Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 6/2019 vp Täysistunto Tiistai 14.5.2019 klo 14.00—16.59

3.  Eduskunnan tilintarkastajien  tilintarkastuskertomus  eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018

KertomusK 5/2019 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan. Edustaja Rydman esittelee, olkaapa hyvä.  

Keskustelu
16.10 
Wille Rydman kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Eduskunnan tilintarkastustoiminnasta vastaa kolme sen keskuudestaan valitsemaa kansanedustajatilintarkastajaa sekä näiden valitsema tilintarkastusyhteisö, joka tällä hetkellä on BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.  

Tilintarkastuksen kohteena ovat eduskunta, Ulkopoliittinen instituutti ja Valtiontalouden tarkastusvirasto erikseen laaditun tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tilintarkastus on kohdistunut eduskunnan ja näitten kahden viraston hallintoon sekä kirjanpitoon ja tilinpäätökseen viime vuodelta. 

Nämä kolme tilintarkastuskertomusta ovat täysistunnon esityslistalla kolmena erillisenä asiakohtana, mutta kun katselin aiempia pöytäkirjoja, niin nämä on tavattu käsitellä siten, että niistä on pidetty yksi yhteinen esittelypuheenvuoro ja mahdollinen keskustelu käyty sitten samassa yhteydessä, jos tämä puhemiehelle sopii. Esittelypuheenvuoron on yleensä käyttänyt tilintarkastajien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, mutta koska kansan vaaleissa ilmaiseman tahdon johdosta kumpaisellakaan heistä ei tällä haavaa ole puheoikeutta tässä salissa, niin tämä tehtävä on nyt sitten jäänyt minulle ainoana uudelleenvalittuna tilintarkastajien jäsenenä. 

Hallinnon tarkastuksessa arvioitiin johdon toiminnan ja päätöksenteon lainmukaisuutta erityisesti taloudenpidon näkökulmasta. Keskeisiä osa-alueita olivat valtion talousarviolain ja -asetuksen, eduskunnan tiliohjesäännön sekä virastojen taloussääntöjen ja muun muassa hankintalain noudattaminen. Hallinnon tarkastukseen kuuluvat myös virastojen johdon päätösten ja niiden toimeenpanon seuranta, talousarvion noudattamisen valvonta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi. Hallinnon tarkastuksessa ei noussut esille erityistä huomautettavaa tarkastettavissa kohteissa. 

Toiseksi kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksessa käytiin läpi eduskunnan ja näiden kahden viraston kirjanpidon sekä taloudellisen raportoinnin ja talousarvioseurannan järjestämistä kirjanpidon oikeellisuuden ja sisäisen valvonnan toimivuuden kannalta. Tilinpäätökset ja toimintakertomukset tulee laatia talousarvioasetuksen 8 luvun säännöksiä ja eduskunnan tiliohjesääntöä tai viraston taloussääntöä noudattaen. Eduskunnan, Ulkopoliittisen instituutin ja VTV:n kirjanpitojen ja tilinpäätösten sekä toimintakertomusten tarkastuksissa ei noussut esille erityistä huomautettavaa. 

Muutama sananen kuitenkin näistä kolmesta tarkastuksen kohteesta: 

Ulkopoliittisen instituutin tehtävänä on luoda kansainväliset mitat täyttävää tieteellistä asiantuntemusta omalla tutkimusalallaan ja tarjota sitä yhtä hyvin suomalaisen poliittisen päätöksenteon ja julkisen keskustelun tarpeisiin kuin myös kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen ja keskustelun tueksi. Ulkopoliittinen instituutti on nettobudjetoitu kirjanpitoyksikkö ja kuuluu talousarviossa eduskunnan pääluokkaan. Vuonna 2018 virastolle myönnettiin talousarviossa 3,4 miljoonaa euroa rahoitusta kaksivuotisena siirtomäärärahana, minkä lisäksi virastolla oli käytössään edellisiltä vuosilta kertynyttä määrärahaa reilut 600 000 euroa. Talousarvion ulkopuolista rahoitusta instituutti keräsi miljoona euroa, missä kasvua peräti 38 prosenttia edellisvuoteen nähden. Valtaosa ulkopuolisesta rahoituksesta tuli hankerahoituksena muilta valtion virastoilta ja yksityisiltä säätiöiltä. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto puolestaan on perustuslaissa säädetty riippumaton tarkastus- ja valvontaviranomainen. Tarkastusvirasto tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja talousarvion noudattamista sekä valvoo finanssipolitiikan sääntöjä. Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii lisäksi puolue- ja vaalirahoituksen valvojana. VTV:n kokonaismenot ovat pysyneet viime vuodet koko lailla samoina ollen päättyneenä vuonna noin 15,1 miljoonaa euroa. 

Eduskunnan menoissa näkyy peruskorjauksen siirtyminen jälkityövaiheeseen. Kun jätetään huomiotta arvonlisäverot sekä eduskunnan oikeusasiamies, olivat eduskunnan menot vuonna 2018 noin 93 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna vastaava luku oli noin 125 miljoonaa euroa. Näin muodoin eduskunnan menot jokaista suomalaista kohden olivat 17 euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 23 euroa. 

Johtopäätöksenä suorittamastamme tilintarkastuksesta toteamme, että eduskunnan ja näitten kahden viraston tilinpäätökset ja toimintakertomukset on laadittu niitä koskevien säännösten mukaisesti ja ne antavat oikeat ja riittävät tiedot niiden toiminnan tuloksista ja taloudellisesta asemasta vuonna 2018. Niin ikään toteamme toimintakertomusten ja tilinpäätösten tietojen olleen ristiriidattomat. 

Keskustelu päättyi.  

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.