouksia, mutta uskon, että osaltaan tämä myös ruokkii siihen etäosallistumiseen ja toisaalta siihen, että sitten kun tästä tilanteesta päästään, niin päivitetään niitä yhdistyksen omia sääntöjä ja kirjataan sinne ne etä- ja muut yhteydet. 

Ehkä tärkeintä siinä, että me saamme viestin tästä talosta tämän lain hyväksyttyämme niille kaikille yhdistystoimijoille — kun me tiedämme, että Suomi on yhdistysten luvattu maa ja täällä löytyy joka asiaan yhdistys, lähestulkoon, ja tuhannet tuhannet ihmiset kuuluvat erilaisiin järjestöihin ja yhdistyksiin — on se, että pystytään välittämään täältä talosta ja ministeriöstä viestiä, että pidetään myöskin yhteyksiä, voidaan pitää niitä kokouksia tällaisen koronankin aikaan etäyhteyksien välillä ja myöskin pyritään auttamaan erilaisia yhdistystoimijoita siinä, ja sitten osaltaan se, että päivitellään niitä sääntöjä, kun siihen taas mahdollisuus tulee. 

Kiitos, hyvä esitys. 

14.21 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Tällä hallituksen esityksellä pyritään koronaviruksen aiheuttamien haittojen estämiseen ja rajoittamiseen siten, että osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten osakkeenomistajien ja jäsenten kokoukset vuonna 2020 voidaan järjestää kullekin yhteisölle sopivalla tavalla kokonaan tai pääosin etäkokouksina, joissa otetaan huomioon epidemiaan liittyvät terveydensuojeluvaatimukset. 

Korona on mullistanut koko maailman, ja on uskomatonta, miten monta lakia, miten monta asiaa me joudumme käsittelemään koronaviruksen takia, ja hyvä niin, koska kaikkein tärkeintä on suojella ihmisiä, suojella toinen toisiamme, suojella ikäihmisiä, joita myös hyvin paljon osallistuu yhtiökokouksiin. 

Otan tässä nyt esille asunto-osakeyhtiöt, joihin tämä laki myös liittyy. Osalla asunto-osakeyhtiöistä on tarve varsinaisen kokouksen määräajan tilapäiseen pidentämiseen syyskuulle 2020 asti, ja on hyvä asia, että tämä mahdollistuu. Kysyisin: On erittäin tärkeää, että yhtiökokoukseen pääsee osallistumaan, ja kun asunto-osakkeissa asustaa hyvin ikääntyneitä ihmisiä ja monet siellä sitten miettivät, mitä on tulossa yhtiökokouksessa — siellä tehdään suuria ja isoja hankintoja, suuria päätöksiä, päätetään remonteista sun muista — niin on erittäin tärkeää, että ikäihmiset, jotka siellä asuvat omistamissaan asunnoissa, koko sen elämäntyönsä tulos on se oma asunto, tietävät, mitä talossa tapahtuu, että kukaan muu ei siellä talossa ryhdy herraksi kuin asunto-osakkeen omistaja itse. Eli toivoisin, että kaikissa näissä päätöksissä — kun lisäämme etäkokouksia ja meillä on Teams- ja Skype-yhteydet — ikäihmiset pysyvät kärryillä ja ovat mukana siellä, koska hyvin monilla ei ole kuitenkaan tietokoneyhteyksiä eivätkä pysty olemaan siellä mukana. Millä tavalla, miten ihmeessä me pidämme nyt tämän koronavirusaallon aikana myös ikäihmiset mukana kuvioissa, että tieto menee koteihin muuta kautta, jos ei ole tätä tietokoneyhteyttä eikä mahdollisuutta osallistua näihin kokouksiin? Mutta hyvä asia, että joustetaan, ja erittäin tärkeää, että asukkaita kuullaan, että ei tule mitään yllättäviä, suuria investointeja, joista asunnon omistaja ei sitten itse asiassa tiedä tai se tulee yllätyksenä. 

