Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 6/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 10.2.2021 klo 14.01—19.11

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 255/2020 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan tässä enintään 30 minuuttia. Tämän asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Ministeri Vanhanen.  

Keskustelu
17.11 
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Hallitus esittää eduskunnalle tehtäväksi kestävän rahoituksen tukemista koskevassa EU-lainsäädännössä edellytetyt muutokset kansalliseen lainsäädäntöön.  

Merkittävimmät muutokset koskevat Finanssivalvonnasta annettua lakia. Siihen lisättäisiin säännökset kestävyyteen liittyvien tiedonantovelvoitteiden kansallisesta valvonta- ja seuraamusjärjestelmästä. Finanssivalvonnalle tulisi mahdollisuudet valvoa ja puuttua asetusten määrittämien tiedonantovelvoitteiden rikkomuksiin ja laiminlyönteihin.  

Lisäksi esitetään muutettavaksi sijoitusrahastolakia, vaihtoehtorahastojen hoitajista annettua lakia, sijoituspalvelulakia, kirjanpitolakia, vakuutusten tarjoamisesta annettua lakia, eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia, ja lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 10. maaliskuuta tänä vuonna.  

Keskustelu päättyi.  

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.