Pöytäkirjan asiakohta
PTK
61
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 31.5.2016 klo 13.59—17.32
11
Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi  Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 1/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
 
Keskustelu
17.27
Kari
Kulmala
ps
Arvoisa rouva puhemies! Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annettua lakia ja Puolustusvoimista annettua lakia. Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa upseerikoulutuksen järjestämistä, kehittää Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijoiden urapolkumahdollisuuksia sekä yhtenäistää Maanpuolustuskorkeakoulua koskevaa sääntelyä yliopistoja koskevan sääntelyn kanssa. Pidän esitystä perusteltuna ja nykytilaa selkeyttävänä, koska edellä mainittu koulutuksen uudistustarve on tarkoituksenmukainen ja selkeyttää opetusta jatkossa. Maanpuolustuskorkeakoululla ei ole yliopistoja vastaavaa itsehallintoa, eikä se siksi ole ollut yliopistolaissa tarkoitettu yliopisto, vaikka tutkinnot on rakennettu Bolognan julistuksen mukaisesti ja ne rinnastetaan yliopistoissa annettaviin tutkintoihin. 
Tässä esityksessä ehdotetaan, että Puolustusvoimiin luodaan uudet apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virkanimikkeet. Tämä on varsin odotettu uudistus. Ehdotetuilla viroilla luodaan uusi porras tieteellisen tutkimustyön ja opetuksen virkarakenteeseen ja mahdollistetaan tutkijoille urapolun luominen Maanpuolustuskorkeakouluun. Uudistus nostaa varmasti myös Maanpuolustuskorkeakoulun arvostusta ja lisää tieteellistä tutkintaa entisestään. Aikaisemmin tutkijan urapolun puuttuminen on vaikeuttanut tutkijoiden rekrytoimista Maanpuolustuskorkeakouluun ja ylipäänsä vähentänyt sotatieteellisen tutkijanuran houkuttelevuutta. Nyt hallitus on osaltaan poistamassa tätä estettä tällä esityksellä. 
Maanpuolustuskorkeakoulu on toiminut Suomessa yliopistostatuksella, ja se järjestää ammatillisesti erikoistunutta korkeakoulutusta myös niin sanotuille siviileille. Hallituksen esityksen mukaisella muutoksella ei ole vaikutuksia siviiliopiskelijoihin tai heidän opintojensa organisointiin. Pidänkin erittäin hyvänä, että edellä mainittujen siviiliopiskelijoiden on jatkossakin mahdollista tietyin edellytyksin saada opintoja sotatieteiden kandidaatin tai maisterin opintojen laajuisesti. Nämä opinnot voivat avata heille aivan uudenlaisen urapolun maanpuolustukselliseen työkenttään, myös kansainvälisiin tehtäviin. 
On muistettava, että Maanpuolustuskorkeakoulun tärkein tehtävä on edelleen kouluttaa korkeatasoisia ja osaavia upseereita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerintehtäviin eikä tätä koulutusta mistään muualta Suomessa ole saatavissa. Siviiliopiskelijoita ei täten voi millään tavoin väheksyä, päinvastoin, he täydentävät aikaisemmalla työ- ja koulutuskokemuksellaan Maanpuolustuskorkeakoulusta saatua koulutusta. Upseerikoulutuksen kokonaisuuden toimivuuden varmistamiseksi hallituksen lakiehdotuksessa esitetään, että vastuu kokonaisuuden ohjaamisesta ja yhteensovittamisesta siirrettäisiin Pääesikunnalta Maanpuolustuskorkeakoululle. Vastuu upseerikoulutuksen toteuttamisesta olisi näin kokonaisuudessaan Maanpuolustuskorkeakoululla. 
Mielestäni tämä esitys on hyvin perusteltu ja nykytilaa selkeyttävä järjestely. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 73/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 2.3.2017 10.32