Arvoisa puhemies! Tässä jos, arvoisa ministeri, jonkun kysymyksen löysitte puheestani, niin ehkä sitten vastaatte. [Naurua] 

14.23 
Matias Marttinen kok :

Herra puhemies! Nämä esitykset, mitä tässä hallituksen esityksessä esitetään, ovat erittäin kannatettavia ja sopivat hyvin tähän tilanteeseen, missä nyt koronakriisin vuoksi elämme. Kuten täällä useampi kollega on nostanut esille, nämä tilanteet liittyvät esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin mutta toisaalta myös osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kuitenkin väkimäärät varsinkin suurempien yhtiöiden osalta ovat hyvinkin suuria, ja näin ollen on perusteltua, että tässä tilanteessa tuodaan sitä joustoa sillä tapaa, että tätä viruksen leviämistä voidaan tehokkaasti estää. Samoin yhdistysten kokousten osalta on tärkeää, että tämä jousto tänne tuodaan, ja itse asiassa meillä on tänään myöhemmin käsittelyssä sitten kuntalain muutos, jonka ministeri Paatero on esittelemässä ja jossa myös ikään kuin haetaan sitä joustoa taas sitten kuntakentän näkökulmasta. Nämä ovat perusteltuja esityksiä, joilla osaltaan pidetään huolta siitä, että viruksen leviämistä voidaan ehkäistä. Erityisesti kun otetaan huomioon se, että moni ikääntynyt ihminen asuu näissä asunto-osakeyhtiöissä, on täysin perusteltua ja välttämätöntä, että heillä on yhtä lailla mahdollisuus ja oikeus osallistua siihen päätöksentekoon myös tämän poikkeustilanteen aikana. Minusta tämä esitys ottaa huomioon kyllä hyvin nämä välttämättömät vaatimukset, mitä nyt tässä tilanteessa täytyy tehdä. 

14.25 
Hanna Huttunen kesk :

Arvoisa puhemies! Lakiesityshän on hyvä ja erittäin aikaan käyvä. Tosiaan siellä lakivaliokunnassa sitten tätä asiaa käydään vielä tarkemmin läpi. Nyt kun itse olen tavannut tätä esitystä, niin olen miettinyt, että tässähän kuitenkin nyt mahdollistetaan useammalla keinollakin, että nämä järjestöt ja yhdistykset ja yhtiöt pystyisivät kokoontumaan. Eli tässä on tämä asiamiehen käyttö tai valtuutetun käyttö ja sitten on tämä etäosallistuminen. 

Itse mietin sitä, että kun monesti näissä yhdistyksissä on ihmisiä, varsinkin jos on ikäihmisiä, ketkä eivät todellakaan näitä laitteita ole oppineet käyttämään — joko ei ole sitä laitetta tahi sitten ei osata käyttää laitetta tai ottaa niitä Teams-yhteyksiä tai Skypeä — niin olihan se nyt näin kuitenkin tarkoitus, että asiamiehen ja valtuutetun on fyysisesti oltava läsnä siellä kokouspaikalla. Elikkä tämä henkilö valtuuttaa nämä ihmiset menemään itsensä puolesta edustamaan häntä sinne kokoukseen, mutta sitten jos tämä henkilö on yksin siellä kotona ja menee sormi suuhun, niin siellähän kotioloissa sitten on pärjättävä yksin. Minä luulen, että tässä saattaa tulla myös tämmöinen avustajan tarve, ja tämä avustajahan ei ole asiamies — eikö näin? Elikkä siellä kotona on pärjättävä sitten yksin, vai onko niin, että sitten kotona voitaisiin käyttää niin sanotusti asiamiestä ja olla itse siinä rinnalla kuuntelemassa sitä kokouksen kulkua? Tässä saattaa tulla vähän sekaannusta. Ainakin on hyvin ohjeistettava nytten nämä eri toimijat, jos on tarkoitus näin, että sitä asiamiestä käytetään vain fyysisesti siellä kokouspaikalla ja kotona on sitten pärjättävä itsekseen ilman avustajaa, niin kuin nykyinen laki taitaa sanoakin, että siellä on oltava sitten itse. 

14.27 
Eva Biaudet :

Arvoisa puhemies, ärade talman! Jag vill börja med att tacka minister Henriksson för att snabbt ha hämtat flera olika lagar som ska möjliggöra att verksamheter ska kunna fortsätta så normalt som möjligt, eller att de inte tvingas upphöra på grund av coronaproblem. 

