Pöytäkirjan asiakohta
PTK
68
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 13.6.2017 klo 13.59—15.35
14
Hallituksen esitys  eduskunnalle  jätteen ja  muun  aineen  mereen laskemisen aiheuttaman  meren  pilaantumisen  ehkäisemisestä  tehdyn  vuoden  1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 61/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Ensin päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön YmVM 8/2017 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimukseen tehdystä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 61/2017 vp tarkoitettuun yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan ja siihen tehdyt muutokset. Eduskunta hyväksyi annettavaksi hallituksen esityksessä HE 61/2017 vp tarkoitetun ilmoituksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 61/2017 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. Yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan ainoa ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 29.10.2018 15.15