Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 58/2019 vp Täysistunto Tiistai 5.11.2019 klo 14.00—19.35

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 68/2019 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 

Keskustelu
17.44 
Valtiovarainministeri Mika Lintilä 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Esitys perustuu vuonna 2016 hyväksyttyyn niin sanottuun veronkiertodirektiiviin. Sen viimeiset implementoitavat toimet ovat tämä hybriditilanteita koskeva sääntely sekä myöhemmin annettava esitys, jossa säädetään yritysten varojen arvonnousun verottamisesta silloin, kun varat siirtyvät Suomen verotusvallan ulkopuolelle. 

Tämän esityksen tarkoituksena on estää niin sanotut hybridijärjestelyt. Hybridijärjestelyillä tarkoitetaan tilannetta, jossa eri valtioiden verotuksessa rahoitusvälinettä tai siihen perustuvaa suoritusta, suorituksen maksajaa tai suorituksen saajaa kohdellaan eri tavalla. Hybridijärjestelyissä verokohtelun eroavuudet johtuvat siitä, että verotuksessa syntyy kaksinkertaisia vähennyksiä ja tuloja jää verottamatta.  

Laissa ehdotetaan säädettäväksi menon vähennyskelpoisuutta ja tulon veronalaisuutta koskevista poikkeuksista, joita sovelletaan etuyhteystilanteissa sekä niin sanotuissa strukturoiduissa järjestelyissä. Tällaiset hybridijärjestelyyn liittyvät menot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia, jos tuloa ei veroteta toisessa valtiossa tai meno vähennetään kahteen kertaan. Lisäksi hybridijärjestelyyn perustuva tulo on veronalaista siltä osin kuin maksaja on vähentänyt suorituksen eikä vähennystä ole evätty. 

Lakia sovellettaisiin yhteisöjen sekä henkilöyhtiöitten verotuksessa. Muutoksia ehdotetaan tehtäväksi myös elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin, tuloverolakiin ja maatilatalouden tuloverolakiin, joissa viitataan nyt säädettäväksi esitettyyn eräiden hybridijärjestelyjen verotuksesta annettavaan lakiin. 

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. päivänä tammikuuta 2020, ja niitä sovellettaisiin vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ja nyt lähetekeskusteluun, johon varataan enintään se 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Näyttää menevän reilusti alle 30 minuutissa, ei ole puhujia listalla.  

Keskustelu päättyi.  

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.