Olen kiitollinen myös siitä — minua kiinnostaa tietenkin erityisesti vanhana yhdistyskonkarina yhdistysten asiat — ja mielestäni on hyvä, että tässä esityksessä on kuitenkin otettu esille se, että tällainen yhdistysvuosikokoukseen osallistuminen ei ole ”noin vain” ‑asia, kun on kysymys etäosallistumisesta, vaikka me kaikki olemme varmaan osallistuneet tähän digiloikan tekemiseen kokouksiin osallistumisen kannalta yleensä. Mutta vuosikokous yhdistyksissä on tietenkin... Varmaan monilla meillä on kokemuksia tällaisista yhdistysvaltauksista ja niin edelleen. Siellä päätetään linjoista, rahoista, yhdistyksen toiminnasta, ja siinä mielessä on hyvä, että tässä kuitenkin on rajoitetusti lähestytty tätä mahdollisuutta käyttää valtuutettua tai etäosallistumista. Minun mielestäni se on hyvä, sitä kannattaa miettiä tarkoin, joskin ymmärrän hyvin, että vielä suurempi vaara on yhdistykselle, että se ei voi ollenkaan tehdä mitään päätöksiä, koska ei voi kokoontua, joten tässä taas jälleen kerran joudutaan tasapainoilemaan tämän terveyden ja muiden perustavanlaatuisten oikeuksien ja lainsäädännön kanssa. 

Tuntuu hyvältä esitykseltä, kiitoksia siitä, ja mielestäni tämä yhdistysasia on isompi asia kuin ehkä ajatellaan. Suomi on yhdistysten luvattu maa, ja myöskin korona-aikoina tosi paljon esimerkiksi meidän palveluista, yhteisöllisyydestä ja yhteiskunnan toimivuudesta on tämän kolmannen sektorin yhteisöjen ja yhdistysten varassa. — Kiitoksia. 

14.29 
Iiris Suomela vihr :

Arvoisa puhemies! Tämä korona-aika varmasti asettaa myös monelle yhdistykselle ja osakeyhtiölle kovaa painetta reagoida uuteen tilanteeseen ja tehdä ehkä sellaisia toimia, mihin ei ole aiemmin jouduttu ryhtymään, ja sen tähden yhdistysdemokratia, ylipäätään demokratian toimivuus näissä oloissa korostuu. Siksi on hyvä, että tässä esityksessä on kattavasti huomioitu erilaisia tilanteita ja erilaisia mahdollisuuksia, joiden kautta yhdistykset ja osakeyhtiöt ja muut tämän lain piiriin kuuluvat yhteisöt voivat päätöksentekoaan poikkeusoloista huolimatta jatkaa niin, että samalla saadaan varmistettua jokaisen turvallisuus. 

Tässähän annetaan nyt poikkeusratkaisuista paljon valtaa hallituksille yhdistyksissä, ja se tarkoittaa, että heillä on aika iso vastuu tehdä vastuullisia päätöksiä, joilla turvataan jokaisen oikeus osallistua päätöksentekoon siinä, missä ennenkin. Tämä tarkoittaa, että kun mietitään niitä kanavia, niitä tiloja, niitä muita käytännön ratkaisuja, niin näillä hallituksilla todella on iso työ siinä pohdinnassa. Sen tähden olisikin tärkeää, että nyt kun on hyvä lakiesitys kasassa, niin siitä myös viestittäisiin mahdollisimman selkeästi ja varauduttaisiin vastaamaan yhdistysten luottamushenkilöiden kysymyksiin. 

Olisinkin ministeriltä kysynyt, miten tähän varmasti korostuvaan neuvontatarpeeseen on ajateltu vastattavan, sillä on paljon sellaisia yhdistyksiä, missä voidaan pitää todella tärkeänä, että mennään mahdollisimman tarkasti lain ja lain hengen mukaan, mutta mahdollisuus saada kiinni, mikä se käytännön ratkaisu on, mihin heidän pitäisi ryhtyä, ei välttämättä ole aina niin helppo hahmottaa näiden lakitekstien pohjalta. Sen tähden se käytännön neuvonta korostuu. 

Kuten on aiemmin todettu, niin nämä digitaaliset ratkaisut ovat todella nyt osa tätä kokonaisuutta. Kevätkokouksissa ja muissa tärkeissä kokouksissa on edelleen pidettävä fyysisen osallistumisen mahdollisuus, mutta silti on tietysti tärkeää, että niihin fyysisiin kokouksiin ei liikaa ihmisiä mene, ja siksi tämä digipuoli on tärkeää pitää tässä ohella. 

