Pöytäkirjan asiakohta
PTK
65
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 7.6.2016 klo 14.02—16.54
7
Hallituksen esitys eduskunnalle hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain, alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain ja alusrekisterilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Keskustelu
16.09
Jani
Mäkelä
ps
Rouva puhemies! Hallituksen esitystä Kansainvälisen merenkulkujärjestön Nairobin sopimuksen esityksestä on periaatteellisesti helppo kannattaa, koska sopimuksen tarkoitus on varmistaa vesionnettomuuden sattuessa vaarallisen hylyn nopea ja tehokas poistaminen ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaaminen. Suomen aluevedet, joita tämä koskisi, ovat matalia ja herkkiä onnettomuuksissa mahdollisesti aiheutuville ympäristöongelmille. On myös hyvä asia, että aluksen rekisteröidyllä omistajalla olisi velvollisuus vakuuttaa yleissopimuksen mukainen vastuunsa, kun aluksen bruttovetoisuus on tarpeeksi suuri. Siitä kuitenkin täytyy huolehtia, ettei suomalaisille aiheuteta tässä sellaisia velvollisuuksia, joita muut täällä liikennöivät eivät täyttäisi. Uskon, että saamme näistä asioista hyvän selvityksen liikenne- ja viestintävaliokunnan käsittelyssä. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 3.4.2019 17.57