Viimeksi julkaistu 21.7.2021 12.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 63/2021 vp Täysistunto Tiistai 25.5.2021 klo 14.04—18.02

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 259/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2021 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Keskusteluun, edustaja Laiho. 

Keskustelu
17.03 
Mia Laiho kok :

Arvoisa herra puhemies! Käsiteltävänä olevan esityksen mukaan ehdotetaan muutettavaksi työterveyshuoltolakia työterveyshuollon ammattihenkilön määritelmän osalta niin, että työterveyshuoltolaissa työterveyshuollon toteuttamiseen vaadittavan koulutuksen suorittaneista fysioterapeuteista tulisi työterveyshuollon ammattihenkilöitä, kun he ovat nyt asiantuntijoita. Tämä on kannatettava esitys. 

Esityksen puutteena on kuitenkin se, ettei tässä esityksessä muuteta samalla myös työterveyspsykologin statusta. Molemmat ammattiryhmät toimivat olennaisena osana moniammatillista tiimiä, ja samanarvoinen ammattihenkilön määritelmä on perusteltu sekä työfysioterapeutille että työpsykologeille. Työfysioterapeutteja koskevan lakimuutoksen jälkeen työterveyspsykologit jäisivät ainoana isona ammattiryhmänä asiantuntijan rooliin työterveyshuollossa. Molemmat ryhmät ovat tärkeitä työhyvinvoinnin parantamisessa ja sairauspoissaolojen ehkäisemisessä sekä työkyvyn edistämisessä. Heidän työllään on merkittävä kansantaloudellinen merkitys. Samaan aikaan mielenterveyteen liittyvät taloudelliset ja inhimilliset kustannukset työelämässä ovat kasvussa. 

Mielenterveysongelmat ovat työurien ja hyvinvoinnin suurin uhka Suomessa. Mielenterveysongelma on merkittävin lyhyttä työuraa ennustava tekijä. Psykologeilla on runsaasti ammattitaitoa työpaikkaselvityksissä ja psykososiaalisten riskien tunnistamisessa. On tärkeää edistää lainmukaisen työterveyshuollon toteuttamista kaikilla työpaikoilla ja kiinnittää erityinen huomio moniammatillisen yhteistyön toteutumiseen työkyvyn sekä työterveyshuollon tarpeiden arvioinnissa ja hoidon seurannassa. Kokoomuksen mielestä hallitus ei ole huomioinut riittävästi työpsykologien merkitystä työntekijöiden mielenterveyteen ja sen taloudellisia inhimillisiä kustannuksia. 

Arvoisa puhemies! Vuonna 2019 mielenterveysperusteisesti myönnetyt eläkkeet, 33 prosenttia, nousivat ensimmäistä kertaa ohi tuki- ja liikuntaelinsairauksien, 31 prosenttia, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syistä. Nykypäivän työ on myös muuttunut siten, että sen henkinen kuormitus on korkeampaa kuin koskaan aiemmin. Siksi on kannatettavaa, että myös työterveyspsykologit fysioterapeuttien lisäksi määriteltäisiin työterveyshuollon ammattihenkilöiksi. Itse asiassa en ymmärrä, miksi tätä asiaa ei voitu korjata sosiaali- ja terveysvaliokunnassa samassa yhteydessä, kun työfysioterapeutit saivat tämän aseman. Tämä olisi ollut helposti tehtävissä, mutta hallituspuolueet sen estivät. Mielenterveysongelmat ovat jatkuvassa kasvussa, ja niissä on parannettava hoitoonpääsyä, ja on parannettava niihin puuttumista. Työterveyspsykologi on yksi tärkeä osa sitä linkkiä. 

Kokoomus on nostanut esille myös terapiatakuun tärkeyttä, jotta jokainen mielenterveysongelmista kärsivä saa riittävän avun sujuvasti ja tietyssä ajassa. Meidän yhteiskuntana pitää pystyä takaamaan hoitoonpääsy myös psyykkisissä ongelmissa. 

Olemme esittäneet pykälämuutosta jo aikaisemmin psykologin liittämiseksi tähän pykälään, mutta sen hallituspuolueet tosiaan salissakin äänestivät kumoon. Mutta tässä esitämme vastalauseen lausumaehdotuksena, että eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskuntaan esityksen, jossa muutetaan terveyspsykologin asema asiantuntijasta työterveyshuollon ammattihenkilöksi. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Näin. — Ja edustaja Sjöblom. 

17.07 
Ruut Sjöblom kok :

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä edustaja Laihon esitystä. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.