Nousi esiin kysymys, miten voi sitten saada apua, jos ei itsellä se digipalvelujen käyttö luonnistu. Totta kai siinä, jos joku tulee fyysisesti auttamaan, on myös omanlaisensa tartuntariski, ja pohtisinkin, miten voitaisiin neuvoa yhdistyksiä vastaamaan jäsenistön tarpeisiin neuvonnan suhteen vaikkapa puhelimitse tai muun sellaisen kanavan kautta, jota yhdistyksen jäsenet osaavat käyttää, jotta todella kenenkään osallistuminen ei jää puutteellisista digitaidoista kiinni. Se voi olla aika vaikea asia myöntää, että itsellä ei se digiosallistuminen onnistukaan, niin kuin oli ajatellut. Se ei välttämättä ole edes iästä kiinni, mitkä ne digivalmiudet ovat, ja sen takia tämä yhdenvertaisuuden varmistaminen on tässä aivan keskeistä.  

Luulen kyllä, että ihmiset tässä joustavat, yhdistykset joustavat ja löytävät ne parhaat käytännöt. Vielä kun tarkkaan ohjeistetaan ja kerrotaan mahdollisimman maanläheisesti, miten tässä on ajatus toimia, niin varmasti kyllä tänäkin vuonna demokraattisesti ja reilusti päätöksenteko Suomenmaassa sujuu. 

14.32 
Leena Meri ps :

Arvoisa puhemies! Tämä esitys on hyvin tarpeellinen, ja tätä on paljon tuolta kentältä kysytty ja pyydetty. Tämä tulee meille lakivaliokuntaan yhdistyslain osalta lausunnolle, ja tässä on paljon tärkeitä asioita. 

Oikeastaan haluaisin ensin sanoa... Täällä oli jo edellisen esityksen kohdalla tuo ulosottolainsäädännön muutos, ja sitten seuraavassa pykälässä on tuleva konkurssilainsäädännön muutos, ja moni edustaja toivoi kiireessä näitä eteenpäin. Me siis ainakin lakivaliokunnassa ja varmaan kaikissa valiokunnissa teemme parhaamme, mutta tämä on erittäin haastavaa. Nämä ovat todella monimutkaisia lainsäädäntöjä, näissä on monta etua vastakkain: ulosotossa ja konkurssissa on esimerkiksi omaisuus, sitten taas on velallisen oikeudet, velkojien oikeudet ja — sama kuin tässä — puheoikeuden käyttäminen, tietoturva. Ja on ihan se, miten erilaisia esimerkiksi yhdistykset ovat: on pieni yhdistys, vaikka kissakerho, missä on vaikka sata paikallista ihmistä, ja sitten on puolueet — puolueetkin ovat tässä mukana, ne ovat yhdistyksiä. On huomioitava se, miten he toimivat ja minkälaisia velvoitteita yhdistyksille voidaan antaa, esimerkiksi huolehtia etälaitteista tai ohjeistuksista, se on huomioitava tässä asiassa. Tässähän nimenomaan esimerkiksi yhdistysten osalta annetaan yhdistysten hallituksille mahdollisuus siirtää kokouksia sääntöjen estämättä. Lisäksi yhdistysten hallituksille annetaan mahdollisuus, vaikka säännöissä ei sallittaisi, käyttää asiamiestä tai sitten etälaitteistoa — nämä tulevat erilaisiksi vaihtoehdoiksi. 

Tämä tulee olemaan haasteellista — koko korona on haasteellista. Jos me mietimme, että meillä on valiokunnissa tällä hetkellä etäkuulemisia, myös meillä on näitä samoja haasteita. Meistä monet ovat varmaan olleet erilaisissa luottamustehtävissä, erilaisissa kokouksissa, ja mietimme koko ajan sitä tietoturvaa. Voisin henkilökohtaisesti sanoa, että me emme voi koskaan absoluuttisesti estää sitä, etteikö siellä taustalla olisi etälaitteissa jonkinlaista vaikuttamista. Jos minäkin nyt kansanedustajana olen jossakin muualla, niin se perustuu siihen, että luotetaan siihen, että minä olen siellä yksin, minuun luotetaan. Mutta on siinä toinenkin puoli, jos et näe sitä henkilöä: et voi tietää, ettei minua pakoteta siinä tilanteessa. Nämä ovat semmoisia valtavia haasteita, kun me pohdimme tätä meidän terveyttä ja turvallisuutta. 

