Pöytäkirjan asiakohta
PTK
64
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 13.11.2015 klo 13.00—13.36
5
 Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammais-etuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on xfsosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 4/2015 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.11.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotuksen 8 § 
Sari
Tanus
kd
Arvoisa puhemies! Esitän, että 8 § hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Peter
Östman
kd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Sari Tanus on Peter Östmanin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Sari Tanuksen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 13, tyhjiä 7; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 50/2015 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 5.7.2016 10.22