Pidän sitten erikseen tuosta... Onko ministeri paikalla enää sitten myöhemmin? Minulla olisi ollut tuosta ulosotosta. — Ette varmaan sitten ole. — Tässä olikin hyvä, kun puhemies toi esille tuon, että mahdollisimman moni ehtisi puhua, kun mennään ripakammin — tai sitten puhemiesneuvosto voisi antaa pidempiä aikoja tälle keskustelulle. — Kiitos. 

14.35 
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson :

Arvoisa puhemies! Kiitos taas kerran siitä positiivisesta palautteesta. Sehän on niin, että Suomi on yhdistysten luvattu maa. Meillä on erittäin paljon myös yrityksiä, ja sen takia on erittäin paljon yhtiökokouksia, joita pitää pitää. Suuri osa suomalaisista asuu asunto-osakeyhtiön asunnossa, ja sen takia tämä lainsäädäntö, joka nyt tuodaan tänne, on äärimmäisen tärkeä, mutta niin kuin tässä myös lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri totesi, niin ei tämä ihan yksinkertaista ole. Ja sen takia toivon myös, että valiokunnat, jotka tämän esityksen myös käsittelevät, käyttävät siihen riittävästi aikaa ja käyvät tämän esityksen huolellisesti läpi. 

Tässä ajatuksena on tietenkin se, että vältytään siltä, että ihmiset saavat tartuntoja, kun kävisivät yhtiökokouksissa. Mehän emme halua, että koronavirus leviää, ja sen takia halutaan edistää sitä, että etämahdollisuudet käytetään. Mutta ymmärrän hyvin sen huolen, joka on tässäkin salissa tullut esille siitä, miten sitten käy ikäihmisten. Sitä on kyllä yritetty myös oikeusministeriössä miettiä. Taloyhtiöistä voidaan sanoa näin, että taloyhtiöiden hallituksilla on suuri vastuu siitä, että he järjestävät nämä yhtiökokoukset niin, että osakkaat pystyvät osallistumaan joko etänä tai sitten paikan päällä. On toki mahdollista käyttää tämmöistä avustajaa, digiavustajaa, tai sitten asiamiestä, ja tämä tietenkin on varsin tärkeätä myös viestittää nyt eteenpäin. 

Meidän yhdistyskenttä on hyvin laaja, ja meillä on valtavan paljon yhdistyksiä — kiitos siitä. Se on äärimmäisen tärkeä asia, että meillä kolmas sektori on aktiivinen tässä hyvässä maassa ja että moni suomalainen on yhdistyksen jäsen. Mutta näissäkin on tietenkin tärkeätä nyt se, että yhdistykset pystyvät toimimaan ja pystyvät nyt myös soveltamaan niitä mahdollisuuksia, jotka tämän lakiesityksen myötä annetaan heille. 

Tässä neuvonta on ajateltu nyt tehdä sillä tavalla yhteistyössä yhdistyskentän ja etujärjestöjen kanssa, ja heihin ollaan jo oltu oikeusministeriöstä yhteydessä. Oikeusministeriön kotisivuilla on olemassa tämmöinen kysymyspatteri kysymyksiä ja vastauksia. Sen kautta saa myös vastauksia näihin kysymyksiin, mutta nämä aktiiviset etujärjestöt tässä kansalaisliikekentässä ovat myös keskeisesti nyt mukana tässä, ja siinä toivon, että myös heidän kauttaan tämä neuvontapuoli aktivoituu ja että ihmiset saavat nyt kaiken sen tiedon, mitä he tarvitsevat. 

Mutta niin kuin sanoin, niin toivon, että valiokunnissa tätä asiaa käydään huolellisesti läpi, ja saadaan sitten viestitettyä kansalaisille, yrityksille, yhdistyksille, osuuskunnille ja kaikille, joita tämä lainsäädäntö koskee, millä tavalla näitä kokouksia voi järjestää. Iso digiloikka on edessä myös tällä saralla. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.